Nepřístupná zřícenina hradu z poč. 14. st. Opuštěn v 16. st., voj. využit za 30leté války. Nevelký hrad s mohutnou obvodovou hradbou, zbytky paláce a torzem unikátní enormně velké okrouhlé věže. V předpolí zbytky raně barokních bastionů.
Hlavní obrázek místa
hrad Frymburk
fotorepro 1992
Nedaleko Sedloňova můžete objevit takovouhle nádhernou zříceninku :-) s unikátní věží, která je plná až do výše 1. patra.
29.7. 2002

  turistické

  Co nového na hradě Frymburku (r. 2011)
  Dovolte nám Vás informovat o dění na hradě. Z důvodu neutěšeného technického stavu hradu nejsme prozatím schopni zajistit bezpečí návštěvníků, zejména v úseku přístupu k bráně je riziko padajícího kamení značné. Proto zůstane hrad nadále uzavřen. Jelikož někteří návštěvníci prolézali do hradu okenním otvorem a rozdělávali oheň v díře věže hradu, čímž velice poškozovali zdivo, byli jsme nuceni uzavřít okno do hradu. Nechceme znemožnit přístup do

  Miloslav Kahoun , 9.7. 2011

  historie

  Hrad Frymburk byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století dnes již neznámým zakladatelem. Vzhledem k rozsahu stavby nemohl být investorem žádný bezvýznamný šlechtic, ale některý z významných feudálů té doby. Frymburk je zajímavou kombinací síly, vzdornosti, mohutného opevnění i malého půdorysu. Je typem hradu svérázným a u nás neopakovatelným. Proto i velmi vzácným. Bez nadsázky lze konstatovat, že se jedná o hrad v rámci soustavy českých

  Rudolf Khol, http://www.sopvc.cz/hrad-frymburk/, 2.9. 2010
  Frymburk Hrad. 1. Popis hradu. O některých zábavách středověkých.
  Na kopci dosti vysokém, jehož paty na třech stranách potok mlýnský ovlažuje , severně od městečka Hrádku, spatřiti lze značně ještě zříceniny starého hradu Frymburka. Boky hory jsou na tu stranu k potoku příkré a skalnaté, na čtvrtou stranu jest však svah volnější, posázen jsa stromovím a z části na role obrácen. posud vede na horu starodávná cesta, kudy se od městečka Hrádku jezdívalo. První znamenitosť na této cestě, přímo před hradem, jest

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 2, 11.6. 2019
  2. Držitelé hradu
  Není pochybnosti, že se hrad náš původně, a to až do prostředku 14. století, Friedenburg nazýval a že povstal nejpozději na počátku 14. století. Bohužel se nám z okolí jeho tak málo starých listin zachovalo,že nemůžeme se ani domysliti, kdo jej postavil a kteří byli jeho první držitelé. Ze všech držitelů se vyskytuje poprvé Matouš ze Frymburka neznámého rodu, jenž r. 1354 dne 11. června nového kněze ke kostelu Olešnickému podával. Nějaký čas

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 2, 11.6. 2019

  pověsti

  Hradní panna a pověsti z Frymburka
  Frymburk prý založila knížecí dcera. Zamilovala se do mladého služebníka a protože rodiče nedali souhlas k svatbě, sebrala kněžna zlato a cennosti a se svým milým a několika lidmi odešla do krajiny u Nového Hrádku. Tam postavili nový hrad. Najímali dělníky a, aby místo pobytu zůstalo neprozrazeno, rozhodli se dělníky po dokončení stavby zahubit. Pracující přicházeli do místnosti ve věži, kde se měla vyplácet odměna, a druhými dveřmi měli

  GroBmutter 53-4, Glatz 126-7, 17.12. 2003
  Dupačka
  Dlouhé věky na sebe pohlížely se dvou proti sobě se pnoucích návrší, mezi nimiž pospíchá k Peklu říčka Olešenka, starodávný Frymburk a krčma zvaná Dupačka. Krčma stála na západ od něho, nad křižovatkou cest. Les jí v malé vzdálenosti obepínal ze tří stran. Dupačka byla sroubena ze dřeva a kryta doškovou, zeleným mechem porostlou střechou. Stála na vysokém kamenném podezdění, se záspy, na niž vedly zpředu schody z hrubých netesaných kamenů,

  Popelka, 17.12. 2003

  popis

  Úvaha nad hradem Frymburkem
  Díky laskavé písemné informaci PhDr. D. Líbala, zakladatele a dlouholetého vedoucího stavebněhistorického výzkumného atelieru na SÚRPMO Praha, jsem se začal zajímat o problematiku věže hradu Frymburku. Dr. Líbal ji označuje za zcela mimořádnou věžní stavbu na našich středověkých hradech, a uvádí průměr věže 18,5 m, arch. D. Menclová 10 metrů. Protože jsem kritickým hodnocením mnoha hradních architektur zjistil řadu popisných, půdorysných a

