Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaplanka

Někdejší sídlo blatenských kaplanů postavila po roce 1520 huť Benedikta Rejta (Rieda), pracující na zdejším zámku. Přes pozdější úpravy si objekt zachoval goticko-renesanční vzhled, zvýrazněný portálem z vnějšího schodiště do I. patra.
#palac-dum-kaplanka-blatna

kaplanka

Sídlo kaplanů oltářů kostela sv. Víta v Českém Krumlově představuje první objekt ve městě s renesančními prvky. Nadal ho rožmberský kancléř Václav z Rovného. Později rozšířen o domácí kapli a obslužné prostory.
#palac-dum-kaplanka

kaple

Ruiny kaple postavené sudetskými Němci. Doba postavení kaple a komu byla zasvěcena, není známo. Kaple se nachází 700 m jihovýchodně od obce Koryto (okr. Prachatice)
#kaple-koryto-prachatice

kaple Anděla Strážce

Východně nad městem kaple Anděla strážce z r. 1858 postavena dle návrhu arch. J. Niklase.
#kaple-andela-strazce-volyne

kaple Božího hrobu

Pozdně gotická hřbitovní kaple byla vysvěcena roku 1515. Roku 1764 k ní byl přistavěn patrový šestiosý ambit, který uzavřel bývalý hřbitov na západní straně. Jeho horní patro snad sloužilo hospodářským potřebám děkanství. Přitom došlo k drobným úpravám fasád kaple.
#kaple-boziho-hrobu-kaple-sv-michaela-archandela

kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Slohově čistou jednolodní barokní kapli se čtvercovým presbytářem založil v roce 1708 šumavský sklář Michal Müller jako rodovou hrobku. V roce 1709 zemřel a stavby se ujal jeho syn Valentin Antonín. Stavba byla dokončena roku 1714. V interiéru je malý dřevěný kůr, strop je zdoben původní výmalbou.
#kaple-ctrnacti-svatych-pomocniku

kaple Dobrá voda

Zrekonstruovaná barokní kaple z 19. století se čtrnácti kapličkami a pramenem léčivé vody.
#kaple-dobra-voda

kaple Kalvárie

Hřbitovní kaple nad hrobkou místních kněží, rozšířena koncem 18. století o kostnici. Kaple byla přeměněna na obřadní síň. Dnes je nevyužita a prochází rekonstrukcí.
#kaple-kalvarie-veseli-nad-luznici

kaple Nanebevzetí Panny Marie

Větší jednolodní kaple, jejíž stavba byla dokončena na jaře r. 1890 a ještě téhož roku byla 24. srpna vysvěcena. Chrámek stojí na místě bývalé dřevěné chalupy pana Jakuba, která byla stržena. Tehdejší náklady na stavbu kaple činily 3000 zlatých.
#kaple-nanebevzeti-panny-marie-zhor-u-tabora

kaple Narození Panny Marie

Původně snad raně gotická kaple byla přestavěna či nově postavena ve václavské gotice po roce 1380. Její velikost a bohatá výzdoba zřejmě souvisejí s mariánskými poutěmi. Klenba lodi barokní z let 1687–88 (J. Canevale). Kaple tvoří součást areálu s kostelem, hřbitovem a farou.
#kaple-narozeni-panny-marie-sveraz

kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice, lidová stavba z r. 1840, zdobí rozlehlou náves Plástovic, snad nejmalebnější vsi tzv. Zbudovských Blat, která se pyšní mnoha objekty ve stylu "selského baroka", chráněnými v památkové rezervaci.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-plastovice

kaple Nejsvětější Trojice

Obdélná romantizující návesní kaple s trojbokým závěrem postavená r. 1862.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-velka

kaple Nejsvětější Trojice

Kaplička z roku 1847 stojí na místě, kde bylo vykonáváno milevské městské hrdelní právo – na místě, kde byli odsouzenci upalováni.
#kaple-nejsvetejsi-trojice-milevsko

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie vystavěna roku 1862. Datum výstavby zaznamenán v nápisu nad vchodem do kaple. Oprava kaple provedena počátkem 21. století.
#kaple-neposkvrneneho-poceti-panny-marie-kvetov

