Památky moravskoslezský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Kostel je původně románská stavba z pol. 13. stol. Goticky přestavěn v první čtvrtině 15. stol. Do dnešní doby dochovány gotické úpravy východní části. První barokní přestavba kostela proběhla před r. 1655. Při poslední přestavbě r. 1787 získal současný vzhled. Poslední úprava v roce 1902.

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Novorománský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie postavený v letech 1909 až 1910 ze sbírek věřících.
#kostel-neposkvrneneho-poceti-panny-marie-chvalkovice

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Jednolodní pozdně barokní kostel z l. 1751–53, na místě staršího kostela z r. 1465, vyhořelého r. 1749. Založen však patrně ještě dříve. Kolem areál hřbitova s hrobkou rodu Bellegarde.
#kostel-neposkvrneneho-poceti-panny-marie-dolni-bolikov

kostel Panny Marie

Novorománská stavba římskokatolického kostela Panny Marie z roku 1903. Stavba je zajímavá dvojicí menších věží v průčelí a velkou věží na severní straně kostela.
#kostel-panny-marie-hluboka

kostel Panny Marie Královny

Novobarokní trojlodní basilikální kostel Panny Marie Královny s dvouvěžovým průčelím z l.1905-08 dle projektu O. Béma. Nazýván také Jubilejním. Na výzdobě interiéru se podíleli umělci jako J. Úprka, L. Marold či K. Novák. Od r.1913 farním kostelem.
#kostel-panny-marie-kralovny

kostel Panny Marie Pomocné

Poutní kostel stojí na místě dřevěné kaple z r. 1654. V l. 1755-58 byl vystavěn Jiřím Friedrichem Gansenem nový kostel. V l. 1820 a 1863 vyhořel následkem zasažení bleskem, poté byl důkladně opraven. R. 1970 byl kostel uzavřen a v dalších desetiletích značně zchátral. R. 1993 byl znovu vysvěcen.
#kostel-panny-marie-pomocne-chvaletin

kostel Panny Marie Pomocné

Dřevěný kostelík Panny Marie Pomocné na hřebeni Gruně. Starší dřevěná kaple nahrazena v r.1887 dřevěným kostelem v romantizujícím slohu. Vybudován tesařským mistrem Stanislavem Pětrošem z Frýdku.
#kostel-panny-marie-pomocne-chvalkovice

kostel Panny Marie Sněžné

Kostel vznikl přestavbou původní dřevěné kapličky r. 1798. R. 1804 byla přistavěna kostelní věž. Původní zvony byly opakovaně zrekvírovány za I. a II. světové války, současný zvon je z r. 1966. V l. 1949-1950 byl kostel opravován. Další velká rekonstrukce proběhla v l. 1992-1994.
#kostel-panny-marie-snezne

kostel Panny Marie Uzdravení nemocných

Klasicistní kostelík z let 1838–40, postavený zřejmě podle projektu Antonína Onderky, stavitele řádu německých rytířů, pravděpodobného autora projektu celých lázní. Stavba je vybavena jednotně řešeným soudobým zařízením.
#kostel-panny-marie-uzdraveni-nemocnych

kostel Povýšení sv. Kříže

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1897 stojí na místě pův. dřevěného kostelíka z r. 1587, který byl pro špatný stav stržen a na jeho místě byl postaven kostel nový. Kostel je v romantickém stylu, interiér pochází převážně z přel. 19. a 20. stol. V kostele je cenný oltář z r. 1588.
#kostel-povyseni-sv-krize-chvalkovice

kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel postaven 1810 -1811 podle projektu. Františka Biely. V roce 1863 byl přistavěn partikus s 30 m vysokými věžemi. V roce 1956 byl odstraněn dřevěný krytý most mezi zámkem a kostelem.
#kostel-povyseni-sv-krize-dancovice

kostel Povýšení sv. Kříže

Původně gotický kostel, připomínaný poprvé 1305. Současná stavba převážně goticko-renesanční (1611 tzv. Moravská kaple), barokně upravená. Od počátku 19. stol. spojen krytou chodbou se sousedním zámkem.
#kostel-povyseni-sv-krize-cizkrajov

kostel Prozřetelnosti Boží

Rokokový kostel byl postaven r. 1764 na objednávku barona Karla Františka Skrbenského z Hříště na místě starého dřevěného kostela. Architektem byl patrně Jakub Pánek. Většina mobiliáře je rokoková. Autorem výzdoby oltáře a plastik je Jan Schubert. Vzácností jsou varhany s dvěma tisíci píšťal.
#kostel-prozretelnosti-bozi

kostel Slezské církve evangelické - Na Nivách

Kostel slezské církve evangelické augsburského vyznání v ulici Na Nivách. Stavba s novogotickými rysy podle projektu Edwarda Davida z roku 1932.
#kostel-slezske-cirkve-evangelicke-na-nivach

kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Novogotický evangelický kostel z režných cihel z let 1900–01 podle projektu arch. Julia Leischiga. Stavitelem byl místní Josef Berger.
#kostel-slezske-cirkve-evangelicke-augsburskeho-vyznani-cizkrajov

