Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

Komařice

Kořenští z Terešova v l.1565–1566 přestavěli původní tvrz na renesanční zámek. V r.1598 a 1621vyhořel. R.1623 zpustlý zámek prodán vyšebrodskému klášteru. Později sloužil jako sklady, škola, byty či pohostinství.
#zamek-komarice

koněspřežná železnice České Budějovice - Linz

Koněspřežná železniční dráha České Budějovice-Linz (128,7 km) byla vybudována v l. 1825-1830 (arch. F. A. Gerstner), r. 1872 byla nahrazena parostrojní železnicí. Památkami po koněspřežné dráze u Velešína jsou bývalá přepřahací stanice a hostinec Veselka - Holkov a dva kamenné můstky / propustky.
#technicka-pamatka-konesprezna-zeleznice-ceske-budejovice-linz

Kosatínský viklan

Velký žulový balvan, dominanta přírodní kamenné řady. Kolem se našly úlomky halštatské keramiky, nedaleko je skupina 10 nízkých halštatských mohyl.
#kosatinsky-viklan

kostel Božího těla

Na místě kaple Božího těla z konce 13. století byl v letech 1478–91 postaven poutní kostel téhož zasvěcení. Ve II. polovině 16. stol. protestantský, zasvěcený sv. Duchu. Severní loď přistavěna 1677, jižní loretánská kaple 1820.
#kostel-boziho-tela-dubne

kostel Církve československé husitské

Funkcionalistická stavba z let 1938–9 podle projektu Pavla Janáka zahrnuje modlitebnu, farní dům, zvonici a kolumbárium. Využívá strmého svahu nad Budějovickou třídou, které svou efektní strohostí dominuje.
#kostel-ceskoslovenske-cirkve-husitske

kostel Jména Ježíš

Pozdně barokní kostel v Křišťanově vznikl v rámci optimalizace farní sítě na přelomu 18. a 19. století. Prostá stavba je vybavena částečně starším zařízením z rušených svatyní.
#kostel-jmena-jezis

kostel Jména Panny Marie

Poutní kostel byl postaven jako část celého sakrálního areálu v l. 1730–1733 na popud opata Mariana Hermanna. R. 1733 sem byl slavnostně umístěn gotický obraz Panny Marie Sepekovské a kostel byl vysvěcen. Interiér vyzdoben freskami (P. Siard Nosecký). V l. 1733–67 byl přistavěn ambit se 4 kaplemi.
#kostel-jmena-panny-marie-holasovice

kostel Jména Panny Marie

Kostel Jména Panny Marie na Lomci postaven v letech 1695–1672 za přičinění Filipa Em. Buquoye zednickým mistrem J. Hablesreuterem. Architekt není znám. Později byla přistavěna sakristie a schodišťová vížka, dále byla zřízena kruchta.
#kostel-jmena-panny-marie-jankov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel v Hrobech je zmiňován už od roku 1358. V letech 1569 a 1666 vyhořel a duchovní správa zde byla obnovena v roce 1687. Roku 1791 kostel vyhořel opět a obnoven byl až v roce 1828. Následně byl několikrát restaurován až do dnešní podoby.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kaliste-u-lipi-8235

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel nahradil v letech 1414–1515 staršího předchůdce, jehož presbytář se stal sakristií. Bezvěžová stavba s dlouhým presbytářem a dvojlodím, doplněná jižní otevřenou předsíní a depositářem na severním boku. Se zvonicí, dříve hřbitovní kaplí Božího těla a děkanstvím tvoří kompaktní areál.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-jankov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický trojlodní kostel ze 14. století s pozdějšími úpravami. Věž sloužila jako městská hláska.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dubne-6321

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jeden ze dvou netolických kostelů má pravděpodobně pozdně románské jádro z I. poloviny 13. století. Presbytář pochází z I. třetiny následujícího věku, gotický původ má kaple sv. Barbory jižně od presbytáře a krov lodi. Poničen požárem 1619, obnoven po roce 1648. Další úpravy v 18. a 19. století.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-holubovska-basta

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel v kupecké osadě Slavonice vznikl zřejmě v II. polovině 13. století. Současná stavba z II. poloviny 14. století, v I. polovině 16. století dostavěna městská věž. Úpravy a doplňky v 17. a 18. století. Puristická renovace 1903–16.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dubne