  Zdeněk Gardavský, 17.12. 2003

  Časová osa

  v první třetině 14. století (?)
  Založení hradu
  11. červen 1354
  Matouš z Frymburka jmenuje nového kněze v Olešnici.
  1367
  Kupují panství bratři Hynek a Lešek z Dubé
  1376
  Kupují hrad bratři Štěpán a Jan z Opočna. Po rozdělení majetku mezi bratry se stává majitelem Jan a píše se jako Jan z Frymburka.
  1425
  Husité obléhali hrad Opočno, patřící Janu Městeckému a nakonec ho dobyli. Je pravděpodobné, že nějaká vojenská akce proběhla i v okolí Frymburku.
  před rokem 1430
  Jan z Frymburka umírá a vlastnil hrad přes v té době neobvyklých 50 let a majitelem se stává Janův synovec Městecký z Opočna.
  po roce 1432
  Vlastní hrad Jiřík z Dubé a z Vízmburku
  1450
  Dědí panství majetek Ješek z Dubé.
  počátkem 16. století
  Vlastní hrad rod Andělů z Ronovce. Prokazatelně hrad držel Hynek Anděl z Ronovce a poté jeho syn Achylles Anděl z Ronovce.
  1513
  V této době hrad naposledy posloužil jako pohraniční pevnost. Roku 1513 totiž do severovýchodních Čech vpadl kníže Lehnický a tak v sobotu 27.8. 1513 rozkázal tehdejší hejtman kraje hradeckého Jan Černčický z Kácova a na Novém Městě pánům a rytířům kraje:„…na Frymburk, Opočen a ostatní hrady, aby všudy v těchto horách cesty osazovali a byli připraveni odrazit útok“.
  před rokem 1534
  Prodal Achylles Anděl z Ronovce celé panství Janu Trčkovi z Lípy a na Lipnici.
  08. červenec 1537
  Jan Trčka z Lípy se rozdělil rovným dílem o panství Frymburské se svým strýcem Zdeňkem mladším.
  1538
  Jan Trčka z Lípy prodává svůj díl svému bratranci Janu Trčkovi z Lípy mladšímu, který byl synem druhého spolumajitele Zdeňka.
  1543
  Zdeněk Trčka z Lípy umírá a část panství po něm dědí jeho syn Jan Trčka z Lípy ml., který už vlastnil druhý díl. Janovi mladšímu patřilo kromě Frymburku i Opočno, a tak se Frymburk dostal k panství Opočenskému a zůstal nadále jeho nedílnou součástí.
  1598
  Uvádí Urbář Opočenského panství toto: „Zámek Frymburk prostředně vystavený, na kterémž žádný na ten čas nebydlí, však kdyby se spravil a jej pokoji opatřili, mohli by poctivě páni na něm času morního – neb jest na něm zdravé povětří – bydleti“.
  1628
  Byl hrad vypleněn při velkém selském povstání.
  1634
  Po zavraždění Adama Erdmanna barona Trčky z Lípy, který zemřel společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu, bylo celé panství zkonfiskováno a přešlo na královskou komoru.
  28. prosinec 1635
  Bylo frymburské panství spolu s celým opočenským panstvím zastaveno Rudolfu a Jeronýmovi Colloredo z Walsee. 28.12. 1635
  1647 - 1648
  Bylo bastionově opevněno předhradí.
  1658
  Je pustý hrad podrobně popsán Giovannim Battistou Pieronim, ředitelem opevňovacích prací dvorské válečné kanceláře. Autor této zprávy nedoporučuje obnovu hradu a jako jeden z hlavních důvodů uvádí, že pustý hrad slouží jako peleš lotrovská.
  počátkem 19. století
  Byla v předhradí vybudována myslivna. V ní bydlel panský lesní. K obývání si upravil starší budovu, snad bývalé maštale, a použil na ni kameny z horního hradu. Jako zdroj vody pro myslivnu sloužila hradní cisterna.
  22. srpen 1925
  Kupuje od Colloredo Mansfeldů zříceninu hradu Frymburk společně s okolními lesními pozemky Josef Bohumil Bartoň - Dobenín s manželkou Marií.
  24. srpen 1939
  Přešlo vlastnictví hradu na syna JUDr. Václava Bartoň - Dobenína.
  po roce 1948
  Byl hrad rodině Doběnínů na více než čtyřicet let ukraden.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Náchod  (NA)
  Nový Hrádek