Rozlehlý gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován pro Fürstenberky.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař, 08/2013
Graficke pismenko Jeďte vlakem do Berouna a zde přestupte do "couráku", který vás zaveze přímo do zastávky Křivoklát. Odtud potom jděte po turistické značce, která vás dovede na hrad.
28.5. 2002

  turistické

  Prohlídkové okruhy:
  I. prohlídková trasa - Gotické paláce (Napříč českou historií aneb rozmanitost slohů na Křivoklátě). Základní prohlídková trasa vede horním nádvořím a většinou interiérů horního hradu - navštívíte místnost "Stříbrnice", hradní kapli, Rytířský a Velký královský sál, hradní sklepení a přízemí Velké věže, kde bývala hladomorna. Doba trvání prohlídky cca 60 min. II. prohlídková trasa - Celým hradem. Výběrová prohlídková trasa, mimo prostor

  E.H. podle http://www.krivoklat.cz, 20.3. 2013

  historie

  Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů. Pozdně gotické interiéry, královské kaple a sál, knihovna, šatlava, mučírny, velká věž s expozicí lovectví a hradební ochozy. Průvodce tohoto hradu tvrdí, že je to nejstudenější hrad v Čechách. Za podívání stojí také hradní kaple, na obrázku je detail lavice, symbol zla.
  28.5. 2002
  Královský hrad Křivoklát se tyčí na skalnatém ostrohu, vybíhajícím od východu úzkou šíjí ze zalesněné pahorkatiny k západu, kde se rozšiřuje a spadá strmými srázy do údolí. Toto údolí vytváří Rakovnický potok, dříve zvaný Rokytka, který obtéká ostroh a ústí do řeky Berounky. Třebaže je hrad rozložen vysoko na ostrohu, je ukryt v hluboké, dokola zalesněné kotlině. První písemný záznam o hradě Křivoklátě je z r. 1110, kdy zde podle kronikáře

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984; aktualizováno, 17.3. 2006

  pověsti

  Zrádný Stanimír
  Je to příběh z doby zhoubných bojů a sporů Přemyslovců o český trůn, z nichž těžil císař Bedřich Barbarossa i němečtí rytíři, kteří počali osazovati české hrady. Příběh z doby, kdy bratr nesměl věřiti bratru, kdy nad právem a spravedlností vládly lest, krutost a zrada. V těch dobách rozvratu vetřel se úlisně v přízeň Čechů zrádný Stanimír. „Srdce mě bolí,“ mluvil k zemanům, „když vidím, jak se v zemi šíří moc vašich nepřátel. Nezvolíte-li si

  2.9. 2002
  Slavičí stezka
  Když Karel, syn Jana Lucemburského, zavedl pořádek v zanedbané zemi, dal opraviti pražský hrad a povolal do Čech svou manželku Blanku. Ta byla sestrou francouzského krále, vznešeného rodu, proslavená krásou. Přijela do Čech s velikým průvodem a byla tu uvítána radostným jásotem jako choť příštího císaře a krále, v jehož rozvážnost a moudrost skládal národ všechny své naděje. Mladé ženě se v Čechách stýskalo, neboť zde vládl jiný mrav nežli v

  2.9. 2002
  Biskup – vězeň
  Jan Augusta, biskup Českých bratří, byl muž prudký a smělý, čímž se odlišoval od mírných, pokorných Bratří, kteří chtěli po příkladu prvních křesťanů žíti a trpěti. Proto byl právem nazván orlem, zalétlým mezi holuby. Jeho vysoké čelo a jiskrné oči prozrazovaly rozum a ráznost. Zvláště pak vynikal výmluvností. Volba Habsburka Ferdinanda I. za českého krále byla Čechám osudná jak po stránce politické, tak i náboženské. Ferdinand, nesnášenlivý

  2.9. 2002
  Engelender
  Engelender (Angličan) nazýván je v kronikách alchymista Eduard Kelley, jehož pestrá životní dráha probíhala i zdmi křivoklátské věže Huderky. Přijel ke dvoru císaře Rudolfa II. s doporučením jihočeského velmože Viléma z Rožmberka, z jehož štědrého měšce pohodlně žil a tyl. Císař, maje trpké zkušenosti s alchymisty, z nichž mnozí sice slibovali vyrobit zlato z méněcenných látek cestou chemickou, avšak podvodným způsobem do svých kelímků

  2.9. 2002

  popis

  Reliefy nad hradní branou
  Na reliefech nad hradní branou jsou zobrazeni Vladislav a Ludvík Jagellonci.
  Karel Piskáček, 6.3. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Křivoklát