Památky plzeňský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Maří Magdaleny

Původně kaple sv. Maří Magdalény přestavěná na kostel v r. 1567, od té doby s různými pozdějšími stavebními úpravami. Kostel rekonstruován v letech 1992-96.
#kostel-sv-mari-magdaleny-stod

kostel sv. Maří Magdalény (Božího těla)

Velhartický hřbitovní kostel byl založen roku 1373, tehdy byl zasvěcen Božímu tělu. Úpravy na počátku 16. stol., klenba presbytáře z 19. stol.
#kostel-sv-mari-magdaleny-boziho-tela

kostel sv. Matěje

Gotický kostel sv. Matěje prvně připomínán r. 1356 jako farní. Barokně upraven v 18. stol. za Henigarů, kteří též r. 1796 připojili k závěru kostela pozdně barokní pohřební kapli sv. Kříže. Věž o výšce 36 m přistavěna r. 1859, věžní hodiny z r. 1911. Exteriér opraven v letech 1999-2001.
#kostel-sv-mateje-horsice

kostel sv. Michaela archanděla

Kostel původně gotický, je poprvé připomínán roku 1352. V 16. stol. byl upravován, rozšířena okna a přistavena jižní předsíň. Věž je z roku 1737. Konečné úpravy byly provedeny v 19. stol.
#kostel-sv-michaela-archandela-stepanovice

kostel sv. Michaela archanděla

Kostel stojící severozápadně od zámku na vrchu Kamýk, postavený nákladem Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1906 – 1907 vyzdoben znaky maltézských velkopřevorů.
#kostel-sv-michaela-archandela-dozice

kostel sv. Michala

Hřbitovní kostelík z r. 1380, poničen za husitských válek, r. 1496 klatovskými měšťany znovu vystavěn. R 1632 byla přistavěna pohřební kaple, barokní přestavbou prošla loď kostela v letech 1736–40. Dodnes slouží příležitostně při smutečních obřadech.
#kostel-sv-michala-klatovy-i

kostel sv. Mikuláše

#kostel-sv-mikulase

kostel sv. Mikuláše

Barokní kostel sv. Mikukáše z r. 1727 upravený zřejmě podle návrhu J. B. Santiniho stojí na místě původního gotického kostela, v r. 1690 přestavěného barokně.
#kostel-sv-mikulase-kozojedy

kostel sv. Mikuláše

Farní kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu je jako gotický doložen již r. 1364. Barokně byl podstatně přestavěn r. 1716 a opravován v letech 1883 a 1921. Stavba má loď na půdorysu kříže, užší obdélný presbytář a hranolovou věž po jeho severní straně. Vnitřní zařízení je převážně novogotické z r. 1883.
#kostel-sv-mikulase-zbiroh

kostel sv. Mikuláše

Kostel byl postaven ve 14. stol., prvně se zmiňuje r. 1352. R. 1726 byly přistavěny boční kaple, sakristie a oratoř. V l. 1776-77 byl barokně přestavěn (stav. Antonín Barth). V l. 1903-04 prošel kostel celkovou opravou, kdy byla mj. klenba vyzdobena freskami (K. Thér, O. Ottmar). R. 1963 opravován.
#kostel-sv-mikulase-mecin

kostel sv. Mikuláše

Kostel pochází ze 14.st. Přestavěn na konci 17.st. V r.1817 požárem poškozen. V r.1818 opraven. Loď kostela s polygonálním závěrem, v jihozápadním nároží věž. K presbyteriu je přistavěna kaple. U schodiště sochy sv. Floriána a sv. Notburgy.
#kostel-sv-mikulase-merklin

kostel sv. Mikuláše

Kostel postavený nad pravým břehem Radbuzy plzeňským měšťanem Vítem Malířem roku 1406 sloužil od počátku 15. století jako hřbitovní. Bývalé chudinské pohřebiště se od 19. století stalo tzv. plzeňským Slavínem s hroby významných občanů města.
#kostel-sv-mikulase-plzen-vychodni-predmesti

kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše gotického původu doložen od r. 1371, upravován v 18. a 19. stol., celkově opravován v r. 1933 a v letech 1992-1995. Při úmyslně založeném požáru r. 1953 zničen barokní hlavní oltář z r. 1719. Nyní filiální kostel ve farnosti Blovice.
#kostel-sv-mikulase-zdemyslice

kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je na náměstí v Boru u Tachova. Je barokní, jednolodní, po straně sakristie s oratoří v patře. Na jižní straně pozdně gotická hranolová věž s ochozem. První zmínky jsou z konce 13.st. Dnešní vzhled je z přestavby z 1.pol. 18.st. Autor projektu byl architekt Jakub Auguston.
#kostel-sv-mikulase-bor

