Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple sv. Antonína Paduánského

Barokní zděná kaple byla postavena r. 1718 náhradou za dřevěnou svatyni z roku 1660. Počátkem 21. století prošel rekonstrukcí jak exteriér tak interiér kaple. V kapli obraz P. Marie z r. 1726. Bohoslužby se konají na svátek sv. Antonína. U kaple stojí socha sv. Augustina z roku 1810.
#kaple-sv-antonina-paduanskeho-sobisky

kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple byla postavena v l. 1682-1686 na místě pův. dřevěné kaple z r. 1516 Matyášem Františkem Lubětičem z Capelletu a jeho chotí. Reformou císaře josefa II. z r. 1788 byla kaple zrušena a ponechána chátrání. R. 1933 byla zastřešena a v l. 1949-1955 byla opravena dle návrhu arch. Klaudia Madlmayera.
#kaple-sv-antonina-paduanskeho-krakovec

kaple sv. Antonína Paduánského

Stavba dřevěné poutní kaple sv. Antonína Paduánského na vrchu Malý Kosíř byla zahájena v dubnu 2018 podle projektu Petra Tomečka a k slavnostnímu požehnání došlo 23. června 2018.
#kaple-sv-antonina-paduanskeho-slatinice

kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple sv. Antonína Paduánského na návsi v Pískově z roku 1884. V roce 2005 pískovcové prvky restauroval Kostas Rizopulos.
#kaple-sv-antonina-paduanskeho-piskov

kaple sv. Barbory

Barokní kaple sv. Barbory v Ludéřově u silnice na Střížov pochází z 2. pol. 18. stol. Do r. 1884, kdy byla postavena na návsi kaple P. Marie Růžencové, byla jedinou sakrální stavbou ve vsi. V r. 1958 byla zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek.
#kaple-sv-barbory-luderov

kaple sv. Barbory

Drobná lidová kaple sv. Barbory v Přemyslovicích, části Novosady. Doba vzniku přelom 18. a 19. století..
#kaple-sv-barbory-premyslovice

kaple sv. Bartoloměje

Bystrovanská kaple sv. Bartoloměje vystavěna v roce 1884. Nový oltář pochází z roku 1971. Oltářní obraz umučení sv. Bartoloměje je původní. V roce 2006 renovován. Původní zvon zrekvírován v 1. svět. válce. Nový zvon z roku 1919.
#kaple-sv-bartolomeje-bystrovany

kaple sv. Bartoloměje

Kaple sv. Bartoloměje byla postavena v roce 1883 jako náhrada za zbořenou zvonici. Stavbu provedl zednický mistr Josef Miller z Pivína. V letech 1967 a 2010 byla kaple opravena.
#kaple-sv-bartolomeje-tvorovice

kaple sv. Bartoloměje

Kaple sv. Bartoloměje z r. 1906 na místě starší zvonice. Při kapli zajímavé sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Jednoduchá stavba s obdélnou lodí a vstupní věží ukončenou jehlancovou střechou. ve východní části návsi.
#kaple-sv-bartolomeje-kelcice

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple byla postavena r. 1926 stavitelem Josefem Brachem podle projektu arch. Eduarda Gőttlichera. Kaple je současně i památníkem obětem světových válek. Na výzdobě se podíleli mj. Julius Pelikán, Jano Kőhler či Eduard Milén. V l. 1985-1992 prošla kaple velkou opravou, r. 1992 byla znovu vysvěcena.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-prikazy

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple postavil r. 1890 podle návrhu Karla Starého z Olomouce litovelský stavitel Kunčar. Vedle hlavního vchodu je vezděný smírčí kříž, do konce 19. století byl ještě samostatně stojící. Tento zazděný smírčí kříž je velkou kuriozitou. Od roku 1958 zapsaný do státního seznamu památek.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-vojnice

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a Metoděje u Polní cesty do Řimic byla postavena na památku smrtelného zranění místního starosty Josefa Hajíčka dne 14. února 1869 při oslavě tisíciletého výročí úmrtí sv. Cyrila 14. února r. 869.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-menik

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple z roku 1887, vysvědcena o rok později.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-otonovice

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaplička byla vybudována v roce 1923 a stojí na místě staré zvonice z 18. století. Je zasvěcena sv. Cyrilovi a Metodějovi. Kříž u ní je z roku 1862.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-studenec

