Historie vložených míst

Nově vložená místa můžete sledovat i v našem RSS kanále na http://rss.hrady.cz

29. 07. 2021

 divadlo
115.0 m. n.m.
Grodno
technická památka, zachovalý, příležitostně, Bělorusko
V letech 1977 - 1984 prošlo divadlo velkou přestavbou. Vystavěna nová divadelní budova. Má futuristický tvar. U vchodu jezdecká socha Pegase. Na křídlech nese muže a ženu. Budova využívána pro divadelní hry, také pro koncerty. Okolo divadla rekreační oblast.
 sýpka a panský dvůr
540.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Brtnice
Panský hospodářský areál vznikl na konci 16. století. V r. 1760 dvůr se sýpkou vyhořel. K výrazným úpravám dvora došlo ve 20. letech 19. století a mezi lety 1851-1852. Kolem r. 1863 upravena správní budova. Sýpka je kulturní památkou.
 klášter servítů s loretánskou kaplí
420.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, přestavěno, nepřístupno, Vysočina, Jaroměřice nad Rokytnou
Areál bývalého kláštera servitů a loretánské kaple v Jaroměřicích nechal postavit podle projektu Jana Křtitele Erny hrabě Jan Antonín z Questenberka. Kaple byla postavena v letech 1668–1673, klášter 1675–1679. Zrušen byl r. 1787, loreta byla zbořena a areál byl přeměněn na faru, školu a byty.

28. 07. 2021

 špitál s kaplí sv. Kateřiny
420.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Jaroměřice nad Rokytnou
Špitál s kaplí nechal v letech 1671-1672 postavit hofmistr Jana Antonína z Questenberka, Jan Kreutz. Autorem raně barokní budovy byl Jan Křtitel Erna, významný brněnský barokní stavitel. Na špitál navazuje kaple na oktagonálním půdorysu, završená kopulí s lucernou. Sídlí zde kulturní centrum a TIC.
 Trajánovo fórum
42.0 m. n.m.
Řím
technická památka, zřícenina, volně přístupno, Itálie, Lazio
Postaveno na rozkaz císaře Trajana po dobytí Dacie. Stavěno mezi roky 105 až 107. Trajánův sloup postaven r. 113. V 9. stol. dlažba z kostek nahrazena betonem. Koncem 16. stol. oblast fór zastavěna. Rekonstrukce fóra v r. 1933. Trajánovo fórum posledním z císařských fór.

27. 07. 2021

 Hradiště u Malovic
465.0 m. n.m.
hradiště Malovice, tvrziště, hradiště na Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hradiště
Obdélný hrazený areál typu viereckschanzen, jeden z mála v ČR (vyniká vysokým stupněm zachování). Doba laténská 3.-1. stol. př. n. l. Tento typ budovali Keltové. Ve Francii a v Německu celkem běžný, u nás jen zřídka. Nejlépe zachována východní strana (val až do výše 1,2 m). Památkově chráněno.
 křtitelnice svatých Vartana a Hovhannese
858.0 m. n.m.
Vagharšapat
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Arménie
Křtitelnice svatých Vartana a Hovhannese navržena architekty Jimem Torosyanem a Romeem Julhakyanem. Vysvěcena 26. září 2008. Stavba financována Armenem Sarkissianem.

26. 07. 2021

 kostel sv. Mikuláše
431.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Němčice
V jádru románsko-gotický kostel z doby kolem r. 1260. Rozšířen ve 14. století, upravován v r. 1742, věž až z r. 1764. Dvoulodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem. Sakristie na severní a předsíň na jižní straně. K západnímu průčelí v ose přistavěna hranolová věž. Přístupný při bohoslužbách.
 Ziggurrat Čogha Zanbil
90.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Írán
Čogha Zanbil bylo posvátné město civilizace Elam. Vystavěno okolo r. 1250 př. n. l. Postaven ve čtvercovém tvaru s délkou každé strany 105 metrů. Jeden z mála zikkuratů mimo Mezopotámii. Na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1979.

