Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Martina

Původně románský kostel (1220–40?), poprvé připomínán 1365. Farnost zanikla za reformace, obnovena 1857, dnes spravována z Vimperka. Kostel upraven ve 2. pol. 17. stol. a v 19. stol. (prodloužena loď, snížena věž). Západně od něj barokní fara.
#kostel-sv-martina-holubovska-basta

kostel sv. Martina

Původně románský, několikrát rozšířený farní (děkanský) kostel. Současný vzhled je dán převážně barokní přestavbou z let 1716–17. Původně součást johanitské kurie, dodnes obklopen bývalým hřbitovem s kostnicí v severozápadním nároží.
#kostel-sv-martina-jankov

kostel sv. Martina

Raně gotický kostel z doby kolem roku 1300. Na severní straně trojboce uzavřená sakristie se zajímavou sklípkovou klenbou z doby kolem roku 1500. Hlavní oltář je barokní, z počátku 18. století, obraz sv. Martina na něm je novodobý.
#kostel-sv-martina-branisov

kostel sv. Maří Magdaleny

Pozdně gotický kostel v Chvalšinách z let 1487–1507 nahradil staršího předchůdce, doloženého poprvé roku 1293. Raně barokní úprava v pol. 17. století, mariánská kaple z roku 1761, ani novogotické úpravy 1886–7 neporušily původní uspořádání stavby.
#kostel-sv-mari-magdaleny-dobcice

kostel sv. Maří Magdaleny

Původně raně gotická stavba z poloviny 13. století prošla několika přestavbami, zejména v letech 1668-70 a 1713 (přistavěna věž). Okolo kostela hřbitov s kamennou ohradní zdí, branou a řadou zajímavých náhrobků.
#kostel-sv-mari-magdaleny

kostel sv. Maří Magdaleny

Kostela Sv. Magdaleny, je postaven v místě původní sklárny a v sousedství zaniklé vesnice. V 16. století kaple a v letech 1752-54 byla přestavěna na kostel. Ze stavby zbyly jen trosky zničeného kostela, který byl v letech 1994 – 95 renovován.
#kostel-sv-mari-magdaleny-holubovska-basta

kostel sv. Maří Magdalény

Gotický kostel v Černici vznikl v několika fázích, pravděpodobně ve 13.–15. století. Pozdější úpravy (zejména 1818) již nebyly významné. Dochovala se většina zřejmě obranné zdi okolního hřbitova a barokní fara.
#kostel-sv-mari-magdaleny-dobcice-9096

kostel sv. Matěje

Na místě původního stavby z 13. století postaven počátkem 16. století dvojlodní kostel. Roku 1613 sklenuto dvojlodí a postavena věž. Kolem roku 1740 zřízen štít nad závěrem, který vytváří ilusi hlavního průčelí, a upraveny fasády i zařízení kostela.
#kostel-sv-mateje-kaliste-u-lipi

kostel sv. Michaela archanděla

Kostel jihovýchodně od náměstí v Horním Dvořišti vznikl zřejmě při vysazení městečka, které mělo zajišťovat provoz na stezce do Cáhlova (Freistadtu). Nově byl vystavěn před rokem 1511, barokně přestavěn po požáru 1738. Jižně od něj velká fara.
#kostel-sv-michaela-archandela-dobcice

kostel sv. Mikuláše

Kostel v Rožmberku je doložen poprvé roku 1271. Současný objekt je pozdně gotickou novostavbou z II. poloviny 15. století, dokončenou 1583 (klenba trojlodí), jejíž vzhled zásadně neovlivnila žádná pozdější stavební činnost.
#kostel-sv-mikulase-dobcice

kostel sv. Mikuláše

Novogotický kostel nahradil v letech 1888–90 ve Vacově starší svatyni z konce 16. století. Z původní stavby se zachovaly náhrobní kameny a dva zvony Brikcího z Cimperka. Východně pod kostelem stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
#kostel-sv-mikulase-holubovska-basta

kostel sv. Mikuláše

Původně románský, v gotice vícekrát přestavěný farní kostel podhorského městečka.
#kostel-sv-mikulase-branisov

kostel sv. Mikuláše

Raně barokní hřbitovní kostel z roku 1648 (či 1661), postaven místo zbořeného filiálního kostela, uváděného ve 14. století. U kostela bývala poustevna. Od roku 1985 obřadní síň.
#kostel-sv-mikulase-kaliste-u-lipi

kostel sv. Mikuláše

Románský, goticky přestavovaný kostel v Boleticích pochází z poloviny 12. století. Vzácná památka se roku 1947 ocitla ve vojenském prostoru, což vedlo k její devastaci, zastavené až v 90. letech 20. století. Od té doby je postupně opravována.
#kostel-sv-mikulase-dobcice-9111

kostel sv. Oldřicha

Kostel sv. Oldřicha v Nových Sadech, části obce Písečná. Původně gotický s úpravami v následujících stoletích. Polygonální zvonice je renesanční, postavena pravděpodobně kolem r.1600. U věže empírová hrobka majitelů zámku v Písečné.
#kostel-sv-oldricha

