stavební vývoj

Graficke pismenko K nejstarší fázi zámku, tvrzi z 2. poloviny 15. řadí architektonický rozbor suterén pod východní polovinou severního křídla. Tři za sebou řazené valeně klenuté místnosti hlavního traktu od zbytku zámku odlišuje masivní 130 cm silné zdivo. Dochovaná poloha vstupu či orientace dveřních špalet tvrz identifikují jako obvyklý typ drobného trojprostorového sídla se střední vstupní síní. Gotické zdivo nesahá nad úroveň suterénu, vyšší podlaží byla zřejmě v renesanci snesena a nahrazena slabšími zdmi, mohla však také být pouze ze dřeva. Původní úroveň terénu byla značně nižší, dnešní suterén byl zřejmě přízemím, maximálně částečně zahloubeným.

 
Graficke pismenko Tři místnosti přízemí severního křídla nad gotickým suterénem a snad i část zdí patra lze se značnou dávkou jistoty přisoudit renesanční fázi výstavby. K té patří i odpovídající tři místnosti hlavního traktu jižního křídla. Jaká byla celková podoba renesančního sídla nelze bez důkladného sondážního průzkumu říci. Křídla mohla pokračovat dále k západu, případné sondy by mohly odhalit další renesanční zdivo v západní polovině zámku. Východní průčelí severního a jižního křídla byla spojena zdí, obdobnou zdí mohla být dispozice uzavřena i na západě, čímž by vznikl pravidelný obdélný částečně bránitelný areál.
 
Graficke pismenko V 17. století za Zárubů z Hustířan byla srovnána plocha nádvoří, pří výškovém sjednocení podlaží zámku zřejmě vzaly za své i goticko-renesanční stropy a klenby. Jejich případné zbytky by opět mohl odhalit sondážní průzkum. Z této přestavby pochází část zdiva přízemí i patra východního a západního křídla stejně jako valené klenby s výsečemi ve většině místností. Raně barokní původ západního křídla prozrazuje odlišná dispozice sklepa a přízemí s mladším průjezdem. V původní podobě sloužila budova hospodářským účelům, v suterénu vytvářel větší počet silných příčných zdí úzké skladovací prostory, silné zdivo nad sebou neslo alespoň dvě sýpková patra. Soudobé datování vstupního východního křídla se opírá o četné shodné znaky.
 
Graficke pismenko Pozdně barokní etapa hrabat Horbuval-Chamare hospodárně využila stávající konstrukce a vytvořila uzavřenou v soudobé architektuře již dlouho přežitou dispozici. Křída byla výškově sjednocena a završena obvyklou mansardovou střechou. do vstupního křídla byl vystavěn sloupový vestibul, přízemí západního křídla dostalo již zmíněný průjezd ze dvora. Statické problémy byly řešeny silnými přizdívkami ve sklepech a zřejmě i zesílením kleneb. Do nvelkého nádvoří se severní a jižní křídlo obracelo trojdílnými arkádami.
 
Graficke pismenko Sýpková patra západního křídla nahradil podivně nesymetricky vložený hlavní sál jehož horní okénka jsou již v úrovni střechy. Jeho stěny z umělého mramoru jsou členěny pilastry, fabionový strop je zdoben štukami s rokajovým ornamentem. Uprostřed 1. patra jižního křídla byla postavena zámecká kaple, jejíž presbytář předstupuje před fasádu jako půlkruhový rizalit. Vstupní ýchodní průčelí obdrželo nejzdobnější výbavu – je členěno římsami, plochými pilastry, okna mají zdobné rámy. Střední trojosý rizalit je zakončen tympanonem s aliančním erbem hraběte Jana Ludvíka Harbuval de Chamaré a jeho ženy Anny Barbory ze Sanningu a letopočtem 1749. Portál je lemovaný sloupkovým balkónem s kamennou balustrádou. Stísněný prostor před zámkem nedovoloval výstavu obvyklého čestného dvora. Nahrazen byl originálním předprostorem vykrajovaného půdorysu lemovaným kamennou zídkou s vázami a doplněným kašnou.
 
Graficke pismenko V průběhu 19. století byly zjednodušeny fasády zámku s výjimkou vstupní, drobné úpravy interiéru a kleneb a zřízení anglického parku. Utilitární úpravy po roce 1948 se kromě zazdění nádvorních arkád severního křídla dotkly především interiérů, kde byly odstraněny kachlová kamna, části výzdoby, rozšířeny byly pokoje v podkroví.

Text: historie
4.6. 2006 - Zany