Graficke pismenko Tvrz v obci Sentice stávala v plytkém údolí Sentického potoka, dnes v zahradě domu č. p. 225, doposud se tam místně říká Na tvrzi. Dnes se místo nachází téměř ve středu obce, je okolo obestavěno domy a nachází se uvnitř v jejich zahradách. Dříve však tvrz stála na okraji obce, než ji zástavba úplně pohltila.

 
Graficke pismenko Tvrz byla jednoduchého utváření, s okrouhlým středovým pahorkem a příkopem okolo, jistě i s  vnějším valem. Z tvrziště se zachovala značně setřelá, ale přesto velmi dobře viditelná polovina, řekněme ta jihozápadní. Při mé návštěvě v roce 2008 byl pozemek částečně neudržovaný, místo pokrývala vyšší tráva a tvrziště se rýsovalo především díky sněhu. V současné době je ve vrchní části pozemku novostavba, tvrziště je jeho součástí a ten je velmi udržovaný a majitel se zjevně rozhodl nerovnosti zachovat a začlenit je jako součást nově budované zahrady. Dokud bylo místo neudržované, bylo možné spatřit v příkopu vlhkomilné rostliny. To samozřejmě značí to, co je díky vedle tekoucímu potoku nasnadě, že příkop byl tímto potokem napájen a tvrz měla vodní příkopy. Protože stála přímo v trase potoka, byl proto kvůli její stavbě a jeho zaústění do příkopu vychýlen ze své trasy a tuto v podstatě respektuje dodnes, kdy tvrziště obtáčí a vyhýbá se mu.
 
Graficke pismenko Nejzachovalejší je vnější část příkopu na jihozápadě, val je sice úplně srovnaný, přesto má dno zaneseného příkopu vůči vnější straně někde i 1, 5 m výšky. Pahorek, resp. jeho polovina, se znatelně rýsuje, ale jeho výška se pohybuje nejčastěji jen okolo 0,5 m. Nepatrná nerovnost se objevuje ještě v jihovýchodní části přilehlé zahrady, tedy v druhé polovině tvrziště a je také pozůstatkem středového pahorku.
 
Graficke pismenko Ten má dnes rozměry v ose zhruba okolo 20 m, příkop kolísá v šířce něco mezi 10-15 m. Můžeme tak s jistou dávkou přesnosti rekonstruovat přibližné původní rozměry. Pokud si představíme, že hlína z příkopů byla použita na val a navýšení středového pahorku, mohla být jeho výška nad okolním terénem sotva 2 m. Větší navršení by bylo jistě i problematické, neboť samo o sobě přináší v budoucnu statické problémy, navíc zde v podmáčeném terénu potoka. Pahorek tak mohl mít okolo 16 m v průměru, příkop okolo 15 i více m a vně byl pravděpodobně navršen val. Jednalo se tak o tvrz spíše menších rozměrů. Proto se dá usuzovat, i v souladu dobou vzniku a velikostí, spíš na dřevěnou podobu, s kamennou podezdívkou a dřevěnou nástavbou, možná však byla obytná budova celá zděná, jak bude uvedeno níže, ohrazení však spíše ne. V jihozápadní části tvrziště se ještě zmiňuje studna, nicméně tato informace se mně ověřit nepodařila, na místě studna patrna nebyla a vzhledem k vedle tekoucímu potoku, nebylo jistě nutné ji kopat.
 
Graficke pismenko Není bez zajímavosti, že na císařském otisku stabilního katastru (z let 1824–1843) je na místě tvrziště zakreslena obdélná budova, resp. možná jen její základy (viz galerie obrázků). Mapa nemá měřítko a lze jen hrubě odhadnout rozměry na přibližně 8 x 14 m. Zda by mohlo jít o budovu související s tvrzí, snad obytný palác, s jistotou nevíme. Dá se však s určitou dávkou pravděpodobnosti říct, že tato budova, třeba novodobá, minimálně zčásti mohla stát na základech původního stavení.

Text: popis
8.3. 2020 - Roman Řezáč