kostel sv. Oldřicha

Nevelký bezvěžový kostel vystavěný v 80. letech 15. století na místě předchůdce z roku 1361, zasvěceného patronu Oldřicha z Rožmberka. Opraven v letech 1640–44. Jižně na něj navazuje bývalá fara s barokními fasádami.
#kostel-sv-oldricha-dobcice

kostel sv. Oldřicha a Linharta

Jednolodní valeně klenutý barokní kostel s hranolovou věží v průčelí a trojbokým závěrem postavil v letech 1744–47 majitel českorudoleckého panství Fr. A. Hartl. Interiér r. 1746 vyzdoben nástěnnou malbou Nanebevzetí Panny Marie od Daniela Grana.
#kostel-sv-oldricha-a-linharta

kostel sv. Ondřeje

Pozdně gotický kostel, postavený s využitím starších konstrukcí v západní části bývalého tržního městečka Rychnov nad Malší počátkem 16. století.
#kostel-sv-ondreje-dobcice

kostel sv. Ottona

Románsko-gotický kostel ze 13. století přestavěný barokně v 18. století v centru obce Deštná. Jediný kostel zasvěcený sv. Ottonovi v České republice.
#kostel-sv-ottona

kostel sv. Petra a Pavla

Děkanský kostel vzniklý postupným vývojem od 13. do 16. století. Jeho součástí je městská věž.
#kostel-sv-petra-a-pavla-kaliste-u-lipi

kostel sv. Petra a Pavla

Gotický kostel poprvé připomínaný 1361. Přestavba 1413, kdy zřejmě přistavěna "zámecká kaple" Archanděla Michala. V lodi rákosový strop z roku 1824, západní průčelí později novogoticky upraveno.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dubne-7578

kostel sv. Petra a Pavla

Klasicistní, jednoduchá, jednolodní stavba se zvonicí orientovanou k jihu, dostavěn a vysvěcen koncem roku 1788. V zadní části presbyteria se nachází dvě naproti sobě situované kaple, stojící na východní a západní straně kostela.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dubne-8481

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel je zmiňován již v roce 1384, kdy byl vystavěn zřejmě jako kaple, nebo malý, raně gotický, nebo románský kostelík s jednoduchou věží. Roku 1886 byl však zbořen a na jeho místě postaven nový, pseudorománský kostel s věží na severní straně.
#kostel-sv-petra-a-pavla-kaliste-u-lipi-8234

kostel sv. Petra a Pavla

Kostel v Cizkrajově byl postaven po roce 1500 slavonickým mistrem Jörgem Estreicherem ve slohu jihočeské pozdní gotiky. Součástí areálu je hřbitov a barokní fara, spojená s kostelem krytým mostem.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dubne-3777

kostel sv. Petra a Pavla

Pozdně barokní kostel z let 1774–75 na místě starší stavby, doložené 1357. Dominanta areálu, zahrnujícího dále gotickou kapli Navštívení Panny Marie, hřbitov, kapli sv. Jana Nepomuckého a rozlehlou bývalou faru. Vzhledem k současné velikosti vsi udivuje svou rozlohou a výstavností.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dobcice-9947

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel postavený v Chotovinách kolem roku 1380 Rožmberky. Dochován především vítězný oblouk a sanktuář. Úpravy 1643, 1742 (postavena věž), 1781–86 za kardinála Migazziho (klenba).
#kostel-sv-petra-a-pavla-kaliste-u-lipi-7961

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostel, připomínaný poprvé roku 1335, stojí na místě rotundy z konce 12. století. Prošel mnoha úpravami, zejména po četných požárech. Z původní stavby zachován presbytář a boční kaple, loď a horní část věže pozdější.
#kostel-sv-petra-a-pavla-dubne

kostel sv. Petra a Pavla

Původně gotický kostelík z poloviny 13. století se připomíná poprvé k roku 1370. Dnešní stavba převážně z roku 1899, z původní se zachovala věž a západní část lodi. Obklopen hřbitovem se zajímavými hrobkami.
#kostel-sv-petra-a-pavla-holubovska-basta

kostel sv. Petra a Pavla

Původně jednolodní raně gotický kostel s románským jádrem a trojbokým presbytářem, založený nepomuckými cisterciáky v 1. pol. 13. st. V 17. st. přistavěny obě boční lodi a předsíň, barokní hřbitovní brána a zvonice z r. 1713.
#kostel-sv-petra-a-pavla-jankov

kostel sv. Petra a Pavla

Původně pozdně románský kostel ve Volenicích prošel gotickou a renesanční přestavbou. Pozdně barokní západní věž a jižní předsíň jej dotvořily na přelomu 18. a 19. století. Roku 1909 byl zrekonstruován podle projektu Kamila Hilberta.
#kostel-sv-petra-a-pavla-jankov-9231