25. 07. 2021

 antický chrám
500.0 m. n.m.
Vic
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, v návštěvních hodinách, Španělsko, Catalunya
Římský chrám osady Vicus Ausonae z 1. nebo 2. stol. bez dobových informací. Obdélná cella se vstupním sloupovým portikem a zděnou základnou. Od 11. stol. součást románského paláce hrabat z Montcada. Chrám objeven při demolici paláce r. 1882. Jeden ze dvou kompletních římských chrámů ve Španělsku.
 kaple sv. Josefa
190.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, není známo, Olomoucký kraj, Křenovice
Kaple sv. Josefa vznikla spolu s novým hřbitovem v r. 1888. Stavba postavená v novogotickém slohu z bílých pálených cihel spolu s hřbitovní zdí tvoří jednotný celek.
 Durham
62.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, příležitostně, Spojené království, Anglie
Normanský hrad, který měl obranný charakter. Postaven v 11. stol. Normany. Tunstall Chapel z r. 1542. Současná podoba kopíruje původní pevnost. Hrad od roku 1832 sídlem třetí nejstarší univerzity v Anglii. Otevřen veřejným prohlídkám.
 boží muka
440.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Jaroměřice nad Rokytnou
Kamenná boží muka datována do roku 1708 stojí v ulici Ke Spravedlnosti, při cestě na bývalé popraviště nad Jaroměřicemi. Jedná se o jednoduchá žulová boží muka bez výzdoby, s jehlancovitým zakončením kapličky, doplněným novodobým kovovým křížem.

24. 07. 2021

 výklenková kaplička
500.0 m. n.m.
IV. křížové zastavení
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Knínice
Kaple vznikla v souvislosti s poutěmi, které zde po r. 1654 založili jezuité. Stavba je třetí ze souboru 10 barokních výklenkových kapliček poutního okruhu. V nice je od r. 2015 obraz IV. křížového zastavení "Pán Ježíš trním korunován".
 výklenková kaplička
510.0 m. n.m.
III. křížové zastavení
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Knínice
Kaple vznikla v souvislosti s poutěmi, které zde po r. 1654 založili jezuité. Stavba je třetí ze souboru 10 barokních výklenkových kapliček poutního okruhu. V nice je od r. 2015 obraz III. křížového zastavení "Pilát dal Pána Ježíše ukrutně bičovati".
 výklenková kaplička
520.0 m. n.m.
II. křížové zastavení
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Knínice
Kaplička vznikla v souvislosti s poutěmi, které v Knínicích po r. 1654 založili jezuité. Stavba je druhou ze souboru 10 barokních výklenkových kaplí poutního okruhu. V nice je obraz "Pán Ježíš u Annáše políčkovaný" z r. 2015.
 výklenková kaplička sv. Václava
431.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Němčice
Selskobarokní výklenková kaple z první čtvrtiny 19. století (datace 1818). Stavba obdélného půdorysu s velkým půlkruhovým výklenkem a novodobou mřížkou, konchou a oblounovou římsou. Vrchol štítu zdobí prutový kříž. Uvnitř niky stopy po starších barevných vrstvách či malbě. Volně přístupná.
 kostel Zvěstování Panně Marii
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Heřmanův Městec
Hřbitovní renesanční kostelík ze 16. stol. stojí na místě původní hřbitovní gotické kaple z pol. 13. stol. Byl barokizován a do dnešní podoby renovován r. 1928. Je v působnosti děkanství Heřmanův Městec a v letním období se v něm konají pravidelné bohoslužby. V sousedství zvonice stejného stáří.
 kostel Ježíše Krista, blahoslavené Panny Marie a sv. Cuthberta
65.0 m. n.m.
Durham
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Spojené království, Anglie
Trojlodní románská a gotická stavba. Stavba zahájena r. 1063. Pozoruhodná žebrovaným stropem střechy chrámové lodi. Hlavní věž zničena bleskem r. 1455. R. 1650 použita jako vězení pro skotské zajatce. Normanská architektura přežila skoro neporušená. Zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

