Zřícenina hradu z počátku 14. století. Hrad opuštěn v 16. století, vojensky využit za 30leté války. Nevelký hrad s mohutnou obvodovou hradbou, zbytky paláce a torzem unikátní enormně velké okrouhlé věže. V předpolí zbytky raně barokních bastionů.
Hlavní obrázek místa
Pohled na hrad
© Petr Nožička, 06/2009

Úvaha nad hradem Frymburkem

Díky laskavé písemné informaci PhDr. D. Líbala, zakladatele a dlouholetého vedoucího stavebněhistorického výzkumného atelieru na SÚRPMO Praha, jsem se začal zajímat o problematiku věže hradu Frymburku. Dr. Líbal ji označuje za zcela mimořádnou věžní stavbu na našich středověkých hradech, a uvádí průměr věže 18,5 m, arch. D. Menclová 10 metrů. Protože jsem kritickým hodnocením mnoha hradních architektur zjistil řadu popisných, půdorysných a měřičských chyb o hradech v Čechách, na Moravě i na Slovensku, s nimiž jsem přísel v rámci služebních nebo srovnávacích výzkumů hradů do styku, zajel jsem si i na Frymburk a užasl jsem. Poměr půdorysného rozsahu okrouhlé hradní věže vůči půdorysu vlastního vnitřního hradu je zcela mimořádný, a věž sama má řadu zajímavých charakteristik, odlišujících ji od jiných hradních věží. Nelze sice ani v tomto případě aplikovat módně uváděný pojem „donjon“, přesto však jde o věž, jež se velikostně francouzským donjonům blíží. Jde o věž unikátní, a rovněž tak sám hrad je unikátní. Bohužel, od doby, kdy na Frymburku prováděl výzkum dr. Líbal (1977), zhoršil se stav hradu jeho rozpadem do té míry, že nyní je již ohrožena sama stavební podstata hradu. A zde se naštěstí vyskytla místní nadšenkyně paní Jana Ptáčková, vedoucí Kulturního a společenského střediska v Novém Hrádku, jež vyvinula maximální úsilí k tomu, aby se obrátila dosavadní destruktivní linie rozpadu hradu, aby tento proces byl zastaven, a navíc zcela zvrácen nezbytnými zajišťovacími úpravami. Na její přání jsem hrad navštívil, abych zajistil skutečnosti a možnosti řešení. A) Nad hrozícím zničením hradu Ještě v roce 1860 publikoval F. A. Heber ve své cenné dokumentární práci ucelenou podobu hradu, kdy měla hradní věž na svém vrcholu tři stínky cimbuří, a rovněž jižní hradba nesla na svém vrcholu zbytky cimbuří a hluboko pod ním čtyři vysoká střílnová okna.…  číst dále
Zdeněk Gardavský, 17.12. 2003
popis

Co nového na hradě Frymburku (r. 2011)

Dovolte nám Vás informovat o dění na hradě. Z důvodu neutěšeného technického stavu hradu nejsme prozatím schopni zajistit bezpečí návštěvníků, zejména v úseku přístupu k bráně je riziko padajícího kamení značné. Proto zůstane hrad nadále uzavřen. Jelikož někteří návštěvníci prolézali do hradu okenním otvorem a rozdělávali oheň v díře věže hradu, čímž velice poškozovali zdivo, byli jsme nuceni uzavřít okno do hradu. Nechceme znemožnit přístup do hradu těm, kdo přicházejí v dobré víře a jsou ochotni podstoupit tuto návštěvu na vlastní nebezpečí. V případě naší přítomnosti jim rádi vstup do hradu umožníme, na čemž je možno telefonicky se domluvit na tel. 725 044 902. Naším cílem je postupná konzervace a rekonstrukce celého areálu hradu tak, aby mohl být bezpečným místem pro Vaší návštěvu. Dosažení tohoto cíle je bohužel běh na dlouhou trať, proto prosíme o Vaši trpělivost. V březnu letošního roku jsme podali žádost…  číst dále

