kaple sv. Siarda

kostel sv. Jana Křtitele

Sv. Siard - život a dílo, atributy

Graficke pismenko Svatý Siard patří mezi světce premonstrátské řehole. Narodil se do vážené a zámožné rodiny ve Frísku (Nizozemí) asi v pol. 12. stol. Vystudoval klášterní školu premonstrátského opatství v Mariengaardenu a r. 1175 přijal noviciát – do řádu jej přijímal první opat kláštera, sv. Bedřich. Roku 1194 byl zvolen pátým opatem kláštera. Ve své funkci představeného kláštera trval na ustanovení rovnosti mezi bratry, proslul jako přítel a zastánce chudoby a byl známý strohým způsobem života. Podporoval chudé a připojoval se k běžným pracím (žně, stavby hrází). Vypráví se, že jednou potkal starého přítele, který oslepl. Setkání ho dojalo, a modlil se tak vroucně za jeho uzdravení, že se příteli zázračně vrátil zrak. Pro přísný režim nebyl oblíbený u všech bratrů, r. 1230 se ho jeden z nich pokusil zabít nožem ve spánku, vzbudil se však a přivolal ostatní bratry, kteří ho zachránili. Opat vyvázl jen s lehkým zraněním a sám orodoval za viníka, aby mu bylo zkráceno pokání. Zemřel později téhož roku, 17.11.1230. Uctívání sv. Siarda schválil papež Benedikt XIII. r. 1728. Jeho svátek se v Čechách slaví 14. listopadu, bývá zobrazován v oděvu opata s opatskou berlou, s křížem, chlebem, který rozdával chudým a s lopatou, symbolem manuální práce a s pšenicí – symbolem výsledku své práce.

Text: historie
6.9. 2012 -