23. 07. 2021

 výklenková kaplička
520.0 m. n.m.
I. křížové zastavení
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Knínice
Kaple byla vybudována v souvislosti s poutěmi, které v Knínicích po r. 1654 založili jezuité. Památkově chráněná stavba je první ze souboru 10 barokních kapliček poutního okruhu. V nice obraz "Pán Ježíš na hoře Olivetské" z r. 2015.
 kostel sv. Matouše, apoštola a evangelisty
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Štěpánov
Kostel sv. Matouše ve Štěpánově je pozdně renesanční stavba z doby kolem r. 1600, upravována barokně a restaurována koncem 19. stol. Věž přistavěna v letech 1785-1786. Zařízení převážně barokní. Nyní filiální ve farnosti při děkanství Skuteč.
 kostel Navštívení Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Hluboké Mašůvky
Poutní kostel Navštívení Panny Marie stojí nad pramenem zázračné vody na místě dřevěné kaple z roku 1618. V roce 1680 zde dal Jan Ludvík Raduit de Souches postavit barokní kostelík, kterému věnoval sošku Panny Marie de Foi. Kostel byl v letech 1948-1950 rozšířen přístavbou Theobalda Krátkého.
 vodárenská věž
381.0 m. n.m.
věž - vodárenská, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, České Budějovice
Městská vodárenská věž. Původně barokní stavba z let 1721 - 24; zajišťovala vodu pro Samsonovu kašnu. Přestavěna r. 1882 v neogotickém slohu, na věž osazena válcová nádrž a nynější dlátková střecha. Sgrafito na východním průčelí s městským znakem. Jedna z nejvýznamnějších technických památek města.

22. 07. 2021

 klášter Geghard
1740.0 m. n.m.
Geghardavank
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Arménie
Unikátní klášter v Arménii. Založen ve 4. stol. Hlavní kaple vystavěna až v roce 1215. Klášterní komplex zahrnuje mnoho kostelů a hrobek. Vrchol arménské středověké architektury. Klášter od r. 2000 na Seznamu světového dědictví UNESCO.
 kaple sv. Anny
310.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, není známo, Jihomoravský kraj, Hluboké Mašůvky
Jednoduchá barokní kaple sv. Anny byla před kostelem Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách postavena ve druhé čtvrtině 18. století. Kaple má čtvercový půdorys. Štít je vyvýšený, střecha sedlová. V interiéru je sklenuta valenou klenbou. Od roku 1958 je kaple památkově chráněna.

21. 07. 2021

 návesní kaple Bolestné Panny Marie
433.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Radošovice
Návesní kaple postavená v selskobarokním slohu z 1. poloviny 19. století. Síňová kaple obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a hranolovou zvonicí. Stavba využívá prvky barokní církevní architektury jak v celkovém charakteru stavby (zmenšenina kostela), tak v ozdobných prvcích. Památkově chráněná.
 děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
415.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Skuteč
Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Skutči, pův. farní, od r. 1655 děkanský, pův. gotický z pol. 14. stol. Opravován v 15. stol. a pak po několika požárech. Věž z doby kolem r. 1600 obnovena po požáru r. 1852. Zařízení převážně z 18. stol. Památkově chráněno od r. 1958.

20. 07. 2021

 Safari Park
450.0 m. n.m.
ZOO, akvarium, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Borovany
Safari park s více než dvěma stovkami zvířat dvaceti druhů v přirozeném prostředí přírodního areálu o rozloze 90 ha.Off Road Safari s vozy Land Rover. Je součástí Safari resortu s dalšími službami a aktivitami.
 kostel sv. Kateřiny, panny a mučednice
354.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Licoměřice
Bezvěžový kostel sv. Kateřiny z poloviny 14. stol. je zachován v podobě po opravě r. 1907. Stojí na vesnickém hřbitově a v jeho sousedství samostatná zvonice ze 16. stol. se zděným přízemím a dřevěným patrem. Kostel nyní filiální ve farnosti Žleby bez pravidelných bohoslužeb.
 poklona
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Hluboké Mašůvky
Poklona byla vybudována v souvislosti s poutním místem, které v Hlubokých Mašůvkách roku 1690 založil Raduit de Souches. Patří do souboru 7 výklenkových barokních kapliček znázorňujících sedm radostí Panny Marie. Postavena před pol. 18. století, od roku 1953 je památkově chráněná.

