Graficke pismenko Ves Podomí vznikla v dobách velké kolonizace v průběhu 13. století. Podomí je prvně zmiňováno roku 1349, kdy Vok z Holštejna kupuje od Čeňka z Lipé hrad Holštejn s vesnicemi, mezi nimiž byla i ves Boda (Podomí se na listině uvádí jako Boda). Za husitských válek ves zanikla. V roce 1464 získal polovinu zaniklé vesnice Podomí Smilka z Loděnice. Tato část vsi byla posléze včleněna do územního katastru sousední vsi Senetářova a již nebyla obnovena. Pustá východní část vsi byla někdy v letech 1550-1567 znovu osídlena a existuje dodnes. Za 2. světové války bylo Podomí násilně vystěhováno a sloužilo jako střelnice.

Text: historie
21.10. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.podomi.cz , https://cs.wikipedia.org