Štěpanice

Graficke pismenko Od Jilemnice k severu pod farním kostelem Horních Štěpanic spatřují se zříceniny starého hradu Štěpanického, prvotního sídla panského v této krajině. Jak viděti jest, byl hrad pevný a velký. Nejvíce zbytků spatřuje se na bývalém předhradí, zejména na jižním jeho konci, kde jsou vysoké zdi zavírající čtverhran na způsob hrubé bašty. Příjezd k tomuto předhradí a ovšem skrze ně byl od strany západní. Štěpanický hrad totiž stojí na kraji výšiny, která má na dvě strany spád velmi příkrý, ale na ostatní volnější. Tato volnější strana oddělena byla příkopem a náspem, za nimiž ještě dvoje příkopy se nacházely.

 
Graficke pismenko Dotčený příkop začíná u vozové cesty, která vede sem do vrchu od Dolních Štěpanic, jde pak týž příkop jako oblouk okolo celého hradu a vrací se až blízko k téže cestě, po níž se pak přichází ke kostelu. Jihozápadní strana předhradí měla vysoké hradby, které se táhly od horního hradu až na jižní konec předhradí; zde ve dvou úhlech se lomíce objímaly dotčenou baštu a nevelký kus severně od druhého úhlu konec svůj měly. Zde jsou hradby velmi vysoké. Na této straně předhradí (t. j. na východní) není známky po hradbách; buď se sesuly velmi brzy aneb tu bývaly dřevěné sruby. V těch místech bývala brána, k níž byl přístup hájen dotčenou vysokou a pevnou baštou.
 
Graficke pismenko Horní hrad Štěpanický stojí na strmé a vysoké skále, tak že nelze nyní pochopiti, jak se k němu chodívalo, a nezbývá jiné možnosti, nežli že se chodilo nahoru po dřevěných schodech. Nahoře byla dvě (bezpochyby věžovatá) stavení, jedno na jižním, druhé na severním konci. Jsou po nich jen nehrubé známky; znamenitější jest vysoká hradba, která je na straně východní zavírala a z cesty dobře se spatřiti může. Na jižním konci hradiště horního jest místo okrouhlé vyvýšené, kteréž jest uměle zděláno, ale na první pohled klame, jako by bylo zbytkem okrouhlé věže. Všechno hradiště porostlé jest lesem.

Text: historie
7.5. 2009 - Fragment textu A. Sedláček V./240