19. 07. 2021

 kaple sv. Jana Nepomuckého
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Kněžice
Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého snad z 19. století. V roce 2016 proběhla rekonstrukce. Stavba patří římskokatolické farnosti Kněžice.
 poklona
335.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Přímětice
Poklona byla vybudována v souvislosti s poutním místem, které v Hlubokých Mašůvkách roku 1690 založil Raduit de Souches. Patří do souboru 7 výklenkových barokních kapliček znázorňujících 7 radostí Panny Marie. Postavena před pol. 18. století, ve 2. pol. 20. stol. zbořena, na jejím místě replika.
 Čáp
786.0 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Skály
Ocelodřevěná rozhledna na vrchu Čáp na okraji Teplicko-adršpašských skal postavena v září 2014. Volně přístupná pouze po zeleně značené stezce od zámečku Bischofstein v osadě Skály u Teplic nad Metují.
 Belcastel
435.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, příležitostně, Francie
Na místě hradu od 9. stol. stála kaple. Château de Belcastel je středověký hrad. Impozantní středověká budova. Ve 20. stol. ruina opravena a zrekonstruována. Hrad je přístupný veřejnosti. Historická památka od r. 1928.
 poklona
340.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Přímětice
Poklona byla vybudována v souvislosti s poutním místem, které v Hlubokých Mašůvkách roku 1690 založil Raduit de Souches. Patří do souboru 7 výklenkových barokních kapliček znázorňujících 7 radostí Panny Marie. Postavena před pol. 18. století, od roku 1953 je památkově chráněná.

18. 07. 2021

 chrám svaté Ripsime
852.0 m. n.m.
Vagharšapat
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Arménie
Chrám Arménské apoštolské církve. Jeden z nejstarších objektů sakrální architektury. Typická stavba arménské architektury. Postaven r. 618. R. 1776 chrám opevněn. Další rekonstrukce r. 1898. Tvar kupolovité tetrakonchy s dvěma čtverhrannými výklenky. Je na seznamu památek světového dědictví UNESCO.

17. 07. 2021

 poklona
330.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Hluboké Mašůvky
Poklona byla vybudována v souvislosti s poutním místem, které v Hlubokých Mašůvkách roku 1690 založil Raduit de Souches. Patří do souboru 7 výklenkových barokních kapliček znázorňujících 7 radostí Panny Marie. Postavena před pol. 18. století, od roku 1953 je památkově chráněná.
 kaple Jména Panny Marie
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Brtnička
Současná novogotická kaple byla postavena kolem roku 1933. Dne 21. května 2000 byl posvěcen nový zvon ulitý v dílně paní Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova.
 kostel sv. Michaela archanděla
400.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Licibořice
Farní kostel sv. Michaela archanděla v Licibořicích gotického původu z doby před r. 1350, obnoven barokně a nová loď postavena po požáru r. 1711. Sousední mohutná věž s cibulovitou bání z r. 1675 opravena v letech 1995-1997. Kostel kulturní památkou od r. 1958.
 boží muka
500.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Krasonice
Sloupová zděná boží muka snad z 30.-40. let 19. století. První doklad o drobné sakrální stavbě na tomto místě je v II. vojenském mapování - Františkově z let 1838-1839.
 poklona
340.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Hluboké Mašůvky
Poklona byla vybudována v souvislosti s poutním místem, které v Hlubokých Mašůvkách roku 1690 založil Raduit de Souches. Patří do souboru 7 výklenkových barokních kapliček znázorňujících 7 radostí Panny Marie. Postavena před pol. 18. století, ve 2. pol. 20. stol. zbořena, na jejím místě replika.

16. 07. 2021

 kovárna
550.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Mrákotín
V kraji ojedinělá budova kovárny z r. 1793 pozoruhodná přímým spojením dílny s obydlím kováře. Tato památkově chráněná stavba dnes slouží jako restaurace.

