Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 238 záznamů, 7 / 16 stran, vyhledáno za 0.87 sec
 Hryzely
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Hryzely
Jedno z největších raně středověkých slovanských hradišť u nás. Vznik kladen do 8. stol., těžiště existence do 9. stol. Zachovány tři souběžné obloukové linie valů, místy vysoké až 6 m, dvě rozsáhlá předhradí a akropole o rozloze 5 ha.
 Humenská
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Jíloviště
Hradiště na ostrohu nad Berounkou nedaleko Kazína. Hradiště nebylo doposud bezpečně datováno, archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí v neolitu, eneolitu, době bronzové i v raném středověku. Mohutný šíjový val byl považován za mohylu kněžny Kazi.
 Kager, Starý zámek
501.0 m. n.m.
Kolová
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Karlovarský kraj, Libavské Údolí
Terénní náznaky keltského tvrziště z doby bronzové. Naposledy osídlené ještě ve 13. stol.
 Karnak
94.0 m. n.m.
egyptský chrámový komplex
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Egypt
Rozlehlý otevřený areál se skládá ze čtyř hlavních částí. Nejrozsáhlejší archeologická lokalita na světě. Stavba chrámů začala v Říši středu a pokračovala až do Ptolemaiovců. Na stavbách se podílelo přibližně třicet faraonů. Za vlády 18. dynastie byl Karnak nejobdivovanějším egyptským městem. Chrámy v Karnaku jsou nejrozsáhlejší archeologickou lokalitou na světě.
 keltské oppidum u Nasavrk
460.0 m. n.m.
oppidum České Lhotice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj, Hradiště
Keltské hradiště u Nasavrk bylo osídleno podle nálezů ve 2. a 1. stol. př. n. l. Plocha hradiště byla nepochybně osídlena i později a dříve. Terénní pozůstatky zpřístupňuje naučná stezka. Město Nasavrky keltskou tradici udržuje, Keltům je věnována i muzejní expozice.
 keltské sídliště
250.0 m. n.m.
Kratiny, Zadní dlátko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Němčice nad Hanou
Keltské sídliště ze 3.stol. př.n.l. s prokázaným obchod. stykem s Podunajím a Středomořím. Zaniklo asi ve 2.stol. př. n. l.. Četné archeolog. nálezy, prokázána výroba keltských mincí a vývozního artiklu z bronzu a železa. Doposud se neprokázalo celkové opevnění lokality, která činí nejméně 35 ha.
 Klášterní Hradisko
230.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Klášterní Hradisko
Hradisko neznámé podoby a rozsahu, osídlené již v pravěku, zastávalo významnější postavení v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. a v 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště a v r. 1077 zde vznikl klášter.
 Kličín
Klitschin
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Ústecký kraj, Kličín
Sídliště u Kličína bylo osídleno nositeli únětické a knovízské kultury, také v době římské a v raném středověku. Je možné, že bylo lehce opevněno ale dosud zde neproběhl řádný archeologické průzkum, pouze povrchové sběry.
 Kojetín
196.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Kojetín
Opevněný vojenský tábor či hradiště založený patrně v 1. čtvrtině 15. století v dobách husitských válek jako možné sídlo vojenské posádky či loupeživé tlupy, 500 m od nádraží v Kojetíně při železniční trati z Kojetína do Kroměříže.
 Kokory
250.0 m. n.m.
Hradisko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Kokory
Archeologicky cenná, neporušená a v regionu ojedinělá lokalita výšinného opevněného sídliště s dochovanými relikty opevnění. Přístupnou část jinak strmé ostrožny o rozloze 0,5–0,7 ha přehrazuje obranný příkop s vnějším a vnitřním valem. Významný doklad vývoje pravěkého osídlení krajiny.
 Kokšín
684.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Mítov
Hradiště neznámého původu je umístěno v relativně vysoké poloze na vrcholu brdského kopce Kokšín. Zachován jen nízký obvodový val. V oblasti nejsou žádné turisticky značené cesty. Vrchol Kokšína je dostupný jen lesními cestami. V severní stráni přírodní rezervace.
 Kolo
225.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Týnec nad Labem
Hradiště na táhlém návrší Kolo, datované do pozdně laténské a halštatské doby, některými autory považováno za halštatské oppidum, centrum keltského osídlení na Kolínsku. V době vzniku bylo pravděpodobně obklopeno labskými rameny.
 Kopaniny
280.0 m. n.m.
Otaslavice 1, Kopaninky
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Otaslavice
Hradiště osídlené v mladší době kamenné a pozdní době bronzové nad říčkou Brodečkou. Rozloha asi 4 ha. V severní části zjištěn obranný val. Lokalita známá od r. 1927.
 Kostelec na Hané
240.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Kostelec na Hané
Nížinné sídliště na mírném návrší chráněné příkopem a palisádou bylo opevněno již v období eneolitu, dále v mladší době bronzové, římské a v mladší době hradištní. Lokalita hradiště je silně poškozena pozdější zástavbou.
 Kostolec
220.0 m. n.m.
Ducové
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Hradiště velatické kultury z mladší doby bronzové (1300-1100 př. n. l.). Znovu osídleno Slovany v době Velkomoravské říše (9. stol.). Od 10. do 19. stol. sloužilo jako hřbitov. Dnes ve správě Balneologického muzea v Piešťanech.