Historie a popis tvrze

Graficke pismenko Nejstarší písemná zmínka o vsi tehdy zvané Zbynice se objevuje k roku 1293, kdy se uvádějí služebníci Smila z Nových Hradů Hron a Dětmar ze Zbynic, jejichž potomci vlastnili statek až do poloviny 15. století. Poté byl načas připojen k nedalekým Holešicím, které vlastnili vladykové z Kadova a později Šicové z Drahenic. Roku 1547 byly Zbenice opět připojeny tentokrát k Bukovanům a tvrz byla od té doby využívána pouze sporadicky a nedlouho poté pravděpodobně zanikla, takže dodnes se z ní dochovalo pouze tvrziště.

 
Graficke pismenko Když roku 1618 koupil Zbenice od Jana Vlka z Kvítkova Vilém Šléglovský ze Šicendorfu, nechal zde postavit novou pozdně renesanční čtyřkřídlou tvrz s malým uzavřeným nádvořím. Budova má dodnes valeně klenuté přízemí a plochostropé patro, přístupné trojramenným schodištěm doplněném pavlačemi po vnitřním obvodu nádvoří. Vilémova manželka Alena, rozená ze Stříteže, se po jeho smrti znovu provdala za Jindřicha z Bynu a Bynovští zde pak sídlili skoro celé jedno století. Roku 1758 prodal Jan Čejka z Olbramovic statek svatojanskému klášteru, po jehož zrušení a dořešení majetkových převodů jej nakonec roku 1805 získal Karel Schwarzenberg, který jej připojil k orlickému panství. Od té doby byly Zbenice až do roku 1948 schwarzenberským majetkem. Po znárodnění se zde vystřídalo několik různých institucí, budova spíše nebyla udržována a nakonec jako majetek JZD Chraštice roku 1982 vyhořela. Poté byla provizorně zastřešena a dlouho nebyla využívána. Po pozdější opravě v současnosti jako restaurátorská dílna a k příležitostným kulturním akcím.

Text: historie
3.2. 2006 - © J. Úlovec (Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, II. díl, LIBRI 2005)