zámek Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

Graficke pismenko Prvním světským držitelem Kyjova, jenž koupil městečko od kláštera Hradiska, byl Jan Kuna z Kunštátu (od r. 1539), který začal blízko zbořeniště tvrze přímo pod svahem, na němž stál kostel, stavět renesanční zámek. Jeho průčelní stěna byla obrácena na západní stranu. Zde byl také vchod, který na rozdíl od nynějšího vchodu ležel poněkud jižněji. Z někdejší zámecké stavby se dochovaly pouze dvě třetiny. Nejsevernější část, přiléhající ke svahu, byla zničena požárem v r. 1636, takže ji bylo nutno později vybudovat na starých základech znovu. Na rozdíl od starších jižnějších částí s valenou a křížovou klenbou má už obytné prostory s rovným stropem. Z konce 18. století pochází podlouhlá přístavba s neckovitou klenbou, napojená na obě dochované nejstarší části budovy. Proto byl hlavní vchod do budovy přeložen do severní části.

 
Graficke pismenko Kyjovská vrchnost bydlela na zámku jen krátce. V r. 1548 se totiž Kyjov vykoupil z poddanství dalšího majitele kyjovského panství, Jana Kryštofa Kropáče z Nevědomí, a stal se nejdříve městem komorním a pak královským. Zámek sloužil později jako ubytovna pro městské služebníky i pro důstojníky místní posádky.
 
Graficke pismenko V r. 1911 bylo jižní i západní zámecké průčelí vyzdobeno sgrafity Jan Köhlera, na nichž jsou zobrazeny postavy Jana Kuny z Kunštátu a Janu Kropáče z Nevědomí i hlavní vývojové etapy kyjovského velkostatku.
 
Graficke pismenko V letech 1926 - 1928 se do zámku postupně přestěhovaly sbírky městského muzea, kterému původní prostory přestávaly kapacitně postačovat. V nových prostorách bylo muzeum otevřeno pro veřejnost 20.5.1928. R. 1953 se z městského muzea stalo muzeum okresní, vlivem nového územního uspořádání se r. 1964 stalo pobočkou Okresního muzea v Hodoníně.
 
Graficke pismenko V letech 1972 - 1974 proběhla generální oprava zámečku, při které byly muzejní sbírky instalovány do nových expozic. Součástí sbírek je také cenná knihovna (mj. vzácné tisky z 15. - 18. stol.; celkově přes 15 tisíc svazků). R. 2010 otevřena nová přístavba Vlastivědného muzea vedle zámečku.

Text: historie
21.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava, doplněno redakcí podle http://www.masaryk.info