Graficke pismenko Braník je starobylá ves. Poprvé je zmiňován již r. 1088 v zakládací listině vyšehradské kapituly. Z historických pramenů vyplývá, že ve 14. stol. patřila část zdejších pozemků českým královnám a zbytek několika pražským kostelům, které je pronajímaly měšťanům. Za husitské revoluce se tohoto majetku zmocnilo Staré Město pražské, které jej vlastnilo až do r. 1547, kdy mu byl majetek konfiskován Ferdinandem I. za účast v protihabsburském spiknutí. Již v r. 1559 však staroměstští získali část majetk zpět. V Braníku měli tehdy dvorec s tvrzí, o jejímž založení nejsou žádné zprávy. O jejím konci však spolehlivě víme, že nastal přičiněním Švédů za třicetileté války.

 
Graficke pismenko V rámci rekatolizačního úsilí dostali poničenou tvrz r. 1625 od císaře Ferdinanda II. darem dominikáni z kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě pražském. Ti hned příštího roku zřídili ve dvoře pivovar, pro nějž využili vlastní hlubokou studnu s výbornou vodou. Za švédského obléhání Prahy r. 1648 byla, jak vyplývá ze soudobé zprávy, branická tvrz, stejně jako kovárna, stodoly, maštale, ovčín a další příslušenství, dokonale zničena.
 
Graficke pismenko Po třicetileté válce dominikáni svůj dvůr znovu vystavěli. Jak dokládá zachovaná kresba z r. 1689, již tehdy stála patrová obytná část dvora, která dostala charakter letního panského sídla a začalo se jí říkat zámeček. Budování pokračovalo až do r. 1761, kdy byla dostavěna nárožní osmiboká zvonice. Tato dvoupatrová věž skrývala v přízemí kněžiště kaple, jejíž loď pokračovala uvnitř objektu. Na průčelní stěně věže, obrácené do ulice, se nachází barokní reliéf ukřižovaného Krista, k němuž se modlí klečící dominikán. Nyní je toto dílo chráněno průhledným krytem. Dominikánský dvůr měl původně čtyři křídla, z nichž se dochovala jen tři. Do ulice byl objekt přízemní, ale do dvora patrový, přičemž východní křídlo bylo ve dvoře zdobeno arkádami.
 
Graficke pismenko Dominikánská kaple v zámečku sloužila svému účelu do r. 1899, kdy objekt koupilo jako své sídlo družstvo pražských sládků, které opodál nad nádražím téhož roku vybudovalo moderní pivovar. Další budoucnost už slavná nebyla. Po 2. světové válce byly ve dvoře řemeslnické dílny a opravny. Nyní je obklopen novou moderní zástavbou a majitel, kterým je městská část Praha 4, hledala řadu let pro objekt záchranu a nové využití. Až r. 2014 se našel nový nájemce, který tu chce obnovit vaření piva s restaurací.

Text: historie
4.7. 2015 - Jiří Špaček