Graficke pismenko Nejsvětější Trojice (také Svatá Trojice, Boží Trojice, trojjediný Bůh) je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, které sdílejí jedno božství: Bůh Otec (Bůh, stvořitel světa), Bůh Syn (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bůh Duch Svatý (posvětitel světa). Nejsvětější Trojici symbolizuje trojhran (obvykle malovaný s vševidoucím okem uprostřed).

 
Graficke pismenko Ve Starém zákoně výslovná zmínka o Bohu jako o Trojici není. Tu nacházíme až v Novém zákoně v Matoušově evangeliu (28, 19-20) ve formulaci, přikazující křtění ve třech jménech (ne nutně osobách). Formulace zní: "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal" (Ježíš Kristus).
 
Graficke pismenko Trojjedinost byla závazně definována roku 381 na prvním konstantinopolském koncilu.
 
Graficke pismenko Podle některých odborníků tento výrok tímto způsobem Ježíš nevyslovil, a posun významu k trojičnosti je spíše odrazem pozdější reflexe. Odpůrci poukazují na to, že představa trojice odporuje absolutnímu monoteismu. Odborníci se však v názorech rozcházejí.

Text: historie
17.10. 2012 - E. Horáková podle cs.wikipedia.org