Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

01. 12. 2022

 radnice
455.0 m. n.m.
Pamplona, Iruña
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Španělsko, Navarra
Radnice postavena v mezeře mezi třemi znepřátelenými městy po sjednocení Pamplony r. 1423. V l. 1753-1759 přestavěna, z té doby je bohatě zdobené barokně-klasicistní hlavní průčelí. Další kompletní přestavba dokončena r. 1953. V průčelí jsou alegorické sochy lidských ctností.

30. 11. 2022

 Vlček
883.0 m. n.m.
přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Prameny
Přírodní rezervace Vlček z r. 1966 se rozprostírá na Vlčím hřbetě v CHKO Slavkovský les na rozloze 59,5 ha. V hadcovém podloží je vysoká koncentrace těžkých kovů, především niklu, chromu a kobaltu, což způsobuje toxicitu, která je důvodem výskytu a ochrany specifické hadcové vegetace.
 kostel sv. Cyrila a Metoděje
515.0 m. n.m.
Terchová
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
V r. 1942 byl položen základní kámen a na podzim r.1944 již byla hotová hrubá stavba. Po vypálení obce r. 1945 sloužil jako dočasné přístřeší. Dne 8.10.1949 byl chrám slavnostně vysvěcen. V interiéru je od r. 1976 instalován dřevěný mechanický betlém.

29. 11. 2022

 vila Kleinů
183.0 m. n.m.
letní zámeček Kleinů
ostatní - palác, dům, přestavěno, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Čejč
"Zámeček"-typologicky architektonickou terminologií patrová vila včetně parku postavená v letech 1827-1841. Ve 2. polovině 20. století necitlivě upravována. Z doby její slávy zachována jen část východní fasády a zahradní dřevěný altán. I když není kulturní památkou, je uvedena v památkovém katalogu.
 kostel sv. Jana a Pavla
770.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, příležitostně, Karlovarský kraj, Rájov
Římskokatolický kostel sv. Jana a Pavla v Rájově u Mar. Lázní byl postaven v letech 1787-1789 klášterem Teplá. Pozdně barokní kostel není od 50. let 20. stol. využíván k bohoslužebným účelům a chátrá. Zdejší farnost byla r. 2005 sloučena s farností tepelskou.
 přírodní památka Lúčanský vodopád
590.0 m. n.m.
Lúčky
voda - vodopád, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Žilinský
Lúčanský vodopád vysoký asi 12 m je velmi specifickým vodopádem. Intenzivní ukládání pěnovce rozděluje travertinovou terasu s přetékající vodou na stupně, které narůstají ve směru toku a vytvářejí kaskády. Vodopád má velkou krajinářskou, přírodní a estetickou hodnotu.
 bývalá vodárenská věž
362.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Lvová
Bývalá vodárenská věž sloužila k zásobování vodou zámku Lemberk i Bredovského letohrádku. Ve vodárně bylo umístěno čerpadlo, které hnalo vodu do vodárenské věže. Z ní voda samospádem tekla do letohrádku a zahrady. Věž sloužila i k zásobování vodou zámku Lemberk.

28. 11. 2022

 Sučany
410.0 m. n.m.
Nyáryovský kaštieľ
zámek, zaniklý, nepřístupno, Slovensko, Žilinský
Zámek Nyáryů byl postaven v 18. století v místech staršího sídla. Roku 1831 sloužil jako nemocnice. V 19. století byly Nyáryové nuceni zámek prodat. Následně se často střídali majitelé. V roce 1966 byl zámek zbořen.

27. 11. 2022

 boží muka
430.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Křivá
Hranolová omítnutá zděná boží muka byla od základů znovu postavena v roce 2018.
 stará pošta
510.0 m. n.m.
Oravský Podzámok
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
Klasicistní dvoupodlažní budova staré pošty s mansardovou šindelovou střechou byla postavena někdy na přelomu 18. a 19. století. Dnes slouží jako penzion a restaurace.
 hrad svatého Petra
10.0 m. n.m.
Bodrum
hrad, zachovalý, příležitostně, Turecko
Hrad vystavěn křižáckými rytíři v 15. stol. Za jeho existenci padl jeden ze zaniklých divů světa, Mauzoleum v Halikarnassu. Hrad má čtyři věže. R. 1522 zaútočil sultán a hrad v Bodrumu kapituloval. Během první světové války hrad poškozen. Opraven a nyní muzeum.