kostel Slezské církve evangelické augsburského vyznání

Současnému evangelickému kostelu z r. 1937 předcházela dřevěná kaple z r. 1872, přestavěná r. 1924 na zděnou kapli. V r. 1949 tvoří samostatnou farnost. V důsledku poddolování poklesl o 17 m. V r. 2001 proběhla oprava interiéru.
#kostel-slezske-cirkve-evangelicke-augsburskeho-vyznani

kostel sv. Alžběty

Kostelík sv. Alžběty na Rybím trhu byl založen řádem něm. rytířů jako drobná got. kaple, později rozšířená. Sloužil jako hřbitovní kaple řádu. Později zbarokizován. Dnes slouží potřebám pravoslavné církve.
#kostel-sv-alzbety-dolni-bolikov

kostel sv. Anny

Asi v pořadí druhý slavkovský kostel vystavěný po třicetileté válce, od základů přestavěn v letech 1810–1814. Za druhé svět. války poničená věž rekonstruována. V kostele umístěny celkem tři zvony. Hřbitov okolo kostela zrušen r. 1958.
#kostel-sv-anny-dolni-bolikov

kostel sv. Anny

Římskokatolický kostel sv. Anny z roku 1595. Původně postaven jako protestantský. V r. 1688 nahradil opuštěný starý dřevěný katolický kostel. Jednolodní renesanční stavba s polygonálním ustoupeným presbyteriem a štíhlou průčelní věží se vstupem.
#kostel-sv-anny-cizkrajov

kostel sv. Anny

Původně pozdně empírová stavba z let 1841 až 1845. V letech 1967 až 1971 byl tento jednolodní kostel se třemi přilehlými apsidami přestavěn do dnešní podoby. Z původního kostela se dochovala zejména osmiboká věž s helmicí.
#kostel-sv-anny-cizkrajov-4066

kostel sv. Anny

Jednolodní, pozdně barokní stavba datovaná od roku 1783, která se nachází na mírném svahu ve středu obce, obklopena nevelkým hřbitovem a obehnaná nízkou zídkou. Ve východní části hřbitova se nachází společný hrob starousedlíků a márnice.
#kostel-sv-anny-dancovice

kostel sv. Anny

Novogotická jednolodní stavba se štíhlou průčelní věží. Vystavěna v l. 1892–93. V r. 1893 se zřítila průčelní věž. Slavnostní posvěcení se konalo až r. 1900, poté co byl kostel do r. 1898 uzavřen knížetem Blücherem z Wahlstadtu.
#kostel-sv-anny-hluboka

kostel sv. Anny a sv. Mikuláše

Zaniklý dřevěný katolický kostel sv. Anny a Mikuláše z poč. 14. stol. Zmiňován r. 1390 a 1447. R. 1553 vyhořel a byl jen provizorně opraven. Využíván až do konce třicetileté války, kdy byl pro katolíky zabrán mladší zděný protestantský kostel. Starý kostel se hřbitovem chátral a byl rozebrán.
#kostel-sv-anny-a-sv-mikulase

kostel sv. Antonína Paduánského

Původně neobarokní kostel zasvěcený Všem svatým přebudován neogoticky a zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému. Vystavěn v letech 1889–90 hrabětem C. Razumovským dle projektu A. Bartela a architekta J. M. Olbricha.
#kostel-sv-antonina-paduanskeho-dolni-bolikov

kostel sv. Antonína Paduánského

Dřevěný kostel založen hrabětem Jiřím z Oppersdorfu r.1640 na hřebenu tzv. Malé Prašivé. Původní zasvěcení sv. Ignáci z Loyoly v r.1673 změněno na sv. Antonína Paduánského. Spadá pod farnost v Dobré.
#kostel-sv-antonina-paduanskeho

kostel sv. Antonína Paduánského

Barokní kostel postavený v letech 1768–1776. Zvony a svícny byly zkonfiskovány pro válečné účely během 1. sv. války. Výbava kostela byla doplněna v roce 1924 díky příspěvku sedláka Franze Langera.
#kostel-sv-antonina-paduanskeho-chvaletin

kostel sv. Augustina

Kostel sv. Augustina byl postaven v letech 1844-45 v empírovém slohu. Za základ zvonice posloužila starší gotická bašta.
#kostel-sv-augustina-chvaletin

kostel sv. Barbory

Pozdně barokní kostel ve Světlé Hoře pochází z roku 1798. Jde o jednolodní kostel uprostřed hřbitova, uvnitř se nachází původní křížová cesta a kazatelna. Větší opravy proběhly začátkem 21. století. Výmalba kněžiště za svatostánkem je původní. Kostelní varhany pocházejí z roku 1913.

kostel sv. Barbory a Michala

Barokní kostel sv. Barbory a sv. Michala z let 1730-333 stojící na místě původního dřevěného kostela z r. 1300. V polovině 19. století upravován.
#kostel-sv-barbory-a-michala

kostel sv. Bartoloměje

Novogotická trojlodní stavba nového římskokatolického kostela sv. Bartoloměje podle projektu arch. Scheneho z Vídně. Nahradil starý dřevěný kostel, který již nepostačoval. Postaven v letech 1892 až 1895.
#kostel-sv-bartolomeje-dancovice-4681
Zavřít reklamu