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Novogotická kaple z let 1883-85 postavena na místě starší zvonice.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-zelechovice

kaple sv. Cyrila a Metoděje

První písemná zmínka o obci Doloplazy pochází z r. 1354. Na návsi před zámkem stojí kaple sv. Cyrila a Metoděje pocházející zřejmě ze 17.-18. stol., jež byla v r. 2004 nově opravena. Před ní stojí kříž a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-doloplazy

kaple sv. Cyrila a Metoděje

První písemná zmínka o vsi Odrlice pochází z roku 1236, dnes je součástí obce Senice na Hané. Kaple sv. Cyrila a Metoděje v novorománském slohu se nachází v centru na návsi.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-odrlice

kaple sv. Cyrila a Metoděje

Zaniklá kaple sv. Cyrila a Metoděje stála na místě dnešního OD Prior. Byla postavena někdy ve 14. stol. a stávala v tehdejším prostoru hřbitova. Prvně se zmiňuje r. 1458, v 18. stol. byla stavebně rozšířena. R. 1784 byla reformou Josefa II. zrušena. Poté sloužila jako skladiště a brzy byla zbořena.
#kaple-sv-cyrila-a-metodeje-moravska-kaple

kaple sv. Donáta

Kaple sv. Donáta postavena roku 1744 v barokním slohu. Jedná se o polní kapli na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Doklad barokní architektury přenesené do drobné lidové formy s významným umístěním v krajině. Kulturní památka od roku 1964.
#kaple-sv-donata-bukovany

kaple sv. Floriana

Místo původní kaple, která r. 1778 shořela, byla z darů místních obyvatel postavena v roce 1781 na půdorysu protáhlého osmiúhelníku kaple nová, stejného zasvěcení. Před kaplí kříž s Ježíšem Kristem z 19. stol.
#kaple-sv-floriana-lipnany

kaple sv. Floriána

Barokní kaple stojí na kopci nad obcí Držovice, v těsném sousedství cihelny. Byla postavena r. 1708. Vstupní portálek nese letopočet 1867, v tomto roce byla kaple patrně stavebně upravována. V kapli se nedochoval žádný mobiliář. R. 2011 byla obnovena tradice procesí ke kapli na svátek sv. Floriána.
#kaple-sv-floriana-drzovice

kaple sv. Floriána

Barokní kaple z r. 1748, obnovena r. 1995 z daru rodáků žijících v USA. Kaple je obdélná stavba s hranolovou věží.
#kaple-sv-floriana-vrbatky

kaple sv. Floriána

Čelčická kaple sv. Floriána ze 17.století, při křižovatce cyklostezek v regionu Hané.
#kaple-sv-floriana-celcice

kaple sv. Floriána

Jednoduchá kaple sv. Floriána z 19. století stojí v horní části obce Přemyslovice.
#kaple-sv-floriana-premyslovice

kaple sv. Floriána

Kaple postavena roku 1749 a původně byla zasvěcena Nejsvětější trojici. V roce 1887 byla rozšířena a změněn patronát sv. Floriánu.
#kaple-sv-floriana-hrdiborice

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána byla postavena r. 1829. Obec byla v letech 1768–1945 v majetku rodu hrabat Silva-Tarouců. Kapli, jednoduchou stavbu s vížkou a se zvonicí, nechal pravděpodobně postavit některý z členů rodu. Od r. 1958 patří mezi chráněné kulturní památky ČR.
#kaple-sv-floriana-cechy-pod-kosirem

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriana byla v obci Ivaň postavena místními až r. 1898. Zřejmě v souvislosti s tehdy častými požáry (v rozmezí let 1806–96 hořelo v obci 17x) a vznikem zdejšího hasičského sboru byla kaple pojmenována po sv. Floriánovi, patronovi hasičů.
#kaple-sv-floriana-ivan

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána pochází z roku 1825. Jednoduchá neorientovaná stavba s čtverhrannou lodí a odsazeným půlkruhovým presbytářem, na střeše sanktusník zakončený křížkem. Před vchodem do kaple kamenný kříž pocházející z roku 1890.
#kaple-sv-floriana-lazniky

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána ve Víceměřicích je poprvé zmíněna v roce 1713. V letech 1866-1888 byla přestavěna do dnešní podoby.
#kaple-sv-floriana-vicemerice

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána z let 1857–59, nahrazující starší dřevěnou zvonici. Stavitelem byl mistr Ignác Blaha z Drahanovic. Interiér je dílem malíře Františka Havelky z Loštic. R. 1862 byla kaple slavnostně vysvěcena.
#kaple-sv-floriana-trebcin