Miloslav Kahoun, 9.7. 2011

historie

Hrad Frymburk byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století dnes již neznámým zakladatelem. Vzhledem k rozsahu stavby nemohl být investorem žádný bezvýznamný šlechtic, ale některý z významných feudálů té doby. Frymburk je zajímavou kombinací síly, vzdornosti, mohutného opevnění i malého půdorysu. Je typem hradu svérázným a u nás neopakovatelným. Proto i velmi vzácným. Bez nadsázky lze konstatovat, že se jedná o hrad v rámci soustavy českých hradů unikátní. O významu hradu svědčí mimo jiné fakt, že severní část dnešních Orlických hor, včetně hory Vrchmezí, byla po staletí nazývána horami Frymburskými. Prvním známým držitelem hradu Frymburk (v té době se hrad jmenoval Friedenburg) je Matouš z Frymburka, připomínaný 11. června roku 1354, kdy podával nového kněze ke kostelu v nedaleké Olešnici. Po něm měl hrad v držení Čeněk z Lipé, který byl v letech 1349 – 1360 nejvyšším maršálkem království českého (tj. v době vlády…  číst dále

Rudolf Khol, http://www.sopvc.cz/hrad-frymburk/, 2.9. 2010

Další texty historie
pověsti

Hradní panna a pověsti z Frymburka

Frymburk prý založila knížecí dcera. Zamilovala se do mladého služebníka a protože rodiče nedali souhlas k svatbě, sebrala kněžna zlato a cennosti a se svým milým a několika lidmi odešla do krajiny u Nového Hrádku. Tam postavili nový hrad. Najímali dělníky a, aby místo pobytu zůstalo neprozrazeno, rozhodli se dělníky po dokončení stavby zahubit. Pracující přicházeli do místnosti ve věži, kde se měla vyplácet odměna, a druhými dveřmi měli vycházet. Ale nikdo nikdy nevyšel, neboť se propadl padacími dveřmi do hlubokého sklepa a tam zahynul. Otec, který svou dceru nade všecko miloval, se po jejím útěku vydal ji hledat. Přišel až do lesů u Frymburku, poznal svou dceru. Přemlouval ji, aby se vrátila, ale když odmítla, vrátil se zpět. Za husitských válek byl Frymburk obležen a měl být vyhladověn. Hradní obyvatelé i husitská vojska trpěli již velkým hladem. Frymburským zbývalo už jen půl vepře. Poslali ho obléhajícím, aby údajně zmírnili…  číst dále

GroBmutter 53-4, Glatz 126-7, 17.12. 2003

Další texty pověsti

Půdorys místa

terénní náčrt
© T. Durdík podle L. Svobody (in Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Vývoj událostí místa

 • v první třetině 14. století

  datum je přibližné

  Založení hradu

 • 11. červen 1354

  Matouš z Frymburka jmenuje nového kněze v Olešnici.

 • 1367

  Kupují panství bratři Hynek a Lešek z Dubé

 • 1376

  Kupují hrad bratři Štěpán a Jan z Opočna. Po rozdělení majetku mezi bratry se stává majitelem Jan a píše se jako Jan z Frymburka.

 • 1425

  Husité obléhali hrad Opočno, patřící Janu Městeckému a nakonec ho dobyli. Je pravděpodobné, že nějaká vojenská akce proběhla i v okolí Frymburku.

 • před rokem 1430

  Jan z Frymburka umírá a vlastnil hrad přes v té době neobvyklých 50 let a majitelem se stává Janův synovec Městecký z Opočna.

 • po roce 1432

  Vlastní hrad Jiřík z Dubé a z Vízmburku

 • 1450

  Dědí panství majetek Ješek z Dubé.

 • počátkem 16. století

  Vlastní hrad rod Andělů z Ronovce. Prokazatelně hrad držel Hynek Anděl z Ronovce a poté jeho syn Achylles Anděl z Ronovce.

