Pozdně románský kostel byl postaven patrně r. 1226, kdy byl vysvěcen. Na poč. 17. stol. zpustlý, r. 1606 byl opraven. V průběhu dalších let zchátral - poč. 20. stol. byl určen k demolici. R. 1912 byl celkově opraven. R. 1958 zapsán mezi národní kulturní památky ČR. V l. 2005-10 prošel rekonstrukcí.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jakuba
© Václav Hodek 04/2004
Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově naleznete na hřbitově přímo u silnice směrem při výjezdu z města na Karlovy Vary. Jde o jednolodní stavbu z let 1224 - 1226 s románským ústupkovým portálem, raně gotickou klenbou a fragmenty maleb kněžiště a nástěnnými malbami s renesančního a raně barokního období. Pěšky dojdete na místo nejlépe přes zámecký park ze starého náměstí. Parkovat lze v okolí hřbitova.
9.4. 2004

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově
  Pozdně románský kostel sv. Jakuba Většího, dnes hřbitovní, plnil původně funkci farního kostela. Byl postaven na vyvýšenině, na jakémsi ostrově, obklopen říčkou Bystřicí. Okolo ležela původní trhová osada zvaná Zlawkow werde - Slávkův Ostrov. Jde o nejstarší stavební památku města dokládající první osídlení a osadu, nad jejímž kostelem měl patronátní právo klášter v Oseku. Původně se snad jednalo o opevněný kostel, možná pouze ohrazený, případně

  Václav Hodek, E. Horáková ze zdrojů Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia r. 1978; http://cs.wikipedia.org; www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz, 9.4. 2004
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 2.10. 2012

  popis

  Pozdně románský jednolodní kostel z lomového zdiva, se čtvercovým presbytářem (nad kterým byla původně zřejmě plánovaná chórová věž), na střeše kostela je zvonička. Nároží hlavního průčelí kostela a presbytáře jsou zpevněna armováním z pískovcových kvádrů a opěrnými pilíři. Na severní straně lodi kostela je románský ústupkový portál (z let 1220-1230), půlkruhově zakončený. Vchod v hlavním průčelí a na jižní straně byly prolomeny později. Okna

  E. Horáková ze zdrojů Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia r. 1978, http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz, 7.11. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Ostrov