Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple

Jednoduchá čtvercová, pozdně barokní kaple se zvoničkou při silnici z Mníšku pod Brdy.
#kaple-stribrna-lhota

kaple

Pseudorománská obdélná kaple postavena r. 1884. Kaple se vstupním užším obdélným prostorem. Vnitřek kaple sklenut plackou, vstupní prostor sklenut valenou klenbou s lunetami.
#kaple-trpomechy-slany

kaple

Kaple na návsi v Bedlně je jednoduchou stavbou, obdélného půdorysu, na severovýchodní straně zakončenou trojbokým uzávěrem. Nad střechou stojí sanktusník vybavený zvonem. Její stáří ani patrocinium není známo, snad vznikla během 19. století.
#kaple-wedl-bedlno

kaple sv. Marka

Nevelká barokní kaple byla postavena roku 1734. Roku 1819 byla rošířena do současné podoby. Stojí u hlavní silnice z Mostu do Plzně na travnaté návsi mezi stromy.
#kaple-sv-marka

kaple sv. Prokopa

Kaple (kostelík) byla postavena v 18. století ve středu nepravidelné návsi uprostřed obce. Jednoduchá barokní stavba neprošla pozdějšími úpravami, které by pozměnily její vzhled. Před kaplí je kamenný kříž s mariánským reliéfem.
#kaple-sv-prokopa-pochvalov

kaple Anděla Strážce

Kaple Anděla Strážce byla postavena r. 1904 v pseudorenesančním stavebním stylu. Autorem je nymburský kameník Zollman. Stavbu zadali manželé Čermákovi, jak dokládá nápis nad vchodem do kapličky: „Postaveno ku cti a chvále Boží nákladem manželů Václava a Marie Čermákových ze Skrchleb L.P. 1904.“
#kaple-andela-strazce

kaple bl. Podivena

Malá, ale zajímavá kaple z r. 1738 postavená na místě, kde zemřel bl. Podiven, služebník sv. Václava. V 18. stol sloužila jako prachárna. V r. 1878 byla obnovena a opět vysvěcena. Kaple je připisována K. I. Dientzenhoferovi a fresky V. V. Reinerovi.
#kaple-bl-podivena

kaple Bolestné Panny Marie

Kaple Bolestné Panny Marie postavena v letech 1714–1721 podle plánů K. I. Dientzenhofera. Složitý půdorys složený z průniku dvou elips. Původní kaple postavena nad léčivým pramenem, v současnosti nevhodně obklopena továrními budovami.
#kaple-bolestne-panny-marie-sadska

kaple Božího hrobu

Ranně barokní kaple z r. 1665, postavená podle jeruzalémského vzoru. Jedná se o nejstarší doposud stojící stavbu tohoto typu v Čechách.
#kaple-boziho-hrobu-kvicek

kaple Božího Těla

Pozůstatky gotické pohřební kaple z dílny parléřovské stavební huti, pocházející z osmdesátých let 14. století.
#kaple-boziho-tela

kaple Jména Panny Marie

Několik kroků od Průhonické obory se nachází malá kaplička, zasvěcená Jménu Panny Marie - obdélníková budova s apsidou
#kaple-jmena-panny-marie-zdimerice-u-prahy

kaple Kalvárie

Pozdně barokní kaple s maurskými prvky ze 40. let 18. století. Sloužila jako kostnice, po roce 1816 jako márnice.
#kaple-kalvarie-zasmuky

kaple Korunování Panny Marie

Pseudorománská kaple Panny Marie z roku 1864 stojící naproti niměřickému zámku.
#kaple-korunovani-panny-marie

kaple Nalezení sv. Kříže

Barokní osmiboká kaple Nalezení Svatého Kříže byla postavena v letech 1711 – 1714. V letech 1908 – 1909 provedena obnova kaple. Stanová střecha kaple je završena věžičkou se zvonem.
#kaple-nalezeni-sv-krize-cicovice

kaple Nalezení sv. Kříže

Kaple Nalezení svatého Kříže na návsi Malé (či Dolejší) Dobré z let 1816 –1817, postavená na místě zbořené kaple z roku 1765.
#kaple-nalezeni-sv-krize-velka-dobra

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie pochází z roku 1894. Stojí na místě, kde původně stála zvonice. Kaple opravena r. 1991.
#kaple-nanebevzeti-panny-marie-miletice

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple vystavěna v roce 1841 a s ní sousedící pomník padlým v roce 1921.
#kaple-nanebevzeti-panny-marie