26. 11. 2022

 socha sv. Kajetána
183.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Čejč
Barokní socha zhotovená na zakázku Marie Antonie z Liechtenštejna. Datovaná rokem 1722. Ikonograficky značně ojedinělá sochařská práce. Památkově chráněná.

24. 11. 2022

 výklenková kaple
533.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nové Hrady
Výklenková kaple přiléhající k západní stěně domu čp. 109 nedaleko hradu. Postavena pravděpodobně v první třetině 19. století. Zděná stavba obdélného půdorysu s pravoúhlou nikou v průčelí, s volutovým štítem a krytá sedlovou taškovou střechou. V nice socha sv. Jana Nepomuckého. Památkově chráněná.
 navarrský královský palác
445.0 m. n.m.
Pamplona, Iruña
ostatní - palác, dům, přestavěno, v návštěvních hodinách, Španělsko, Navarra
Pozůstatky navarrského královského paláce z konce 12. stol. Dnes součást moderní budovy Královského a všeobecného archivu Navarry. Dochovaný románský sál s klenbou. Od r. 1539 sídlo královského místodržícího. V letech 1841-1971 vojenské velitelství. Dnes majetek autonomní vlády Navarry.
 kaple Panny Marie s křížovou cestou
783.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Karlovarský kraj, Prameny
Pozdně barokní kaple P. Marie na vrchu Kalvárie u obce Prameny z doby kolem r. 1750 zchátrala po r. 1945, nyní ve zřícenině. Interiér a okolí vyčištěny od sutě a náletových dřevin r. 2012, zdevastovaná křížová cesta z poloviny 19. stol. obnovena r. 2017.
 Mokřady pod Vlčkem
770.0 m. n.m.
přírodní rezervace
příroda, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Prameny
Mokřady pod Vlčkem je přírodní rezervace vyhlášená r. 1995 na rozloze 41 ha jižně od obce Prameny. Předmětem ochrany jsou zrašelinělé, slatinné a podmáčené louky s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a také pozůstatky čtvrtohorní sopečné činnosti tzv. mofety.
 amfiteátr
45.0 m. n.m.
Bodrum
technická památka, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Stavba antického divadla spadá do 4. stol. př. n. l. Dokončení se uskutečnilo až ve 2. stol. př. n. l. Amfiteátr se skládá ze tří částí. Skládá se z jeviště, orchestřiště uprostřed a hlediště s kaskádovitými řadami. Během hlavní sezony zde můžeme zhlédnout hudební či jiná umělecká představení.

23. 11. 2022

 kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
238.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Nasobůrky
Kaple je drobná datovaná stavba. Součást urbanistického jádra vsi. Postavena r. 1810. Stojí volně na návsi. Čtvercového půdorysu. V interiéru valená křížová klenba. Loď ukončena kruchtou. Zdivo cihlové, omítnuté. Drobná sakrální stavba.
 vodní nádrž Mohelno
307.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Mohelno
Vodní nádrž Mohelno vybudována na řece Jihlavě jako součást vodního díla Dalešice. Slouží jako zásobárna vody pro jadernou elektrárnu Dukovany. Dokončena r. 1977. Betonová hráz o délce 185 m, šířce 7,75 m a výšce 49 m vytváří jezero dlouhé 7 km. V hrázi je průtočná elektrárna.
 kostel sv. Václava
225.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Rousínovec
Kostel sv. Václava a fara se připomíná od 14. století. Současný vrcholně barokní římskokatolický farní kostel je výsledkem přestavby z let 1718-1734. Původní projekt vypracoval italský architekt a kněz Domenico Martinelli.

22. 11. 2022

 kostel sv. Archanděla Michaela
185.0 m. n.m.
kostel sv. Michala
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Šardice
Raně barokní kostel z let 1754-1758 postaven na základech gotického kostela z 2. poloviny 13. století. Jednolodní kostel na podélném půdorysu, zakončený půlkruhovým presbytářem a v průčelí s hranolovou věží. Před průčelím kostela dva kříže. Přístupný při bohoslužbách. Památkově chráněný.
 kostel sv. Václava
340.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Moravskoslezský kraj, Velká Polom
Kostel ve velké obci v blízkosti Ostravy zasvěcený patronu české a moravské země patřil k nejstarším v dolním Slezsku. Vznikl koncem 13. stol. jako raně gotická kaple, na kostel dostavěn r. 1589. Nyní farní s pravidelnými bohoslužbami. U něj památná lípa.