15. 07. 2021

 kostel Stětí sv. Jana Křtitele
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Tuněchody
Kostel v Tuněchodech gotického původu z 1. pol. 14. stol., přestavěn goticky v polovině 15. stol a upravován barokně r. 1690. Současnou podobu získal při restaurování Frant. Schmoranzem r. 1883. Nyní filiální ve farnosti Mikulovice u Pardubic a využíván jen příležitostně.
 kaple Panny Marie Pomocné
390.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Hlince
Kaple postavená v první pol. 19. stol. rolníkem Franzem Stübigerem z Hlinců. Od r. 2021 v majetku obce Kostomlaty pod Milešovkou, kdy také proběhla její poslední oprava.

13. 07. 2021

 rozhledna na Kostelíčku
480.0 m. n.m.
věž - vodárenská, zachovalý, v návštěvních hodinách, Vysočina, Třebíč
Vodojem vznikl v letech 1936-1938. Svému účelu sloužil do konce 70. let 20. století. V roce 2015 došlo k úpravě vodárny na rozhlednu s expozicí vodárenství. Dne 5. září 2015 byla zpřístupněna veřejnosti.
 Castellcir
849.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Španělsko, Catalunya
Hrad poprvé zmiňován r. 1014. Klášterní majetek v držení rodu Castellcir. R. 1294 dobyt královským vojskem, poté opraven. Rod pánů z Castellcir vymřel r. 1348 na mor. V období 1383-1942 majetek pánů z Planella. V novověku sloužil jako zemědělská usedlost. V pol. 20. stol. zpustl.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
490.0 m. n.m.
kaple Povýšení sv. Kříže, Kostelíček
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Třebíč
Kapli Povýšení svatého Kříže postavil v letech 1644–1645 třebíčský stavitel Jan Fulík. V r. 1793 byla z nařízení vydaného císařem Josefem II. kaple odsvěcena a prodána. Soukromý majitel ji však v r. 1797 nechal znovu vysvětit, přičemž bylo změněno i původní patrocinium.

12. 07. 2021

 Oceánografické muzeum
15.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, příležitostně, Monako
Muzeum založeno r. 1910 princem Albertem I. Budova postavena na mořském útesu. Tyčí se nad mořem do výšky 80 metrů. Nejzajímavější částí muzea je akvárium. Několik set druhů ryb. Ředitelem muzea byl dříve Jacques-Yves Cousteau.
 Božídarské rašeliniště
1000.0 m. n.m.
příroda, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Boží Dar
Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště o rozloze téměř 930 ha leží v sousedství města Boží Dar a je přístupná jen po trase okružní naučné stezky o délce 3,2 km, převážně po povalových chodnících, které není dovoleno opouštět. Chráněno je vrchovištní rašeliniště se specifickou flórou.
 kostel sv. Jiljí opata
500.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Nasavrky
Farní kostel sv. Jiljí opata pochází z konce 13. století. Od r. 1964 chráněn jako kulturní památka ČR. Původně postaven v gotickém slohu, r. 1740 po požáru přestavěn barokně. Po r. 1820 další stavební úpravy. Do současné podoby kostel včetně vnitřního zařízení restaurován r. 1913.
 kostel sv. Jana Křtitele
510.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Markoušovice
Pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele na hřbitově v Markoušovicích byl vybudován v letech 1771-1787. Věž byla k němu přistavěna až r. 1884. Cenné vnitřní zařízení a varhany. Pro mimořádnou akustiku kostel využíván k varhanním koncertům. Filiální kostel ve farnosti Úpice.
 židovské ghetto
ostatní - palác, dům, zaniklý, příležitostně, Vysočina, Brtnice
Židovské ghetto vzniklo v pol. 17. století. Významnou stavbou byla synagoga vybudovaná asi v r. 1629. Rozšiřující přestavbou prošla v r. 1888. Synagoga, rabínský dům a všechny zbylé židovské domy byly zbořeny v r. 1988 kvůli výstavbě nákupního střediska.
 kaple sv. Antonína
590.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Třeštice
Kapli postavila v letech 1937-1939 firma Josef Podzimek, stavitel v Třešti podle projektu ing. Janáčka z Jihlavy. Dne 2. července 1939 kapli vysvětil p. děkan Simeon Zapletal z Telče. Před vchodem stojí památkově chráněný kříž z r. 1796.