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Koncem 17.st. Marie Barbora z Pöttingu postavila kapli Nanebevzetí Panny Marie. Pöttingové v ní umístili svou rodinou hrobku. Kaple postavena podle vzoru španělských kaplí. Má tvar lucerny a je osmiboká. Poslední oprava proběhla koncem 20.století.
#kaple-nanebevzeti-panny-marie-schorov

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Historicky mladá kaple postavená v dobovém stylu dle inspirace z obrázkového kalendáře. Vnitřní interiér obsahuje některé prvky kostela ze zatopených Dolních Kralovic, ve věžičce se pak nachází elektricky ovládaný zvon, oznamující poledne a klekání.
#kaple-nanebevzeti-panny-marie-sedmpany

kaple Narození Páně

Pozdně barokní kaple byla postavena v r. 1762 díky úsilí zdejšího faráře Františka Rüppela. Kaple má dispozičně charakter románské rotundy s apsidou. Vnitřní zařízení kaple pochází z 18. a 19. století. Kaple, koncem osmdesátých let minulého století velmi zchátralá, byla v r. 1991 opravena.
#kaple-narozeni-pane

kaple Narození Panny Marie

Kaple Narození Panny Marie postavena roku 1898. Vysvěcena dne 18. září 1898. Roku 1907 vyměněn prasklý zvon za nový. Téhož roku kaple nově posvěcena. V roce 2009 kaple rekonstruována.
#kaple-narozeni-panny-marie-libochovicky

kaple Narození Panny Marie

Kaple Narození Panny Marie postavena v roce 1890. Obdélná stavba zakončená šestibokým závěrem. Vnitřek valeně sklenut. Původně patřila k zámku. Nyní v majetku obce.
#kaple-narozeni-panny-marie-jenisovice

kaple Narození Panny Marie "V lipách"

Kaple z roku 1681 postavená Adolfem Vratislavem ze Šternberka, v roce 1873 přestavěna pseudogoticky, poté sloužila jako šternberská hrobka.
#kaple-narozeni-panny-marie-v-lipach

kaple Navštívení Panny Marie

Raně barokní zámeckou kapli, nechal postavit kolem r. 1680 tehdejší majitel zámku Radíč Karel Leopold Henneg. Přibližně r. 1727 byla pův. loretánská kaple (napod. Svatou chýši v Loretu) stavebně upravována. Před kaplí stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta od Ferdinanda Brokoffa z roku 1713.
#kaple-navstiveni-panny-marie

kaple Navštívení Panny Marie

Kaple na místě zvaném Malá Svatá Hora byla postavena Edmundem Chvalským v roce 1809, díky daru Jana z Unwertu. Vysvěcena byla v roce 1810. Oltář je rokokový, sochy světců z doby kolem roku 1700.
#kaple-navstiveni-panny-marie-mala-svata-hora

kaple Nejsvětější Trojice

Barokní trojboká kaple s mírně konkávně vybranými nárožími. Pochází z roku 1732. Na střeše čtveřice kovových křížů. V nikách jsou vymalovány obrazy Nejsvětější Trojice, sv. Václava a sv. Anny. Doklad lidové umělecké práce. Památkově chráněno od r. 1966.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-horin

kaple Nejsvětější Trojice

Drobná jednoduchá kaple. Postavena na obdélném půdorysu se štítem prolomeným nikou. Kaple pochází pravděpodobně z konce 17. stol. Hladké fasády ukončeny profilovanou římsou. Valbová střecha kryta prejzovou krytinou. Kaple památkově chráněna od r. 1987.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-trebiz

kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice pochází z druhé poloviny 19. století. Vystavěna v novogotickém stylu patrně na místě starší kaple. V bočním průčelí zasazen kamenný kříž. V interiéru pouze dřevěný kříž.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-kmetineves

kaple Nejsvětější Trojice

Kaple z let 1891–92, postavená na místě starší dřevěné zvoničky. Čtvercová stavba s jehlancovitou střechou zakončenou zvonicí. Postavena současně s hasičskou zbrojnicí, která k ní z jižní strany přiléhá.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-bohounovice-ii

kaple Nejsvětější Trojice

Kaplička Nejsvětější Trojice pochází z konce 18. století. Pozdně barokní stavba čtvercového půdorysu. Na průčelí pilastry. R. 1893 do kapličky instalován obraz sv. Trojice, v 90. letech 20. století z kaple odebrán.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-tman