21. 11. 2022

 boží muka
500.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Ruda
Zděná trojboká sakrální stavba, spojovaná s Nejsvětější Trojicí, vznikla asi ve druhé polovině 18. nebo počátkem 19. století. První doklad pochází z mapy Císařského povinného otisku stabilního katastru Moravy a Slezska z r. 1834. Kolem r. 2014 byla stavba kompletně rekonstruována.

20. 11. 2022

 boží muka
206.0 m. n.m.
sloup Nejsvětější Trojice
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Šardice
Pozdně barokní architektonicky hodnotná boží muka z poloviny 18. století. Sloup Nejsvětější Trojice osazený na zděnou kruhovou základnu ukončenou kamennými bloky. Památkově chráněná.
 renesanční budova čp. 9
510.0 m. n.m.
muzeum P. O. Hviezdoslava, Oravský Podzámok
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Slovensko, Žilinský
Pozdně renesanční budova byla postavena v 16. století. V následujících staletích upravena. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2019-2021. Objekt je sídlem muzea P. O. Hviezdoslava.
 socha Panny Marie
403.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Liberecký kraj, Mařenice
Mařenice leží v Lužických horách. Socha Panny Marie pochází z roku 1626. Podstavec má ze všech čtyř stran ryté nápisy. Soška Panny Marie je 0,5 m vysoká. V levé ruce drží Jezulátko s jablkem v rukou. R. 2003 prošla socha opravou. Doplněna chybějící část ruky a hlavy.

19. 11. 2022

 stará prefektura a komposesorát
510.0 m. n.m.
Muzeum historického lesnictví na Oravě, Oravský Podzámok
ostatní - palác, dům, zachovalý, v návštěvních hodinách, Slovensko, Žilinský
Barokní budova prefektury a ředitelství Oravského komposesorátu byla postavena v r. 1797. V polovině 19. století došlo ke klasicistní úpravě. Po II. světové válce komposesorát zanikl, ale lesní správa v budově sídlí dodnes. V r. 2008 byl objekt vyhlášen jako významné lesnické místo.
 smírčí kámen
193.0 m. n.m.
Buriánův pomníček
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Šardice
Smírčí kámen připomíná vpád Bočkajovců - Tatarů. Upomínka na zabití šardického občana Buriána, syna Jana Macháče v roce 1605. Datovaná historická památka - památkově chráněná.
 kříž
224.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Příkazy
Příkazy jsou obec nedaleko Olomouce. Kříž je kamenosochařská práce z 2. pol. 18. stol. Soubor dokládá dobové náboženské cítění. Kamenný kříž doplněn vysokou ohradní zdí. Na hranolovitém soklu nízký podstavec s letopočtem 1772. Ve vrcholu kříže kamenný Kristus. V seznamu kulturních památek od r. 1964.
 Barochův pramen
740.0 m. n.m.
voda - studánka, pramen, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Prameny
Barochův pramen minerální vody s významným obsahem železa, hořčíku a rozpuštěného oxidu uhličitého volně vyvěrá u břehu potoka na jihozápadním okraji obce Prameny. Je nazván po svém obnoviteli. Upraven r. 2018 a opatřen stříškou s modřínovým šindelem.
 pivovar
455.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, Údolí
Původně renesanční pivovar založený roku 1592 Petrem Vokem z Rožmberka, rozšířený v roce 1768, později novodobé úpravy. V průčelí hlavní budovy cenný manýristický štít. Památkově chráněno.

18. 11. 2022

 Tauberský most
380.0 m. n.m.
Rothenburg nad Tauberou
most, zachovalý, volně přístupno, Německo, Bavorsko
Tauberský most je historický silniční most. Byl postaven pravděpodobně kolem r. 1330. Opravován r. 1791. R. 1945 vyhozen do povětří německými jednotkami den předtím, než město bez boje dobyla americká armáda. Rekonstrukce dokončena r. 1956. Most míval šířku 5,4 m, od rekonstrukce je široký 6,4 m.
 kaple sv. Rocha
183.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Šardice
Pozdně barokní kaple na obdélném půdorysu s půlkruhovým závěrem. Postavena v roce 1890 nákladem Apolleny Jankujové. Před průčelím umístěn kamenný kříž na odstupňovaném soklu a podstavci z roku 1912. Památkově chráněná.
 vodní nádrž Tatrovice
595.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Tatrovice
Vodní nádrž Tatrovice na Tatrovickém potoce byla vybudována v letech 1966-1969 jako zásobárna technologické vody pro průmyslový komplex Vřesová Sokolovské uhelné a.s. Slouží také k rekreačním účelům. Hráz o délce 200 m a výšce 28 m vytvořila jezero o rozloze 22,5 ha a maximální hloubce 25 m.

