Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Novorománská kaple sv. Cyrila a Metoděje v Podolí byla postavena r. 1912 a 14. července téhož roku vysvěcena. Je čtvercového půdorysu, polygonálně uzavřená se stupňovitým štítem a zvoničkou na střeše. V ní je zvon o hmotnosti 66 kg, vysvěcený r. 1921. Kaple byla nově vysvěcena r. 2000.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-podoli

kaple sv. Floriána

Empírová kaple postavená z obecních fondů r. 1838, po rekonstrukci nově vysvěcena v květnu 2010. Obdélná severojižně orientovaná stavba, patrovou hranolovou věžičkou nad sakristii, mobiliář současný se stavbou. Před kaplí socha sv. Anežky Římské na toskánském sloupu.
#kaple-sv-floriana-beloky

kaple sv. Floriána

Kaple byla vystavěna v letech 1889-1889. Druhá kaple má barokní věž.
#kaple-sv-floriana-lazne-tousen

kaple sv. Floriána

Kaple je poslední církevní stavba barokního stavitele K. I. Dientzenhofera. Základní kámen byl posvěcen r. 1751. Dokončena až v roce 1872. Oválná stavba s kopulí a se dvěma věžemi v průčelí. Na střeše vztyčen benediktinský kříž.
#kaple-sv-floriana-kladno

kaple sv. Floriána

Novorománská kaple sv. Floriána na návsi v Kyšicích byla vybudována r. 1863 a náklady byly uhrazeny ze sbírky občanů. Exteriér kaple je vzorně udržován. Před ní stojí na kamenném podstavci železný krucifix z r. 1888.
#kaple-sv-floriana-kysice

kaple sv. Floriána

Výstavba kaple sv. Floriána v letech 1853 – 1854. Stavební materiál i obraz do kaple darovala kněžna Vilemína Kinská.
#kaple-sv-floriana-slapanice

kaple sv. Floriána

Výklenková kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Chyňavě doložena před r. 1854. Po zchátrání opravena r. 2012 a nově zasvěcena sv. Floriánu na paměť 130 let činnosti místního hasičského sboru. Uvnitř socha světce v typickém oblečení římského legionáře.
#kaple-sv-floriana-puv-kaple-nejsvetejsi-trojice

kaple sv. Františka Serafínského

Kaple v pseudogotickém slohu byla postavena v l. 1898-1905. R. 1906 byly dokončeny vnitřní malby kaple. Vybavení kaple pochází z doby jejího založení. R. 1942 Němci zrekvírován zvon, nový byl zavěšen r. 1947. V l. 1988-1989 proběhla velká oprava kaple, r. 1997 byly zrestaurovány věžní hodiny.
#kaple-sv-frantiska-serafinskeho

kaple sv. Gotharda

Na místě původní barokní kaple byla postavena v roce 1880 novorománská kaplička sv. Gotharda. V čele kaple je věžička ve které je umístěn zvon. Kaple je dochována v původní podobě. Z původního vybavení staré kaple je zachován barokní rám oltářního obrazu.
#kaple-sv-gotharda

kaple sv. Isidora

Kaple vystavěna v letech 1824-1825. Obraz sv. Isidora věnován kněžnou Karolínou Kinskou. Obdélná, trojboce ukončená, plochostropá stavba. V letech 1999-2000 kaple opravena. Od r. 1958 zapsána v seznamu kulturních památek.
#kaple-sv-isidora-jarpice

kaple sv. Isidora

Obdélná kaple z r. 1711, r. 1783 zrušena výnosem Josefa II. Obnovena jako hřbitovní v roce 1830. Tomuto účelu sloužila do r. 1912.
#kaple-sv-isidora-nove-straseci

kaple sv. Izidora

Barokní kaplička zasvěcená patronu rolníků sv. Isidorovi Madridskému, postavená v roce 1863. Slouží pro příležitostné výstavy.
#kaple-sv-izidora

kaple sv. Jana

Barokní kaplička sv. Jana z 18.stol. Stojí nad obcí Lešany u Nelahozevse. Zděná stavba ze smíšeného zdiva (pískovec, cihly), v přední stěně výklenek s obrazem. Ve výklenku byla skoba svědčící o dřívějším umístění sochy. Kaplička opravena v roce 2007, navržena k prohlášení za nemovitou památku.
#kaple-sv-jana

