Graficke pismenko Tvrz se nachází na východním okraji stejnojmenné vsi v rámci hospodářské usedlosti na břehu rybníka. Ves Sudkův Důl leží zhruba 3 km jižně od Obratáně na Pacovsku. Nedaleko nalezneme hrad Kámen. Prvním držitelem, o kterém hovoří písemné prameny je Maršík zvaný Kosten z Dolu. Ten držel dvůr a 2 lány a platil desátky faře v Křeči, roku 1408 uzavřel s faráře smlouvu, že míst desátku mu bude platit 25 grošů platu ze vsi Blanice… (A. Sedláček, díl 4, s. 300). Dalším držitelem je připomínán Jan Sudek z Dolu, podle něhož pochází název vsi. Uváděn je v souvislosti s jeho vdovou Kateřina ze Škvorce k roku 1475. Dalším známý byl Bohuslav z Dolu, který žil na počátku 16. století. K roku 1531, kdy pravděpodobně Bohuslav zemřel, se poprvé uvádí samotná tvrz. Po jeho smrti došlo k velkému dělení majetku mezi jeho sestry. Tvrz s dalším zbožím získala do držení Apolena, provdaná za Jana Žeharta z Nasavrk. Poté přešla do rukou Janovi staršímu z Leskovce na Kamenici, který zemřel roku 1545. Tvrz s dalšími statky pak držela v dědictví jeho dcera Dorota, ale zároveň 1000 kop v zástavě Markéta, manželka Ondřeje z Chmelného. Vlastnictví tvrze, vsí a dalších statků bylo po dalších 20 let velmi spletité. Po smrti Doroty roku 1564 připadly vsi jejím synům Strachotovi a Ladislavovi, ti pak toto zboží roku 1576 prodali Zdeňkovi z Malovic. Zdali byla tvrz v této době a v té další panský sídlem není jasné.

 
Graficke pismenko Stáří tvrze datujeme do konce 15. století, což byla již domněnka z předešlých výzkumů. Přesně to určil dendrochronologický výzkum stropních trámů, které jsou zhotoveny ze dřeva z káceného kolem roku 1490. Do dnešních dnů se dochovala obdélná dvoupatrová stavba s valbovou střechou. V západní části stavby se dochoval klenutý suterén. V nadzemní části mají podlaží trámové stropy. Stavba je vybavena řady okének, štěrbinovými a okénky se špaletami rozevřenými ven. Obytná budova tvrze byla věžovitá a podle dochovaných stop byla vyšší o jedno hrázděné nebo dřevěné polopatro. Stavba byla skromnějšího provedení z tesaného kamene bez detailů. Obrané prvky pokud byly tak nejsou dochovány.

Text: historie
10.11. 2011 - Jan Švejkar, 2011. Prameny: Encyklopedie českých tvrzí, díl 3, kolektiv autorů, Praha 2005, s. 772-774; A. Sedláček, hrady, zámky a tvrze Království českého, díl 4, s.300.