Popis zbytků tvrze

Graficke pismenko Původní rozsáhlý dvorec je sice od 20. let 20. století rozdělen na několik samostatných usedlostí, jeho základní půdorysné rozvržení však zůstalo zachováno a odpovídá situaci v 17. století. Budova zbořené tvrze stávala podle nejisté místní tradice někde uprostřed prostranství, v prostoru dnešní cesty. Zřejmě nejstarší dnes stojící stavbou dvora je tak mohutná obdélná sýpka krytá zvalbenou střechou, stojící v severní části původního areálu dvora. A právě na jejím dvorním (jižním) průčelí lze spatřit jediný dnes dochovaný pozůstatek bývalého panského sídla, i když druhotně použitý: pozdně gotický žulový sedlový portál z pravoúhlých kvádrů s ozubem. Unikátní jsou reliéfy proti sobě hledící mužské a ženské hlavy, vytesané do sedel portálu pod nadpražím a představující zřejmě stylizovanou podobu dávných majitelů. Sýpka byla podrobněji zkoumána, nebyly však nalezeny žádné důkazy dokládající její existenci do doby před r. 1600, takže ji na základě současných poznatků nelze označit jako součást areálu původní tvrze.

Text: historie
7.6. 2006 - © F. Kašička, B. Nechvátal: Tvrze a hrádky na Prachaticku, OM Prachatice 1990