17. 11. 2022

 Odborný léčebný ústav
445.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Jevíčko
O výstavbě sanatoria k léčbě tuberkulózy rozhodnuto v roce 1908. Stavba začala r. 1914. Výstavby spadá do období pozdní secese. Ústav otevřen r. 1916 pro vojáky zraněné ve válce. Od r. 1972 zařízení k léčbě mimoplicní tuberkulózy.
 kostel sv. Jana Křtitele
193.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Hovorany
Barokní kostel z let 1721-1725; údajně rozšířený z původní kaple z roku 1670. Jednolodní stavba obdélného půdorysu s předsunutou mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Památkově chráněný.
 Giselin, Rudolfův a Vincentův pramen
740.0 m. n.m.
zaniklé lázně Sangerberg (Prameny)
voda - studánka, pramen, chátrající, volně přístupno, Karlovarský kraj, Prameny
Prameny Giselin, Rudolfův a Vincentův byly v minulosti základem lázní Sangerberg (nyní Prameny), jejichž budova z let 1872-1878 sloužila po 2. světové válce jiným účelům, r. 1985 vyhořela a r. 2000 byla zbořena. Dva prameny byly nově upraveny r. 2012 a jsou volně přístupné, třetí je zdevastován.

16. 11. 2022

 chrám Spasitele
193.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Hovorany
Chrám Spasitele byl postaven v roce 1957. Slouží církvi československé husitské. Přístupný při bohoslužbách a v adventním a postním čase.
 kaple sv. Anny u pramene
360.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Neznašov
Novogotická kaple sv. Anny v sousedství pramene v minulosti označovaného za zázračný stojí v údolí Bohunického potoka na východním okraji Neznašova. Udržovaná stavba pochází z r. 1909, což potvrzuje nápis v průčelí. Poblíž kaple je vybudováno turistické odpočívadlo.

15. 11. 2022

 vodní (retenční) nádrž Zaječice
290.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Vrskmaň
Zaječická retenční nádrž z let 1973-1976 na Otvickém (Hutním) potoce vybudována jako ochrana před povodní a havarijní zajištění zásob povrchové vody. Lomená hráz dlouhá 830 m, široká až 5 m a vysoká 7 m vytváří vodní plochu o rozloze 19 ha a hloubce 4,5 m. Využíváno k rybolovu.

14. 11. 2022

 skalní brána Jentilzubi
330.0 m. n.m.
příroda - skála, zachovalý, volně přístupno, Španělsko, Euskal Autonomia Erkidegoa
Vápencová skalní brána na dně soutěsky potoka Lapikoerreka v jižní části baskického pohoří Urkiola. Brána je pozůstatkem zaniklého jeskynního tunelu. Dle baskické mytologie jde o pohanský most, který si v horách postavili obři.
 mariánský sloup
205.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Velehrad
Mariánský sloup vybudoval roku 1676 jeden z předních sochařů své doby Michael Zürn. V roce 1715 byl kvalitní barokní sloup s podstavcem, sochami andělů a Immaculatou ohrazen balustrádou se sochami svatých Benedikta, Karla Boromejského, Rocha a Šebestiána.
 socha sv. Jana Sarkandra
432.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Svitavy
Vrcholně barokní světecká socha sv. Jana Sarkandra. Pochází z r. 1725. Na soklu stojí světec v rozevlátém kněžském rouchu a s biretem na hlavě. V pravici svírá knihu. Levá ruka je zdvižena. Od r. 1964 socha zapsána do seznamu kulturních památek. R. 2004 restaurována.

13. 11. 2022

 vodní nádrž Újezd
286.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Vrskmaň
Vodní nádrž Újezd na řece Bílině z let 1978-1981 nahradila starší nádrž Kyjice. Do nádrže ústí Podkrušnohorský přivaděč, který převádí vodu z povodí Ohře do povodí Bíliny. Přímá zemní hráz o délce 1768 m, šířce 9 m a výšce 14 m vytváří jezero o rozloze 152 ha. Chrání hnědouhelné lomy před povodněmi.

