zámek Střelské Hoštice

Hoštice, Střelohoštice

Graficke pismenko Hoštickou tvrz nutno klást ve shodě s terénním průzkumem a starší lokalizací do dnešního objektu bývalé ubytovny. Hájitelná poloha na skalním výchozu svědčí dosud o středověkému charakteru sídla. Přesnější časové zařazení mohou patrně poskytnout až výsledky případných archeologických výzkumů. Zdivo předpokládané pozdně středověké tvrze zčásti vystupuje až do úrovně 2. patra dnešní budovy. Ze starší fáze výstavby sídelní budovy tvrze je pravděpodobně i klenba jižního sklepa, odsazeného od dnešního jižního čela budovy nad mostem.

 
Graficke pismenko Průzkum přinesl i zajímavé zjištění, že zřejmě pozdně gotického původu je i dvojice orientovaných sklepů ve středním dílu spodního podlaží dnešní barokní sýpky – snad pozůstatek někdejšího poplužního dvora. Sklepy byly zabudovány do skalního podloží svahu, odděleného od staré tvrze mělkým údolím. Za Pešíků zde proběhla přestavba tvrze. Spočívala zejména v posunutí jižní čelní zdi budovy blíže k řece a rozšíření jejího půdorysu i východním směrem patrně pomocí bočních slepých arkádových pasů. Tento stavební zásah dovolil zvětšit čelní prostor 1. patra a doplnit jej černou kuchyní. Z této renesanční stavební fáze pochází především konstrukce v úrovni přízemí a částečně i 1. patra dnešní zámecké budovy v čele zámeckého souboru, s širším východním křídlem a s dlouhým křídlem jižním podél cesty k mostu, rozděleným silnými zdmi na 6 příčných traktů. Z této výstavby se dochoval bosovaný vjezdový portál od jihu na nádvoří, jsou známy fragmenty sgrafitové rustiky v parteru východního čela budovy, které byly údajně v 50. letech 20. století odsekány. Objekt byl po své dostavbě pravděpodobně používán jako nové sídlo, spojené s hospodářským provozem.

Text: popis
4.6. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z: F. Kašička: Střelské Hoštice - středověká a renesanční podoba feudálního sídla, Dějiny staveb 2005