Graficke pismenko Ves Domašov se poprvé zmiňuje již v roce 1048 v souvislosti s listinou knížete Břetislava I., kterou daroval rajhradskému klášteru kromě jiného i území kolem Domašova. Bohužel se však ukázalo, že daná listina je falzem až ze 13. století, takže první věrohodnou zprávou je až ta z roku 1255.

 
Graficke pismenko Historie zdejšího sídla je až mnohem mladší a souvisí s výstavbou velkého barokního dvora z iniciativy benediktýnského kláštera v Rajhradu v roce 1720. V jeho čele, tj. středu západního traktu, bylo zřízeno patrové stavení pro správu statku a byly zde krom jiného umístěny i místnosti pro občasné pobyty představitelů vrchnosti - tento objekt byl právem označován jako zámek. Součástí dvora dále byly hospodářské budovy, chlévy, pivovar, palírna a byty zaměstnanců. Ve 2. polovině 18. století bydlel ve dvoře i zdejší farář.
 
Graficke pismenko V majetku kláštera zůstal dvůr se zámečkem až do roku 1947, kdy byl zestátněn a poté odprodán soukromníkovi Josefu Halačkovi, který zde zřídil pilu. Tomuto soukromníkovi však byly majetky v roce 1950 zestátněny a od roku 1952 zde hospodařilo nově ustanovené JZD. Po roce 1989 byla většina majetků navrácena zpět do rukou rodiny Halačkovy, která zde obnovila výrobu nábytku a pilu.

Text: historie
18.2. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015