Graficke pismenko Přesná lokalizace staré kovářovské tvrze není jednoznačná. Starší autoři ji uvádějí západně od kostela, v bezprostředním sousedství hřbitova, a její pozůstatky viděli v mírném návrší s náznaky příkopu a budovou dnešního čp. 46, kdysi součástí velkého hospodářského dvora. Pro tuto lokalizaci nasvědčují i předválečné nálezy klenutých sklepů a kamenných portálků, snad z předhusitské doby. Novější autoři (včetně Pocheho) za pozůstatek tvrze považují sousední čp. 25, které tvoří severovýchodní nároží hospodářského dvora. Tato budova s hlavním průčelím směřujícím na náves má rovněž klenuté sklepy, výrazné opěráky a prokazatelně renesanční části zdiva.

Text: popis
6.1. 2010 - Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995)