kaple sv. Jána

Čtyřboká kaple s výrazně zkosenými nárožími zakončená šestibokou věžičkou byla postavena roku 2010. V interiéru kořenový reliéfní oltář, reliéf Nejsvětější Trojice z roku 2010, originální kovářská výzdoba. Čtyři okna s dřevořezbami svatých patronů.
#kaple-sv-jana-uzice

kaple sv. Jana a Pavla

Velká kaple s oválnou lodí prostupující obdélníkem stojí na návrší východně od obce, snad na místě bývalého slovanského hradiště. Postavena byla v 18. století, upravena v 19. století. V interiéru je rokokový oltář a pozdně rokokové lavice.
#kaple-sv-jana-a-pavla-libcice

kaple sv. Jana Křtitele

Centrální kaple na osmibokém půdorysu postavená snad roku 1735. Ilusivní oltář od J. Kramolína z roku 1790. Několikrát opravována, naposledy v 90. letech 20. století. Díky poloze nad plochým pravým břehem Labe dominuje širokému okolí Dřís.
#kaple-sv-jana-krtitele-drisy

kaple sv. Jana Křtitele

Zřícenina kaple a letohrádku sv. Jana Křtitele spolu s eremitáží a letohrádkem postavené na příkaz hraběte Františka Šporka roku 1697-1698. Kapli obklopoval malý klášter mnichů pavlánů. Vše zaniklo po požáru v roce 1894.
#kaple-sv-jana-krtitele-suchdol-vysoka

kaple sv. Jana Křtitele

Nad hrobkou rodiny Nolčů stojící psedorománská kaple z konce 19. století na vysoké ostrožně nad obcí Všenory.
#kaple-sv-jana-krtitele-vsenory

kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple z roku 1716. Patří z urbanistického i historického hlediska k hodnotným památkám. Obdélná, půlkruhem ukončená stavba. Průčelí členěno dvojicí lizén, vnitřek sklenut valeně, presbyterium konchou.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-unetice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple na návsi obce Řitka z roku 1820. Mohutné lípy okolo jsou také z roku 1820.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-ritka

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1720. Vystavěna v barokním stylu. V kapličce umístěn malý zvon, ten však byl již v roce 1738 ukraden. Kaple opravena r. 1782 a r. 2009. Socha sv. Jana Nepomuckého a oltář z kaple ukradeny r. 1994.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-jarpice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1833. Silně zdevastovaná, nyní v rekonstrukci.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-zderaz

kaple sv. Jana Nepomuckého

Klasicistní kaple z počátku 19. století nad barokní pískovcovou sochou z r. 1720.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-kostelec-nad-cernymi-lesy

kaple sv. Jana Nepomuckého

Menší sakrální objekt – kaple, vybudovaný na začátku 18. století uprostřed návsi vesnice Hospozínek u Velvar. Stavebníkem byla Anna z Clary-Aldringen. Kaple je dochována v původním stavu bez přestaveb. Nyní již neslouží svému účelu.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-hospozinek

kaple sv. Jana Nepomuckého

Novogotická výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého v Kačici pochází z r. 1851 stejně jako vedle stojící železný kříž na kamenném podstavci. Socha světce ve výklenku je z 1. poloviny 19. století. Oprava obou objektů proběhla r. 2016.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-kacice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Obdélná kaple s mírně odsazeným půlkruhovým závěrem byla postavena v letech 1721–22 z popudu Petra Arnošta hraběte Mollarta a byla vybavena rokokovým zařízením. Hlavním motivem oltáře je obraz světce, jemuž je svatostánek zasvěcen, po stranách jsou figury sv. Rocha a Antonína Paduánského.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-svojetin

kaple sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněná klasicistní kaple z r. 1851 vystavěná nad barokní sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1710. Opravena v r. 1990.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-rakovnik

kaple sv. Jana Nepomuckého

Původní čtvercová kaple se zvoničkou z roku 1751 byla neopravitelně poškozena r. 1978 při dopravní nehodě obrněného transportéru okupačních sovětských vojsk. Až nové zastupitelstvo nechalo v r. 1992 postavit kapličku v původní podobě ale na novém místě uprostřed obce.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-olovnice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Jednolodní barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena v letech 1728–29. V roce 1852 byla zřejmě téměř celá znovu postavena po požáru vsi.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-drahuschen

kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní poutní kaple z roku 1708 na dominantním vrchu Chloumeček nad Mělníkem. Upravována 1803 a po požáru 1898. V posledních desetiletích slouží po adaptaci jako rekreační obydlí, ačkoli zůstává v majetku zdejšího římskokatolického proboštství.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-chloumecek