Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kašna s orlem

Kamenná kašna s motivem orla, barokní práce z 18. století, součást městské památkové zóny.

kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého

Barokní kašna z roku 1859 se sochou sv. Jana Nepomuckého v jihozápadní části centrálního náměstí T. G. Masaryka.

kašna sv. Václava

Pískovcová kašna je dílo tovačovského sochaře Mandlíka a pochází z r. 1694. Socha sv.Václava pochází z r. 1872. Voda k napájení kašny byla vedena z vodojemu na zámecké věži důmyslným dřevěným rozvodem.
#kasna-sv-vaclava

Kašna Tritónů

Kašna Tritónů z roku 1709. Autorem kašny je kamenický mistr Václav Render. Z jeho dílny pochází i sousoší, ale jeho autor není znám. Na náměstí Republiky v Olomouci přemístěna v roce 1880.
#kasna-tritonu

katedrála sv. Václava

Novogoticky přestavěná starší katedrála na místě románského biskupského paláce. Od r. 1883 byly v průběhu 10-ti let sjednocovány různorodé části stavby do stylu novogotiky. Na starších základech vzniklo dvouvěžové průčelí a navíc mohutná třetí věž.
#katedrala-sv-vaclava

katedrální chrám sv. Gorazda

Chrám vysvěcen 29. května 1939. Za druhé svět. války chrám přeměněn ve skladiště. Po osvobození vrácen pravoslavné obci a sloužil svému původnímu účelu. V roce 1950 se stal katedrálním chrámem. V letech 1985–1987 provedena generální oprava chrámu.
#katedralni-chram-sv-gorazda

Keltská svatyně

Záhadná lokalita se čtyřúhelníkovými valy u Ludéřova byla dlouho považována za keltskou svatyni. V poslední době stále více převažuje názor, že se jedná o mnohem mladší objekt. Jeho skutečné stáří ani význam dosud není znám. U valů stojí novodobý obelisk s keltskými ornamenty vysoký 4 m.

Kladníky

Pravděpodobné místo zaniklé tvrze, v místě domů č.p.4 a 5
#tvrz-kladniky

Kladníky

Trosky dřevěného větrného mlýna čtvercového půdorysu z roku 1829 v sadu nad obcí Kladníky.
#vetrny-kladniky

klášter augustiniánů s kostelem Povýšení sv. Kříže

Původní kostel zde stál snad již ve 12. stol. Byl však zničen a obnoven Petrem z Kravař ve 14. stol., ale husity opět zničen a na zbytcích zdiva obnoven v letech 1522 až 1535. I tento kostel byl zničen požárem. Dnešní kostel byl vysvěcen v roce 1703.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-povyseni-sv-krize

klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Dominikánský klášter založil r. 1371 Albert II. ze Šternberka. R. 1784 byl klášter v rámci josefínských reforem zrušen. V průběhu 18. stol. byl v několika etapách radikálně barokně přestavěn (arch. A. Beduzzi, M. Wagner), v l.1775-83 postaven nový kostel (arch. F. A. Grimm). R. 1784 klášter zrušen.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-zvestovani-panny-marie

klášter dominikánek s kaplí Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Klášter dostavěn r. 1902 v pseudogotickém slohu. Zpočátku vzdělávací instituce, dnes domov pro seniory. Jednopatrová budova se symetricky řešenou fasádou, po stranách a ve středu s rizality. Střecha zakončena malým štíhlým sanktusníkem. Před vchodem sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Dominika.

klášter dominikánek s kaplí Panny Marie Královny

Klášter byl založen v r. 1889 jako církevní dívčí škola s internátem. Postupně byl rozšířen o další křídla a zahradu. Po zrušení kláštera v r. 1949 sloužil areál potřebám Pohraniční stráže, později jako nemocnice a zvláštní škola. V současnosti zde sídlí dvě školy.

klášter dominikánek/voršilek s kostelem sv. Kateřiny

Klášter dominikánek připomíán r.1287. Po jeho zrušení Josefem II. převzat Voršilky. Jednolodní gotická stavba postavená před pol.14 st. Kostel obnovoven v l.1455 a 1513. V r.1701 barokizován a r.1848 opět regotizován. Konvent postaven r.1709.
#klaster-dominikanek/vorsilek-s-kostelem-sv-kateriny

klášter dominikánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Klášter s kostelem postavili dominikáni r. 1293. R. 1513 vyhořel, obnoven za přispění Petra z Žerotína. R. 1553 mniši vyhnáni protestanty do r. 1623. R. 1669 klášter opět vyhořel, barokně obnoven. Za josef. reforem r. 1784 klášter zrušen, poté zde byla kasárna a zdrav. škola. Kostel zrekonstruován.

klášter františkánů/dominikánů s kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie

