Graficke pismenko Ves Milonice se poprvé připomíná již v roce 1349 v souvislosti s Peškem z Milonic. Původním sídlem šlechtických majitelů byla středověká tvrz, naposledy zmiňovaná v roce 1593. Ta patrně zanikla po připojení vsi k panství Nové Zámky u Nesovic na počátku 17. století v souvislosti s pobělohorskou konfiskací majetku Janauerům ze Strachnova. Dodnes však není zcela jisté, jestli tato starší středověká tvrz nezanikla již dříve a sídelní funkce byla přenesena do míst dnešního zámku již v průběhu 16. století. Samostatným statkem se Milonice staly opět až v roce 1709 po smrti Jana Babtisty Ordognieze. V té době je ve vsi zmiňován dvůr a obytnou budovou při dvoře. Tento údaj lze považovat za první zmínku o existenci panské budovy - zámečku - při dvoře, která snad nahradila starou nevyhovující středověkou tvrz. V roce 1780 dochází k prodeji panství i se zámečkem do rukou rodu Lichtenštejnů a tehdy je výslovně zmíněn zdejší zámek. Prodejem však zámek ztrácí na svém významu a dále sloužil pouze potřebám správy dvora jako kanceláře a byty. Po 1. pozemkové reformě v letech 1922-1925 přešel dvůr se zámkem do soukromých nešlechtických rukou. Překvapivě objekt zůstal v soukromém držení i po roce 1948. Soukromí majitelé vlastní objekt i dnes a postupně jej opravují.

Text: historie
19.9. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015