11. 07. 2021

 Samson
381.0 m. n.m.
Samsonova kašna
technická památka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní kašna z l. 1721 - 26. Konkávně zprohýbaná kamenná nádrž, z jejíhož středu vyrůstá čtyřboký hranol. podstavec s maskaróny ukončený římsou; na níž stojí čtyři atlanti, podepírající mohutnou vápencovou mušli. Na ní pak na podstavci socha Samsona, bojujícího se lvem. Největší svého druhu v ČR.

10. 07. 2021

 chrám sv. Gajané
854.0 m. n.m.
Vagharšapat
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Arménie
Kostel Saint Gayane postaven v r. 630. Jde o baziliku s katedrální lodí a dvěma uličkami, uprostřed s kopulí. Příklad syntézy arménského trojlodního kostela a baziliky. Design nezměněn přes rekonstrukci kopule a některých stropů v roce 1652. Od r. 2000 na Seznamu světového dědictví UNESCO.
 dřevěná zvonice
590.0 m. n.m.
sakrální památky - zvonice, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Třeštice
Současná roubená zvonice z tesaných trámů byla postavena v r. 1863 na místě starší dřevěné stavby. V r. 2007 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Stavba je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek.

09. 07. 2021

 rotunda sv. Václava
540.0 m. n.m.
kaple sv. Václava
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Vysočina, Štěpkov
Středověká románská rotunda asi z přelomu 12.-13. století ohrazená zdí, jež plnila i ochrannou funkci. V 17.-18. století byla stavba barokně upravena.

08. 07. 2021

 radnice
381.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, České Budějovice
Barokní radnice postavena dle návrhu A.E.Martinelliho v l. 1727-1730. Souměrná třívěžová budova na jihozápadním rohu nám. Přemysla Otakara II. Prostřední věž s hodinami. Na atice v hlavním průčelí sochy 4 alegorií od J.Dietricha. V hlavní místnosti nástropní freska Šalamounova soudu od J.Schőpfa.
 sýpka
375.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Smečno
Typ rozsáhlé hospodářské budovy z období feudalismu. Původně barokní sýpka z 1. pol. 18. stol. Obdélný půdorys, dvanáctiosá. Ve střední část sýpky dvouramenné představěné schodiště. Tříosý zděný vikýř s trojúhelným štítem. Ve vrcholu šiška. Památkově chráněno.
 kostel sv. Václava
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Hrbokov
Venkovský kostel sv. Václava v Hrbokově prošel složitým stavebním vývojem. Původně gotický doložen r. 1350, upraven pozdně barokně a empírově, r. 1874 přistavěna věž, stavebně obnoven v letech 1920-1922 podle Boži Dvořáka. Pozoruhodná fresková výzdoba Vojmíra Vokolka z let 1958-1962.

07. 07. 2021

 měšťanský dům čp. 140
381.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Přízemní dům s mezipatrem, těsně přiléhající ke zdi Biskupské zahrady. Patrně postaven v průběhu 16. století. Má dekorativně zdobené průčelí s fragmentem fresky sv. Jiří a novodobým obrazem Panny Marie Budějovické. V prostorách zachovány valeně zaklenuté klenby. Památkově chráněn od 3.5.1958.

06. 07. 2021

 kříž na Zátkově nábřeží
381.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, České Budějovice
Pamětní železný kříž na žulovém podstavci stojí na Zátkově nábřeží na levé straně řeky Malše naproti budově Krajského soudu. Na akantové destičce se zlaceným okrajem a zlacenou datací v dolní části kříže nad podstavcem je datován do roku 1899.
 Husův sbor
290.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Heřmanův Městec
Husův sbor v Heřmanově Městci je sakrální stavba z let 1927-1929, která byla postavena podle projektu arch. Františka Potůčka pro potřeby církve československé husitské založené na počátku r. 1920. Svému původnímu účelu slouží dosud.
 Kobylské jezero
173.0 m. n.m.
voda - jezero, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Kobylí
V minulosti asi naše největší jezero u obce Kobylí s rozlohou 10 km2 se slanou vodou. Několikrát vysoušeno pro vznik kvalitní zemědělské půdy, Zánik r. 1835 a definitivně r. 1965. Dnes vybudováno Biocentrum - ostrůvek s mokřady a jezírky. Výskyt unikátní fauny a flóry.