12. 11. 2022

 poutní a exerciční dům Stojanov
210.0 m. n.m.
cisterciácký pivovar
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Zlínský kraj, Velehrad
Poutní a exerciční dům Stojanov vznikl v l. 1922-1924 přebudováním rozsáhlé budovy pivovaru postavené cisterciáky v r. 1733. Plány na přestavbu zhotovili stavitelé B. Vodička a J. Juránek. Po r. 1948 budova sloužila jako ústav sociální péče pro mládež. Od r. 1992 opět plní svůj původní účel.
 kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
427.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Hradec nad Svitavou
Mariánská kaple z přelomu 19. a 20. stol. Nese prvky pozdního baroka a historismu. Je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie. Kaple je na vrcholu zakončena mohutným sanktusníkem s jehlancovou střechou, zakončeným křížem a v něm je zavěšen malý zvon. Pouť v kapli se slaví každý rok 8. prosince.
 kostel sv. Mikuláše
440.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Karlovarský kraj, Milhostov
Kostel sv. Mikuláše raně gotického původu, jehož věž byla původně patrně součástí panského sídla v Milhostově z doby kolem r. 1200. Přestavěn barokně a restaurován r. 1919. Vybavení vesměs rokokové. Nyní filiální ve farnosti Frant. Lázně-venkov bez pravidelných bohoslužeb.

11. 11. 2022

 Artemidin chrám
40.0 m. n.m.
Efez
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Artemidin chrám v Efesu vybudován kolem r. 550 př. n. l. R. 356 př. n. l., chrám podpálen žhářem Hérostratem, Alexandr Makedonský ho nechal obnovit. Obnova trvala 120 let. R. 262 n. l. chrám zničen Góty. Ve 4. stol. po nástupu křesťanství ztratil význam. Ve středu chrámu stála socha bohyně Artemis.

10. 11. 2022

 vodní nádrž Všechlapy
215.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Zabrušany
Vodní nádrž Všechlapy z let 1958-1961 byla vybudována na potoce Bouřlivec k zajištění odběru vody pro nedalekou tepelnou elektrárnu Ledvice a společnost AGC Flat Glass Czech. Vedlejším účelem je výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. Hráz vytváří jezero o rozloze 35 ha.

08. 11. 2022

 jeskyně Abaro
390.0 m. n.m.
příroda - jeskyně, zachovalý, není známo, Španělsko, Euskal Autonomia Erkidegoa
Asi 80 m dlouhý vápencový jeskynní tunel v soutěsce potoka Lapikoerreka v jižní části baskického pohoří Urkiola. Potok tunelem protéká. Za nízkého stavu vody je tunel korytem potoka volně průchozí. Profil tunelu má tvar oslího oblouku.
 Medard
400.0 m. n.m.
antropogenní jezero
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Habartov
Jezero Medard vzniklo poblíž Sokolova zatopením jámy povrchového hnědouhelného dolu zčásti důlními vodami a zčásti vodou z Ohře v letech 2008-2016. V současnosti má rozlohu 493 ha při maximální hloubce 50 m. Předpokládá se jeho využití k nejrůznějším rekreačním účelům.

07. 11. 2022

 socha sv. Františka z Pauly
296.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Krchleby
Pískovcová socha sv. Františka z Pauly stojí na hranolovém podstavci s bohatou reliéfní výzdobou. Pochází z roku 1703. Postava v podživotní velikosti. Světec nadnášený oblaky s andílčími hlavami. Socha dokládá vysokou úroveň barokního umění. V seznamu kulturních památek od r. 1966.
 evangelický kostel augsburského vyznání
410.0 m. n.m.
Turany
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
Současný kostel evangelické církve a.v. byl postaven v letech 1932-1934 na místě starého tolerančního chrámu z r. 1786. Autorem stavby je Josef Pešek z Ružomberka. Dne 6. května 1934 byl chrám posvěcen. Současná fara vznikla r. 1966.

06. 11. 2022

 Chudeřická kyselka
236.0 m. n.m.
Chudeřanka
voda - studánka, pramen, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Chudeřice
Pramen unikátní Chudeřické kyselky byl navrtán r. 1974 v hloubce téměř 500 m. Minerálka se pyšní vysokou mineralizací s vysokým obsahem jódu. Protože nevytéká až na povrch, musí být čerpána čerpadlem ovládaným spínačem v altánku na zděných sloupcích u ohybu místní silnice.

