Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple sv. Matouše

Kaple sv. Matouše vystavěna roku 1867 z prostředků manželů Matouše a Teldy Nesvadbových. Před kaplí sochy sv. Barbory a sv. Matouše evangelisty a kříž Ukřižování Ježíše Krista. V roce 2003 oprava fasády. Sochy jsou památkou od 3.5.1958.
#kaple-sv-matouse-vsisko

kaple sv. Otýlie

Kaple sv. Otylie vděčí za svůj vznik zázračnému prameni, dnes již zaniklý. Obklopují ji památné stromy lípy malolisté, Čechůvské lípy.
#kaple-sv-otylie-prostejov-cechuvky

kaple sv. Panny Marie

Na uzemí původně samostatné vesničky Osíčany, dnes Koválovice-Osíčany, stojí krásná kaplička s doškovou střechou a zvoničkou.
#kaple-sv-panny-marie

kaple sv. Panny Marie

Kaple sv. Panny Marie v obci Dědinka je vysvěcená v roce 1927 a leží na darovaném pozemku.
#kaple-sv-panny-marie-dedinka

kaple sv. Panny Marie Sedmibolestné

Kaplička zasvěcená sedmibolestné Panně Marii stojí v Dešné a pochází z roku 1844. Před ní je kamenný kříž, na jehož podstavci jsou umístěny sochy Maří Magdalény a svatého Jana. Kaplička byla opravena v letech 1970 – 1971.
#kaple-sv-panny-marie-sedmibolestne

kaple sv. Peregrina

Barokní kaple sv. Peregrina na nábřeží Bečvy je součástí lázeňské kolonády lázní Teplice nad Bečvou. Postavena v r. 1775 Karlem z Dietrichštejna.
#kaple-sv-peregrina

kaple sv. Petra

Hřbitovní kaple sv. Petra pochází z roku 1698. V době socialismu necitlivě přeměněna v obřadní síň. Dochováno několik cenných náhrobků ze 17.-20.století.
#kaple-sv-petra

kaple sv. Petra a Pavla

Kaple sv. Petra a Pavla postavena roku 1829 snad v místě starší mariánské kaple. Volně stojící stavba s lodí obdélníkového půdorysu s půlkruhovým mírně odsazeným závěrem, v jejímž čele hranolová věž. Před kaplí kříž s Kristem a Bolestnou Pannou Marií z r. 1842.
#kaple-sv-petra-a-pavla-veska

kaple sv. Petra a Pavla

Kaple sv. Petra a Pavla je drobná zachovalá stavba. Zděná jednoduchá kaple stojí mezi domy. Je obdélníkového půdorysu s polygonálním závěrem. Průčelí s plochými pilastry na nároží. Příklad lokální architektonické produkce. Kulturní památka od r. 2009.
#kaple-sv-petra-a-pavla-horni-krcmy

kaple sv. Praxedy

Na hřbitově v obci Vacanovice vystavěna roku 1930 Betlémská kaple. Jde o významnou památku obce. Výstavba kaple byla financována z prostředků získaných z darů od občanů.
#kaple-sv-praxedy

kaple sv. Prokopa

Kaple sv. Prokopa stojí na místě původních Čehovic, od dnešních je vzdálena asi 1,5 km. Nachází se snad v místech středověkého kostela sv. Prokopa. Letopočet nad vstupem ji datuje do roku 1634.
#kaple-sv-prokopa

kaple sv. Prokopa

Kaple sv. Prokopa, stojící v obci Sudkov, byla postavená v roce 1795
#kaple-sv-prokopa-sudkov

kaple sv. Rocha

Barokní kaple sv. Rocha z r. 1716, jako připomínka morové epidemie v Lipníku nad Bečvou.
#kaple-sv-rocha-lipnik-nad-becvou

kaple sv. Rocha

Kaple na návrší jihovýchodně od centra městečka Úsova. Postavena z vůle Anny z Lichtenštejna 1624 v manýristickém stylu jako pokus o odvrácení morové epidemie. Místo tradičních poutí (kolem 16. 8.), vyhořelo roku 1962, od té doby postupná obnova.
#kaple-sv-rocha-usov

kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha byla postavena v letech 1661-1666 při cestě na Biskupskou kupu. V r. 1999 na ni byla umístěna pamětní deska připomínající oběti prusko-rakouské války.
#kaple-sv-rocha

kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha v Ramzové je postavena ve stylu novogotickém za použití cihel a kamene, je zaklenuta valenou klenbou a její podobu zvýrazňuje sedlová střecha s jehlancovitou věžičkou.
#kaple-sv-rocha-ramzova

kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha z r. 1767, několikrát opravována. Při vstupu kříž z r. 1889.
#kaple-sv-rocha-praslavice

kaple sv. Rocha, Šebestiána, Fabiána a Rozarie

Kaple zasvěcená sv. Rochovi, sv. Šebestiánovi, sv. Fabiánovi a sv. Rozarii Limanské postavena r. 1720 po veké morové epidemii. Opravami prošla r. 1822, 1840 a 1982. Drobná obdélná stavba s trojbokým závěrem, valeně klenutá, na střeše polygonální lucerna se zvonem z pol. 19. stol.
#kaple-sv-rocha-sebestiana-fabiana-a-rozarie

kaple sv. Rosalie

Kaplička, zasvěcená sv. Rosalii a ochráncům proti moru, se uvádí pouze ve dvou latinsky psaných textech od těšetického faráře Matouše Pláničky z r. 1739 již jako zaniklá. Stavba byla zbořena při stavbě císařské silnice z Brna do Olomouce zřejmě v průběhu r. 1739.
#kaple-sv-rosalie

kaple sv. Rozálie

Drobná sakrální stavba vybudovaná v 2. pol. 18. stol. je cenným příkladem doznívání barokního slohu v lidové architektuře. V r. 1912 se uvažovalo o demolici. Od r. 1958 je kulturní památkou. V r. 1999 byla provedena rekonstrukce.
#kaple-sv-rozalie-bolelouc

kaple sv. Šebestiána

Kaple sv. Šebestiána vznikla okolo 2. pol. 18. stol. Drobná sakrální architektura, významný krajinotvorný prvek. Zděná neorientovaná kaple obdélného půdorysu s trojbokým závěrem. Na vrcholu štítu jednoduchý latinský kříž z kovu. Na podlaze dochována keramická dlažba čtvercového formátu. Chráněná kulturní památka od r. 2016.
#kaple-sv-sebestiana-mohelnice

kaple sv. Šebestiána

Drobná kaple sv. Šebestiána v trati Vinohrady nad obcí Seloutky. Založena r. 1836.
#kaple-sv-sebestiana-vinohrady

kaple sv. Urbana

Barokní lidová stavba z poloviny 18. století
#kaple-sv-urbana

kaple sv. Václava

Kaple postavena r. 1754. Pozdně barokní neorientovaná stavba, podobná malému kostelíku s přibližně čtvercovou lodí a hranolovou hodinovou věží, který doplňují dva klasicistní přístavky, jeden tvoří vstupní předsíň a druhý je za půlkruhovým závěrem. Přístavky kapli nepříliš vhodně opticky prodlužují.
#kaple-sv-vaclava-lestina

kaple sv. Václava

Kaple stávala v dříve samostatné obci Filipov, který je dnes součástí obce Nemile. Postavilo ji 25 místních obyvatel v roce 1846. Ti se podle tzv. reversu sepsaného zámeckým hejtmanem Bílkem zavázali k výstavbě i údržbě. Zvon posvěcen olomouckým arcibiskupem Maxmiliánem Josefem 26. 6. 1846.
#kaple-sv-vaclava-nemile

kaple sv. Václava

První písemná zpráva o Hvozdu je z r. 1275. Kaple zde byla vybudována v r. 1906 a nahradila funkcí i zvonici, která byla do té doby na školní budově. Kaple je zasvěcena sv. Václavovi.
#kaple-sv-vaclava-hvozd

kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava z roku 1834 stojící na místě starší dřevěné zvonice.
#kaple-sv-vaclava-vaclavovice

kaple sv. Víta

Kaple vznikla v letech 1936-1937 podle plánů stavitele Jaroslava Křupky, rodák z Olbramic. O vybudování kaple se zasloužila rodina Zapletalova, v jejímž vlastnictví byla stavba až do r. 1997, kdy byla předána do majetku obce Olbramice. V r. 2002 proběhla celková rekonstrukce.
#kaple-sv-vita-olbramice

kaple sv. Víta

Kaple sv. Víta postavena v letech 1935-36. Stojí v Kralicích na Hané, místní části Vitonice. Vysvěcena r. 1936. Před kaplí kříž z roku 1823, při jeho patě sochy sv. P. Marie a sv. Jana Ev. Pod křížem hranolový podstavec s reliéfem sv. Trojice.
#kaple-sv-vita-vitonice

kaple v parku

Menší kaple neznámého stáří a určení se zvoničkou ve věžici v parku u náměstí, pravděpodobně na místě bývalého pramene. U ní krucifix z roku 1850 zhotovený nákladem Genoféfa Březiny.
#kaple-v-parku