05. 07. 2021

 Březí u Trhových Svinů
455.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Trhové Sviny
Středověké tvrziště ve vsi. Tvrz stavěna mezi léty 1357-1369, stavebník Trojan z Doubravice, pak z Březí. Po prodeji Petru Vokovi z Rožmberka r. 1601 ztrácí tvrz rezidenční funkci a postupně zaniká. Zachovány valy a zčásti i příkop. Nově identifikováno teprve r. 2003, předtím v literatuře neuváděno.
 Věruška
351.2 m. n.m.
věž - rozhledna, zachovalý, volně přístupno, Zlínský kraj, Ratiboř
Údolní rozhledna Věruška s pouhými pěti metry výšky slouží k odpočinku turistům a cykloturistům v obci Ratiboř, ležící na Valašsku u Vsetína.
 velká synagoga
110.0 m. n.m.
Grodno
sakrální památky - židovské památky, zachovalý, příležitostně, Bělorusko
Velká synagoga postavena v letech 1576-1580 jako dřevěná. Vyhořela r. 1902. R. 1902-1905 postavena další synagoga. Uzavřena r. 1944. R. 1990 synagoga předána židovskému společenství města Grodno.

04. 07. 2021

 Nežetice
440.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nežetice
Zaniklá středověká tvrz, pravděpodobně ze začátku 14. století (Mikuláš z Pasovar - 1314 a 1316). Kolem 15. století se dostává do majetku Rožmberků a v r. 1541 se uvádí již jako pustá spolu se vsí. Jako předpokládaná lokalizace se jeví místo odloučeného statku na kraji vsi č. p. 1.

02. 07. 2021

 Dvorec
470.0 m. n.m.
Kříhovec
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dvorec
Původně raně barokní fara ze 17. století, s pozdějšími úpravami a hospodářským zázemím při kostele Zvěstování Panně Marii. Nepřístupná.
 Dvorec
470.0 m. n.m.
Kříhovec
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Dvorec
Zaniklé středověké vladycké sídlo (2. polovina 14. století) a později renesanční tvrz z konce 16. století. V té době majetkem význačného rožmberského dvořana Václava Kořenského z Terešova (též Václav Dvorecký). Na jaře r. 1952 poslední pozůstatky srovnány se zemí při stavbě komunikace.
 Khor Virap
830.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Arménie
Khor Virap je jedním z nejvýznamnějších míst v Arménii. Zde se rozhodlo, že se Arménie stala první zemí na světě, která přijala křesťanství. Kolem centrálně umístěného kostela se nacházejí další objekty kláštera. Ústřední stavbou je kostel sv. Astvatsatsin. Následky zemětřesení několikrát poničen.
 kostel sv. Havla opata
370.0 m. n.m.
též Božího Těla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, příležitostně, Pardubický kraj, Vrbatův Kostelec
Starobylý kostel sv. Havla gotického původu z počátku 14. stol. na místě starší stavby. Loď a věž má renesanční zdivo, barokně upravován v 18. stol. Farní kostel s pravidelnými bohoslužbami, které zajišťuje farnost Chrast u Chrudimi.

01. 07. 2021

 boží muka sv. Vojtěcha
440.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Domanín
Sloup svatého Vojtěcha postavený roku 1649 se nachází u Schwarzenberské hrobky, bufetu a kempu.
 boží muka sv. Vojtěcha
440.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, volně přístupno, Jihočeský kraj, Domanín
Kamenná boží muka na nízkém podstavci s žulovým sloupkem a kapličkou se spodní okosenou hranou s obrázky a nápisem. Umístěna u cesty po pravé straně ke Schwarzenberské hrobce na hrázi rybníka Svět. Datace 1649 s dlouhým, částečně nečitelným nápisem. Sloup byl pravděpodobně vyměněn. Volně přístupná.

30. 06. 2021

 kaple sv. Floriána
210.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zaniklý, volně přístupno, Zlínský kraj, Jarohněvice
Dnes již neexistující památkově chráněná barokní kaple sv. Floriána snad z první čtvrtiny 18. století byla zbořena v roce 1978.