Graficke pismenko Ves Ostředek se prvně v historických pramenech objevuje až v polovině 14. století , kdy zde byla tvrz, na níž seděl Slávek z Ostředka . Kde stálo toto zemanské sídlo nelze již přesně určit. Teprve později bylo šlechtické sídlo přeloženo přímo do vsi. Počátkem 15. století jsou známi bratři Zdeněk a Mojek z Ostředka, jejichž potomci psali se jako Chobotští z Ostředka. Před počátkem husitského hnutí se připomínají jako držitelé Ostředku bratři Bořita a Lipolt z Malovic. Zdejší panství pak často střídalo držitele. V roce 1454 spadlo jako odúmrť na panovníka, jenž daroval tvrz Ostředek Habartovi z Čeňovic. V první polovině 16. století seděli na ostředecké tvrzi Slavíkovci ze Slavíkova. V roce 1574 ji prodal Jan mladší Slavíkovec ze Slavíkova Magdaléně z Valdštejna, majitelce sousedního velkého statku Hrádku nad Sázavou, nynější Komorní Hrádek. Spojení Ostředka s velkým panstvím komornohrádeckým trvalo přes sto let. Koncem 17. století byl Ostředek opět osamostatněn. V roce 1693 jej prodal Jan Karel z Valdštejna Antonínu Hieserlovi z Chodů. V roce 1697 se stal novým majitelem Václav Vojtěch Valkoun z Adleru, který tu však také nezůstal dlouho. Už v roce 1700 si vyměnil Ostředek s Ferdinandem Antonínem Mladou ze Solopysk za jeho statek Zruč.

 
Graficke pismenko Začátkem 18. století byl v Ostředku postaven na barokní zámek, upravený ještě roku 1739 a 1764. Zda stojí na místě půní tvrze nelze přesně určit.
 
Graficke pismenko Po Ferdinandovi Antonínovi jej držel syn Michal a pak jeho matka Zuzana Adelaida a sestry Marie Anna a Zuzana Františka. Při dělení rodinného majetku připadl Ostředek Zuzaně. Jejím manželem byl Jan Vilém Mladota ze Solopysk. Ten nechal v roce 1739 k západnímu průčelí zámečku přistavět barokní kapli sv. Jana Nepomuckého. Zuzana se po smrti svého manžela provdala za Josefa svob. pána Puteaniho. Ostředek prodala v roce 1752 jesuitské koleji u sv. Ignáce na Novém Městě Pražském. Ti nechali v r. 1765 přestavět kapli a bohatě vyzdobit. Po přestavbě kaple byla nad vstupní portál vsazena kamenná kartuš s tesanými znaky tří majitelů zámku v 18. století: jesuitů (písmena I H S s třemi hřeby), Mladotů (tři routy v kosém pruhu) a Puteanů (tři polní hmoždíře). V roce 1773 byl jesuitský řád zrušen a všechen jejich majetek v Čechách připadl tzv. českému exjesuitskému fondu.
 
Graficke pismenko Během 19. století se zde vystřídalo několik majitelů – v roce 1819 získal statek poštmistr Alois Zubatý, v roce 1836 Václav Žemlička a v roce 1844 jej koupil pražský advokát a národní buditel dr. Václav Červinka. V první polovině 19. stoletní na Ostředku působil jako správce statku František Jaroslav Čech, otec básníka Svatopluka Čech, který se 21.února 1846 na zámku narodil.
 
Graficke pismenko V majetku dr. Červinky zůstal zámek do r. 1869. Pak se zde vystřídala opět řada dalších majitelů. Po roce 1945 připadl státu a později sloužil jako domov důchodců. V roce 1960 byla restaurována zámecká kaple a její památkově cenné vnitřní zařízení, u zámku byly odstraněny některé zchátralé objekty a byl upraven starý zámecký park. Také rodná světnička Svatopluka Čecha byla důstojně upravena.
 
Graficke pismenko Nyní v zámku složí zdravotnictví. Společnost LOTOS - Občanské sdružení péče pro postižené Alzheimerovou chorobou zde má umístěno provozovnu zdravotně-sociálního zařízení a sídlí zde i společnost ALMED servis s.r.o.
 
Graficke pismenko S vyjímkou světničky Svatopluka Čecha je zámek veřejnosti nepřístupný.

Text: historie
21.1. 2006 - Pavel Vítek