Bývalý konvent františkánů „U sv. Bernardina“ s kostelem Neposkvrněného početí P. Marie. Stavba zahájena 1453. V letech 1739–44 radikálně přestavěn. V roce 1785 klášter sv. Bernardina zrušen a areál převzali dominikáni od sv. Michala.
#klaster-frantiskanu/dominikanu-s-kostelem-neposkvrneneho-poceti-panny-marie

klášter kapucínů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Klášter a kostel vybudovali v l. 1649-61 kapucíni na místě 21 měšťanských domů, uličky a fary. R. 1935 byl klášter stavebně upraven. R. 1942 byl klášter zabrán pro nemocnici. R. 1950 byl klášter zrušen státem a budovy užívala armáda atp. R. 1991 se sem vrátili kapucíni, majetek získali zpět r. 1995.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-zvestovani-panny-marie

klášter kartuziánů Vallis Josaphat s kostelem Panny Marie

Klášter byl vybudován mnišským řádem kartuziánů. Stavba probíhala v letech 1388-1409. V r.1425 byla kartuzie přepadnuta a obsazena husity. Klášter se stal opěrným bodem husitů proti katolické Olomouci. Téhož roku byl klášter vykoupen Olomoucí a tito v zájmu ochrany města klášter rozbořili.
#klaster-kartuzianu-vallis-josaphat-s-kostelem-panny-marie

klášter klarisek s kostelem sv. Kláry

Na místě kláštera ze 13.st.vystavěn v druhé pol.18.st. pozdně barokní klášter klarisek s kostelem sv. Kláry. Císařem Josefem II. klášter zrušen a v kostel umístěna studijní knihovna. Od r.1951 zde umístěno olomoucké Vlastivědné muzeum.
#klaster-klarisek-s-kostelem-sv-klary

klášter milosrdných bratří s kostelem sv. Jana Nepomuckého

Klášter založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího syna v r. 1727, dokončen r. 1759. Kostel je z let 1750-55. Na jeho výzdobě se podílel i F. A. Sebastini. Interiér kostela je jedinečnou ukázkou pozdního baroka na Moravě.
#klaster-milosrdnych-bratri-s-kostelem-sv-jana-nepomuckeho

klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka

Roku 1884 pro řád Milosrdných sester zakoupen dům v Mariánské ulici. Objekt byl zrekonstruován a nově byla přistavěna pseudorománská kaple sv. Františka z Assisi. Klášter zrekonstruován v devadesátých letech 20. století.
#klaster-milosrdnych-sester-iii-radu-sv-frantiska

klášter minoritů s kostelem Povýšení sv. Kříže

Gotický kostel byl postaven koncem 14. století. Barokní přestavbou prošel v 18.století. V 60. a 70. letech renovován. Interiér vybaven varhanami. Od roku 1983 slouží veřejnosti jako koncertní síň.
#klaster-minoritu-s-kostelem-povyseni-sv-krize

klášter piaristů s kostelem sv. Františka Serafinského

Klášter byl založen v r.1634 kardinálem Františkem z Dietrichštejna. R.1734 potok Loučka přeložen mimo klášterní zahradu a do kláštera byl zaveden vodovod. Obdélná zahrada ohrazena zdí se třemi nárožními baštami s cibulovými helmicemi. V současnosti je objekt ve špatném stavu a čeká na rekonstrukci.
#klaster-piaristu-s-kostelem-sv-frantiska-serafinskeho

klášter premonstrátů s kostelem Nanebevzetí P. Marie

Klášter byl založen r. 1077 Otou I. Olomouckým a jeho chotí Eufemií. Benediktini byli ve 12. stol. nahrazeni premonstráty. Klášter byl opakovaně pobořen (např. r. 1241 Mongoly, r. 1642 Švédy) a opraven. V 17. a 18. stol. získal při přestavbách (projekt G. P. Tencalla) současný barokní ráz.
#klaster-premonstratu-s-kostelem-nanebevzeti-p-marie

klášter premonstrátů s kostelem Navštívení Panny Marie

Poutní chrám, prohlášen za baziliku minor. 1633 zde byla vysvěcena kaple, ale Švédy byla zničena, r. 1656 na jejím místě postaven kostel. Od r. 1669 do pol. 18. st. stavěn chrám s hlavní a příčnou lodí s valenou klenbou, kopulí a 8 bočními kaplemi.
#klaster-premonstratu-s-kostelem-navstiveni-panny-marie

klášter voršilek s kaplí Panny Marie

Původní klášter tvoří několik církevních budov. Byl založen r. 1881 řádem sv. Voršily za účelem vzdělávání. Stavitelem Johann Gröger. R. 1884 povoleno zřízení obecní školy. Postupně probíhala přístavba, v l. 1896–97 postavena nová kaple Panny Marie. R. 1948 konvent zrušen. Dnes je zde škola.
#klaster-vorsilek-s-kapli-panny-marie

Klášterní Hradisko

Hradisko neznámé podoby a rozsahu, osídlené již v pravěku, zastávalo významnější postavení v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. a v 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště a v r. 1077 zde vznikl klášter.

Kloboučky

Klobůčky, zaniklá středověká ves, původně mezi obcemi Domamyslice a Seloutky.
#kloboucky

Knížecí dům

Náhradní správní centrum po třicetileté válce v Prostějově, za zdejší zámek – tzv. Knížecí dům.
#palac-dum-knizeci-dum

Koberštejn

Zříceniny hradu z konce 13. st., který sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15–30 m. Dnes zbylo 9 m vysoké torzo okrouhlé věže. Hrad byl zničen v pol 15. st.
#hrad-koberstejn