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
#kaple-neposkvrneneho-poceti-panny-marie

kaple Panny Marie

Drobná bezslohová kaple zasvěcená Panně Marii byla na ostrohu z dvojslídné žuly nad cestou na Landštejn postavena v 19. století. Traduje se, že ji nechal postavit revírní jako poděkování za uzdravení manželky. Kaple je volně přístupná, interiér je vyzdoben soškou Panny Marie a novodobými obrázky.
#kaple-panny-marie-stare-mesto-pod-landstejnem

kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie postavené roku 1834 na Kamenném vrchu severozápadně nad Strážným.
#kaple-panny-marie-strazny

kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie v Růžené postaveny začátkem 20. století. Malá čtvercová stavba se čtvercovým sanktusníkem. Rekonstrukce koncem 90. let. 20. stol.
#kaple-panny-marie-ruzena

kaple Panny Marie

Kaple v Podchýšské Lhotě pochází z 18. století. Stojí mezi zahradami bývalého statku. Zasvěcena Panně Marii. Kaplička zakončena zvoničkou.
#kaple-panny-marie-podchysska-lhota

kaple Panny Marie a sv. Václava

Původní kaple z roku 1788 stála na místě té současné a byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Kapacitně nevyhovovala. V letech 1926 – 1927 vystavěna nová kaple v novogotickém slohu zasvěcená Panně Marii a sv. Václavovi.
#kaple-panny-marie-a-sv-vaclava-pechova-lhota

kaple Panny Marie Bolestné

Barokní kaple z 1. pol. 18. století nad pravým břehem Jáchymovského potoka je nejstarší dochovaná sakrální stavba ve Stachách. Chrání vývěr pramene, kterému byla připisována léčivá síla. Místo loučení králováků s domovem při odchodech za lepším živobytím do ciziny. Opravena v 90. letech 20. století.
#kaple-panny-marie-bolestne-stachy

kaple Panny Marie Bolestné

Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709–26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.
#kaple-panny-marie-bolestne

kaple Panny Marie Bolestné

Kaple z roku 1865 postavena z veřejných sbírek na základě odkazu děkana Matouše Nikodéma vedle původní kapličky u svákovského pramene. V roce 1900 přistavěna zvonice. V oltáři od Břetislava Kafky byl vložen obraz Panny Marie Bolestné.
#kaple-panny-marie-bolestne-sobeslav

kaple Panny Marie Karlovské

Největší kaple v Týně postavena nad sochou Panny Marie Karlovské z druhé poloviny 18. století. Do dnešní podoby byla kaple upravena až v roce 1864 na náklady týnského loďmistra Karla Weselého.
#kaple-panny-marie-karlovske

kaple Panny Marie Klasové

Barokní kaplička se sochou Panny Marie Klasové, na místě kde bylo při střetu mezi rakouskými a francouzskými vojáky roku 1741 zabito několik Francouzů. V r. 1974 byla kaplička vcelku přesunuta o 7 metrů.
#kaple-panny-marie-klasove

kaple Panny Marie Lurdské

Poutní kaple Panny Marie Lurdské postavena v r.1902. Před kaplí je studánka s léčivou vodou. Kaple byla v roce 2011 opravena. V minulosti tu došlo zřejmě ke zjevení Panny Marie.
#kaple-panny-marie-lurdske

kaple Panny Marie Pomocné

Barokní poutní kaple Panny Marie Pomocné vznikla na místě starší kapličky v letech 1732–1733. Naposledy opravena v roce 1933, od konce 80. let 20. století zřícenina. V okolí trosky kapliček křížové cesty.
#kaple-panny-marie-pomocne-rozmital-na-sumave

kaple Panny Marie u Dobré vody

Poutní mariánská kaplička nad pramenem Dobrá Voda, postavená na místě kaple vybudované před rokem 1392. Dnešní podoba kapličky je výsledkem barokní přestavby. V kapli je kopie obrazu Panny Marie Klokotské z doby před rokem 1420.
#kaple-panny-marie-u-dobre-vody

Kaple Smrtelných úzkostí Páně

Barokní kaple byla postavena v l. 1727–1731, zřejmě na místě zaniklé gotické kaple sv. Jakuba. R. 1785 byla kaple v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena byla r. 1855 biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem a slouží se v ní pravidelně bohoslužby. Pod kaplí je zazděná kostnice.
#kaple-smrtelnych-uzkosti-pane

kaple Stini

Kaple byla postavena v r. 1648 tehdejším starostou Dolní Vltavice v místech, kde se pochovávaly oběti morové nákazy. Původně dřevěná stavba byla v r. 1753 barokně přestavěna na náklady paní Teidingerové. V r. 2000 byla zrestaurována nástěnná malba.
#kaple-stini-dolni-vltavice