Komentáře, diskuse

Historický vývoj – doplnění

10.10.2006 14:08 chaloupek
Název obce vznikl od přídavného jména „rybná“, které se vztahovalo k Ohři, kronikář Václav Hájek z Libočan vypráví o moru (r.1099) v okolí Rybňan. První písemná zmínka o Rybňanech je z roku 1405, Mikuláš Florek uhradil poplatek ze zdejšího dvora Pešlinovi Trachtinsakovi. Písemně doložená zmínka o zdejší tvrzi je z roku 1533. V letech 1570-1584, za Bohuslava z Lobkovic byla část Rybňan připojena k panství Líčko. V roce 1623, byly Rybňany jejich majiteli za účast ve stavovském povstání konfiskovány, již tvrz neexistovala. Roku 1654 patřila obec rytíři Zikmundu z Čoliče, roku 1717 byly na návsi postavena socha patrona hasičů sv. Floriána, a o dva roky později socha sv.Barbory. Roku 1804 koupil Rybňany pan Jakub Devechi, který na místě tvrze postavil dvoupatrový zámek, významně přispěl k zvelebení obce, u řeky zřídil park, podnítil pěstování zeleniny a chmele. Zámek vybavil soukromou sbírkou archeologických nálezů a lidových krojů, vše bylo zničeno při požáru 15.října 1902. Novou majitelkou se staly paní Josefína Burgstallerová , postavila na základech pravého křídla zámku vilu s hospodářským dvorem ve švýcarském stylu, s přiléhající okrasnou francouzskou zahradou, skleníkem, altánem. Dvůr hospodářského statku - uzavřené dispozice, kde byly vybudovány: anglická sušárna chmele ( komolý kužel kruhového půdorysu), sýpka, chlévy, ovčín, konírny, stodoly,kolny a rumpálová studna. Dále navazovala zástavba malých domků v jihovýchodní části obce pro tzv. bezzemky – určeno pro sezónní pracovníky. Za první republiky se majiteli areálu stala rodina Lehmanova, po okupaci ČR byl zkonfiskován pro Německou říši. Po druhé světové válce ve správě Výzkumného ústavu chmelařského, roku 1999 vydáno původním majitelům.

Pozn: pro spojení se Žatcem, byl vyroben dřevěný trámový most, postavený přes Ohři na cestě do Bezděkova, který se před velkou vodou každoročně demontoval a po opadnutí záplavové vody znovu postavil.
Demografie – vývoj počtu obyvatel---------- rok / počet obyvatel
1654/cca15,1869/242,1900/235,1930/192,1950/53,1961/61,1970/55,1980/35,1990/22,
Střed obce nebyl dochován.

V současnosti je opuštěný a pomalu začíná chátrat.- oprava.

10.10.2006 10:01 chaloupek
Zámek spravoval Výzkumný ústav chmelařský, který zapříčinil, že areál statku zchátral tak,že 1/4 budov statku se zřítila a ostatní objekty byly v špatném stavebním stavu.
Areál zámku a statku byl vydán původním majitelům až v roce 1999.
Od té doby jsou prováděny postupné záchranné stavební práce a opravy. Neodvratitelný stav je u objektu zásobníkové stodoly, kde dřevěné prvky stavby jsou v havarijním stavu
Vložit nový komentář

Skála v Příběnicích
Skála v Příběnicích
August Sedláček VII