05. 11. 2022

 Mauzoleum v Halikarnassu
8.0 m. n.m.
Bodrum
pomník, památník, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Mauzoleum byla monumentální hrobka, kterou dal vybudovat perský satrapa Mausólos v letech 353–350 př. n. l. v Halikarnassu. Stavba zařazena do seznamu Sedmi divů světa. V 10. stol. hrobka ještě stála. Ve 12. stol. ji zničilo zemětřesení. V současnosti jsou na místě archeologické vykopávky a muzeum.
 jeskyně Baltzola
370.0 m. n.m.
příroda - jeskyně, zachovalý, není známo, Španělsko, Euskal Autonomia Erkidegoa
Vápencová jeskyně v soutěsce potoka Lapikoerreka v baskickém pohoří Urkiola. Délka průchozí části 170 m, celková délka 2 160 m. Tři vstupní otvory, veliký jeskynní dóm. Část jeskyně byla volně průchozí. Od jara 2021 je kvůli nákaze Q horečkou do odvolání uzavřena.

04. 11. 2022

 Podhorní vrch (Podhora)
837.0 m. n.m.
přírodní rezervace
příroda - vrch, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Ovesné Kladruby
Podhorní vrch zvaný též Podhora (847 m n. m.) je nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny. Vrcholová partie Podhorního vrchu je od r. 1997 chráněna jako přírodní rezervace. Předmětem ochrany jsou unikátní relikty třetihorní sopečné aktivity a skalní a lesní rostlinná společenství.
 socha Ecce Homo
435.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, volně přístupno, Pardubický kraj, Svitavy
Kamenná socha Ecce Homo pochází z roku 1712. Umístěna v parčíku nedaleko sousoší Sv. Trojice. Socha prošla opravami a po rekonstrukci umístěna na současné místo. Po opravě je bez původní polychromie. Na podstavci je umístěn nápis.

03. 11. 2022

 Sirňák
696.0 m. n.m.
přírodní památka
příroda, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Ovesné Kladruby
Na území přírodní památky Sirňák se nacházejí mofety čili výrony oxidu uhličitého s přítomností sirovodíku ve sníženině zaplněné vodou. Vývěry plynů lze pozorovat i přímo v řečišti Teplé. Voda v tůních vypadá, jako by se vařila, je však studená. K lokalitě u Ovesných Kladrub nevede žádná cesta.
 vodní nádrž Horka
507.0 m. n.m.
voda - přehrada, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Habartov
Vodní nádrž Horka je přehradní nádrž z let 1966-1969 na Libockém potoce vybudovaná jako vodárenská pro sokolovskou oblast a zajištění minimálního průtoku. Dalším účelem je ochrana proti povodním a výroba elektrické energie. Její nepřístupná hráz vytváří jezero o rozloze 130 ha a hloubce až 38 m.

02. 11. 2022

 městské hradby
215.0 m. n.m.
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Hustopeče
Torzo městských hradeb z 16. stol., původně jako ochrana před tureckým vpádem. Dochovaná půlkruhová bašta a malá část hradeb ve východní části města.
 evangelická modlitebna augsburského vyznání
480.0 m. n.m.
Podhradie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
V r. 1904 byla postavena nová budova školy s věží, která nahradila starší školu z r. 1785 a zvonici snad z 19. stol. Stavba zároveň sloužila jako evangelická modlitebna, která byla znovu obnovena v r. 1994.
 Farská kyselka
767.0 m. n.m.
voda - studánka, pramen, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Mariánské Lázně
Farská kyselka je volně přístupný minerální pramen v okolí Mariánských Lázní. Je nejvýše položenou zachycenou kyselkou v CHKO Slavkovský les a patří bezesporu k nejchutnějším v okolí města. Je snadno dostupná po turisticky značených cestách z města nebo od parkoviště na silnici do Pramenů.
 evangelický kostel augsburského vyznání
535.0 m. n.m.
Jasenová
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Slovensko, Žilinský
Dne 1. května 1835 leštinský kněz Samuel Reviczký posvětil základní kámen klasicistního evangelického kostela. Chrám byl vysvěcen 1. listopadu 1836. K opravám došlo v r. 1936 a 1986.