 • 1513

  V této době hrad naposledy posloužil jako pohraniční pevnost. Roku 1513 totiž do severovýchodních Čech vpadl kníže Lehnický a tak v sobotu 27.8. 1513 rozkázal tehdejší hejtman kraje hradeckého Jan Černčický z Kácova a na Novém Městě pánům a rytířům kraje:„…na Frymburk, Opočen a ostatní hrady, aby všudy v těchto horách cesty osazovali a byli připraveni odrazit útok“.

 • před rokem 1534

  Prodal Achylles Anděl z Ronovce celé panství Janu Trčkovi z Lípy a na Lipnici.

 • 08. červenec 1537

  Jan Trčka z Lípy se rozdělil rovným dílem o panství Frymburské se svým strýcem Zdeňkem mladším.

 • 1538

  Jan Trčka z Lípy prodává svůj díl svému bratranci Janu Trčkovi z Lípy mladšímu, který byl synem druhého spolumajitele Zdeňka.

 • 1543

  Zdeněk Trčka z Lípy umírá a část panství po něm dědí jeho syn Jan Trčka z Lípy ml., který už vlastnil druhý díl. Janovi mladšímu patřilo kromě Frymburku i Opočno, a tak se Frymburk dostal k panství Opočenskému a zůstal nadále jeho nedílnou součástí.

 • 1598

  Uvádí Urbář Opočenského panství toto: „Zámek Frymburk prostředně vystavený, na kterémž žádný na ten čas nebydlí, však kdyby se spravil a jej pokoji opatřili, mohli by poctivě páni na něm času morního – neb jest na něm zdravé povětří – bydleti“.

 • 1628

  Byl hrad vypleněn při velkém selském povstání.

 • 1634

  Po zavraždění Adama Erdmanna barona Trčky z Lípy, který zemřel společně s Albrechtem z Valdštejna v Chebu, bylo celé panství zkonfiskováno a přešlo na královskou komoru.

 • 28. prosinec 1635

  Bylo frymburské panství spolu s celým opočenským panstvím zastaveno Rudolfu a Jeronýmovi Colloredo z Walsee. 28.12. 1635

 • 1647 - 1648

  Bylo bastionově opevněno předhradí.

 • 1658

  Je pustý hrad podrobně popsán Giovannim Battistou Pieronim, ředitelem opevňovacích prací dvorské válečné kanceláře. Autor této zprávy nedoporučuje obnovu hradu a jako jeden z hlavních důvodů uvádí, že pustý hrad slouží jako peleš lotrovská.

 • počátkem 19. století

  Byla v předhradí vybudována myslivna. V ní bydlel panský lesní. K obývání si upravil starší budovu, snad bývalé maštale, a použil na ni kameny z horního hradu. Jako zdroj vody pro myslivnu sloužila hradní cisterna.

 • 22. srpen 1925

  Kupuje od Colloredo Mansfeldů zříceninu hradu Frymburk společně s okolními lesními pozemky Josef Bohumil Bartoň - Dobenín s manželkou Marií.

 • 24. srpen 1939

  Přešlo vlastnictví hradu na syna JUDr. Václava Bartoň - Dobenína.

 • po roce 1948

  Byl hrad rodině Doběnínů na více než čtyřicet let ukraden.

