Graficke pismenko Ves Brody se poprvé připomíná r. 1403 jako součást statku Buškovic a následně Hluban. Její jméno vzniklo podle brodu přes Leskovský potok. R. 1552 zastavil zdejší dvůr Jan starší Fremut z Krásného Dvora Mikuláši ze Šertinku. R 1575 se poprvé uvádí zdejší tvrz, kterou si nechal vybudovat další majitel vsi Jan Fremut mladší. Tvrz je zmiňována při příležitosti prodeje statku Voršile Hasištejnské z Lobkovic, která jej připojila k Mašťovu. Po třicetileté válce vlastnili Brody Piszingové. V r. 1731, za Františka Josefa Černína, byl statek tentokrát již natrvalo připojen k černínskému panství Krásný Dvůr. Na místě sešlé tvrze byl v 18. století postaven prostý jednopatrový barokní zámek s kaplí, s podélným hlavním průčelím a dvěma krátkými křídly. Z hřebene střechy vyrůstá v ose malá věžička. Několik místností přízemí je valeně sklenuto, patro je plochostropé. Ve štítu arkýře je viditelný letopočet 1918, ve kterém byl zámek upraven. Další zásahy v průběhu 20. století objekt architektonicky poškodily. Do r. 1948 byl v zámku vrchní úřad panství Krásný Dvůr, potom kanceláře velkostatku a byty úředníků. Poté patřil státnímu statku. Dnes je zámek zřejmě bez využití. Budova má vymlácená okna a její okolí je značně zarostlé náletovými keři.

Text: historie
1.1. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /III - Severní Čechy/ - Nakladatelství Svoboda 1984