kostel sv. Mikuláše

Postaven roku 1352, ve zdivu skryta původní budova středověkého kostelíka. Pod kostelem hrobka Bornů. Za Kašpara Leopolda Perglara z Perglasu v letech 1724 až 1738 barokně přestavěn.
#kostel-sv-mikulase-tisova

kostel sv. Mikuláše

Původně gotický kostel byl po požáru v roce 1620 zbarokizován, věž na západě z roku 1704. Jednolodní, se sklenutým presbytářem a sakristií.
#kostel-sv-mikulase-spalene-porici

kostel sv. Mikuláše

Stavba z počátku 13. století v sobě slučuje kostel a pozůstatek obranné kurie (tribunová věž s obrannými patry). Poškozen za husitských válek, kdy zanikla horní patra věže. V 18. stol. přistavěna jižní předsíň a sakristie, počátkem 19. stol. západní věž.
#kostel-sv-mikulase-potvorov

kostel sv. Mikuláše

Vrcholně gotická trojlodní bazilika z období před rokem 1330, upravována v 17. a 18. století. Dochovaly se četné gotické prvky, v interiéru gotické nástěnné malby, malovaný dřevěný strop a kruchta.
#kostel-sv-mikulase-kasperske-hory

kostel sv. Mikuláše

Zřícenina gotického kostela, dokončeného ve 14. st. a barokně přestavěného (závěr, přístavba věže) v 17. st. Jeho založení je připisováno pivoňskému klášteru. Dochována věž s osmibokou barokní nástavbou, zříceniny lodi a presbytář s got. portálkem.
#kostel-sv-mikulase-sitbor

kostel sv. Mořice

Jeden z románsko-gotických kostelů severního šumavského podhůří vznikl v letech 1230-40 na výrazném návrší nad dnešním Anínem. Plnil náboženskou i obrannou funkci. Úpravy ve 14. a 18. století, poválečnou devastaci napravila rekonstrukce 1992.
#kostel-sv-morice

kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje, původně raně gotický ze 3. čtvrtiny 13. st., stavební úpravy ze 16. a 18. st. Jednolodní s pravoúhlým presbytářem, přístavkem a jižní předsíní, fasády zdobené sgrafity. Při vstupu na hřbitov pseudogotická zvonice z 19. st.
#kostel-sv-ondreje-bezdekov

kostel sv. Ondřeje

Původně románský kostel postavený koncem 12. století (dochována věž a loď). Ve 14. století nahradil původní apsidu gotický presbytář, roku 1807 došlo k pozdně barokní přestavbě (okna, tribuna, snížení věže). Po roce 1945 zpustl.
#kostel-sv-ondreje-krasov

kostel sv. Petra

#kostel-sv-petra-stribro

kostel sv. Petra

Rotunda kruhového půdorysu s apsidou postavena asi v 10. století a mnohokráte přestavována. Z původního raně románského zdiva dochována jen malá část. První písemná zmínka z roku 1266. Rotunda je pravděpodobně nejstarší stavbou v západních Čechách.
#kostel-sv-petra-stary-plzenec

kostel sv. Petra a Pavla

Farní kostel sv. Petra a Pavla z konce 13. století, renesančně přestavěný 1575–1581 Floriánem Griesbeckem. Součástí kostela je hřbitovní kaple s hrobkou, kde se nacházejí mumie rodiny Greisbecků z Griesbachu.
#kostel-sv-petra-a-pavla-kralovice

kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostelík ze 13. století uprostřed polí pod vesnicí Dolany byl za josefínských reforem zrušen a od té doby se měnil ve zříceninu. Kolem roku 2005 získal novou střechu.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dolany

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích patří mezi nejvýznamnější církevní stavby na území města Plzně. Gotický kostel z první poloviny 14. století vznikl přestavbou starší románské svatyně. Opravován po požáru r. 1576 a poškození Švédy r. 1639, naposled od r. 2002 společenstvím Koinonia.
#kostel-sv-petra-a-pavla-plzen-litice

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla zmiňován ve 14. století. V 16. až 17. století byl farním kostelem na cebivského panství. V roce 1947 vyhořel a v roce 1950 byly zbytky kostelních zdí zcela zbořeny.
#kostel-sv-petra-a-pavla-horni-kozolupy

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel z počátku 13. století založil u svého sídla Všebor Hrabišic. Původně románská stavba s prvky nejstarší gotiky (podvěžní prostor), upravena ve 14. stol. goticky a 1696 barokně, pozdější přístavky. Po roce 1945 zpustl.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dolni-jamne

kostel sv. Petra a Pavla

Nynější barokní kostel sv. Petra a Pavla postaven r. 1764, věž stojící mimo osu zachována ze starší stavby doložené od 14. stol. Kostel upravován r. 1909. Vnitřní barokní zařízení jednotné z poloviny 18. stol. Nyní filiální kostel ve farnosti Nepomuk bez pravidelného využití.
#kostel-sv-petra-a-pavla-milec