Královéhradecký kraj,  Náchod  (NA), Nový Hrádek

Místa v okolí

 Sendraž
 Bartoňova útulna
 Dobřany
 Dobrošov
 Dobrošov
 Výrov
 městské opevnění
 Hluky
 kostel sv. Ducha
 židovský hřbitov
 kašna
 mariánský sloup
 podkova
 kostel sv. Vavřince
 nová radnice
 pranýř
 stará radnice
 městské opevnění
 děkanství
 pivovar
 Náchod
 kostel sv. Václava
 kostel sv. Václava
 Vlastivědné muzeum
 pomník jízdy
 mariánský sloup
 radnice
 Homolka
 vojenský hřbitov
 Homole
 Chábory
 Šerlišský mlýn
 Černčice
 Skalka
 Hlodný
 Studnice
 Dubno
 vodní nádrž Rozkoš
 dům č. p. 134
 Nový hrad
 Na Velké Deštné
 dům č. p. 141
 mariánský sloup
 kostel Panny Marie
 Opočno – MPZ
 měšťanská škola
 palmový skleník
 sousoší sv. Floriana
 pivovar
 úřední dům
 letohrádek
 Opočno
 Bludné skály
 vojenský hřbitov
 mariánské sousoší
 Hronov
 Jiráskovo divadlo
 Fort Karola
 Villa Nova Uhřínov
 kostel sv. Vavřince
 Koldovka
 kostel Všech svatých
 Barunčina škola
 Ratibořice
 Skuhrov
 Steidlerova kovárna
 Malá Skalice
 socha Barunky
 Dinopark Karlów
 malá fara
 Homole
 Babiččino údolí
 Velká Hejšovina
 kostel sv. Kateřiny
 Přepychy
 Rýzmburk
 Keyzlarova vila
 Osičina
 hrob Viktorky
 Červená Hora
 kostel sv. Kateřiny
 sousoší Piety
 Vranov
 Očelice
 kaple sv. Anny
 Vízmburk
Kontaktní informace
Hradní 184, Nový Hrádek 549 22
Tel: 725 044 902
http://hrad-frymburk.webnode.cz/
hrad-frymburk@seznam.cz
Základní informace místa
ID místa: 142
Typ místa: hrad
Stav místa: zřícenina
Přístupnost: příležitostně
Uveřejněno: 10.9.2002
Pokud se Vám vložené informace nelíbí nebo jste nalezli chybu, je možné ji opravit.
Upravit, vložit informace

A další podobné

Články

Zapomenutá Halič a skryté klenoty Dušana Jurkoviče

Cestování

Halič je území s dlouhou a značně komplikovanou historií. Nečekanou stopu v tomto kraji zanechal československý architekt, rodem ze slovenské Myjavy, Dušan Jurkovič (1868 – 1947). Jeho jméno máme spojené s pohádkovými chaloupkami Libušín a Maměnka na Pustevnách a dalšími domy inspirovanými lidovou architekturou. To, že je autorem tří desítek vojenských hřbitovů na polsko–slovenském pomezí není až tak známo.

Než se budete radovat z nové kuchyně, je potřeba se některých věcí vyvarovat

Ostatní

Stěhujete se do nového bytu? Plánujete novou kuchyň a těšíte se až v ní poprvé uvaříte? Máme pro Vás několik tipů na co si dát pozor při jejím plánování a realizaci, aby nová kuchyň nebyla zklamáním.

Na skok k Panence do Skoků - díl první: zrození legendy

Historie

Rčení „panenko skákavá“ pravděpodobně zná většina z nás. Nemnozí ovšem vědí, že souvisí se zaniklou vesnicí nad Žlutickou přehradou a s uctívání mariánského obrazu, který je považován za zázračný.

Jak se topilo na hradech?

Reklamní sdělení

Ať už si to uvědomujeme či nikoliv, žijeme v době, která nám díky pokroku a novým technologiím nabízí plnou kontrolou nad chodem domácnosti. V teplých letních měsících spoléháme na klimatizovanou teplotu vzduchu a před zimou se chráníme například regulací ohřevu vody v radiátorech.

Procházka zimním Štramberkem protáhne tělo a pohladí duši

Cestování

Štramberk je v mnoha ohledech jedinečné město. Jeho mohutná kamenná věž, vyhlížející už pěkných pár století daleko do kraje, má dar vábení. Nelze ji jenom tak uniknout. Jakmile jednou její volání vyslyšíte, lapne vás a už nepustí. Propadnete kouzlu tohoto města, jemuž se ne nadarmo říká Moravský Betlém.

Krásné odpoledne s procházkou a bruslením ve Veltrusském parku

Cestování

Pokud hledáte neopakovatelnou volnočasovou aktivitu na půlden, můžete si zaskočit zabruslit do parku ve Veltrusích. Na umělém kanále Mlýnského potoka je možné kromě bruslení trénovat hokej případně se po místních pláních proběhnout na běžkách.

reklama