Graficke pismenko Ves Libouchec, dříve Königswald, byla založena v poslední třetině 13. století na území patřícím zčásti panovníkovi a zčásti johanitskému řádu, později spojena se jménem rodu Vartenberků sídlícím na Děčíně, který zde založil kostel zasvěcený svatým Třem králům. Vartenberkové drželi Libouchec až do roku 1511.

 
Graficke pismenko Stará tvrz.
 
Graficke pismenko Snad ještě ve 14. stol. byla v Libouchci založena tvrz pravděpodobně jako sídlo mana pověřeného službami Vartenberkům. Stála uprostřed vsi mezi kostelem a mladším poplužním dvorem a později zanikla. Na jejím tvrzišti byl později postaven dům čp. 175. Tvrziště bylo znatelné až do sedmdesátých let 20. století, později při výstavbě kotelny bylo však zničeno.
 
Graficke pismenko Mladší renesanční tvrz.
 
Graficke pismenko Roku 1579 získal Libouchec s okolními vesnicemi Günter z Bynu (Bünau), který založil asi 350 metrů západně od kostela nový poplužní dvůr a v jeho severozápadním nároží dal zbudovat renesanční tvrz. Tvrz se později začala nazývat zámkem, k obytným účelům však sloužila jen do roku 1627. Rod sice přežil pobělohorské konfiskace, ale v roce 1627 bylo vydáno Obnovené zřízení zemské, povolující vyznávat jako jediné římskokatolické vyznání. Proto od pánů z Bynu, kteří ze země odešli, kupuje Libouchec Kryštof Šimon z Thunu, jehož následníkům patřil až do 20. stol. Tvrz resp. zámek byl poté využíván již jen k obytným účelům pro zaměstnance a k zajištění provozu poplužního dvora. Roku 1872 sice vyhořel, ale byl obnoven. Protože zámek jeho majitelé nevyužívali přímo pro vlastní potřebu, byl pouze udržován, ale nepřestavován a tak neztratil původní renesanční podobu a dispozice.

Text: historie
29.7. 2007 - L.P. (Úlovec Jiří: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, Libri, 2003, 1. díl, A - M)