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel z let 1471–85 byl přiložen k původnímu kostelíku z konce 13. století, který se stal kaplí Smrti Panny Marie. Roku 1665 byly oba objekty stavebně propojeny. Proslulé mariánské poutní místo.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dobcice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně barokní poutní kostel z roku 1745, rozšířený roku 1805. Stojí v dominantní poloze na kopci nad městem.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dubne-6318

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotický kostel nahradil na přelomu 15. a 16. století starší svatyni. Upravován renesančně, barokně (z té doby většina vnitřního zařízení) a v 19. století. Součástí areálu je zděná hranolová zvonice.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-dubne-1532

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně gotický kostel, poprvé připomínaný roku 1350. Po roce 1500 zaklenut presbytář, oprava po třicetileté válce, z té doby většina vnitřního zařízení.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kaliste-u-lipi

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Velký pozdně gotický kostel z přelomu 15. a 16. století dominuje městu Trhové Sviny, kterému jako opevněný areál poskytoval ve své době i ochranu.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-branisov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrcholně gotický kostel byl v Bavorově postaven v 60.–80. letech 14. století na místě starší svatyně. Roku 1604 přistavěna velká věž, po požáru 1649 nově zaklenut (1652–54). Podle plánů J. Mockera regotizován v letech 1905–08, roku 2007 provedena velká oprava.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-jankov-9956

kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ondřeje

Gotická část kostela ve Starém Hobzí pochází 13. století, postupně rozšiřována ve dvou následujících stoletích. Po roce 1630 přistavěna nová loď, klasicistně upravená roku 1832.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-a-sv-ondreje

kostel Narození Panny Marie

Kostel postavený v I. polovině 15. století na místě starší svatyně (mistr Jaklík a jeho syn Václav) byl po částečném zřícení renesančně obnoven 1584–85 (V. Vogarelli). Současná podoba výsledkem regotizace, provedené 1894–97 podle Mockerova projektu Rudolfem Štěchem.
#kostel-narozeni-panny-marie-jankov

kostel Narození Panny Marie

Kostel vznikl přístavbou k pův. kapli nad údajně zázračně léčivou studánkou z r. 1542. R. 1717 byla přistavěna loď kostela, r. 1718 byla přestavěna věž (r. 1722 zvýšena). R. 1861 byl kostel přestavěn. V interiéru je mj. barokní kazatelna ze 17. stol. s pozdně gotickou sochou P. Marie s Ježíškem.
#kostel-narozeni-panny-marie-dubne

kostel Narození Panny Marie

Původně gotický kostel (připomínán 1360) důkladně přestavěn barokně v letech 1754–58 (J. J. Fortini), poté vybaven jednotným rokokovým vnitřním zařízením. Dominanta obce i širokého okolí, obklopena funkčním hřbitovem, u jehož brány socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století. Nedávno opraven.
#kostel-narozeni-panny-marie-holubovska-basta

kostel Narození Panny Marie

Raně gotická trojlodní pseudobazilika z 1. pol. 13. stol. Hodnotný portál z roku 1489. Renesanční štíty severní lodi jsou z 16. století. V letech 1741–43 přistavěna barokní kaple svatého Jana Nepomuckého. V roce 1886 byl chrám částečně regotizován.
#kostel-narozeni-panny-marie-holasovice

kostel Narození Panny Marie

Raně gotický kostel z doby kolem roku 1300, v 19. století proběhly pseudogotické úpravy, které nejvýrazněji ovlivnily podobu věže. V presbytáři a v prostoru pod věží se dochovaly gotické malby z 2. poloviny 14. století.
#kostel-narozeni-panny-marie-branisov

kostel Narození Panny Marie

Románský kostel z přel. 12/13. stol. cca 1340 goticky přestavěn (závěr s transeptem, malby). V pramenech poprvé 1341. Úpravy v pozdní gotice, renesanci (věž 1616, zvony 1597, 1612), baroku (1635 kaple, 1696 nová okna, 1693 hlavní oltář, 1762 věže a sakristie). 1770 poškozen bleskem, vzápětí opraven.

kostel Narození Panny Marie

Jediným pozůstalým historickým objektem městečka Cetviny je kostel, vzniklý před pol. 14. století. Stavba, rozšířená o trojlodí ve II. pol. 15. století a barokně upravená v letech 1735–6 přečkala zánik městečka po zřízení hraničního pásma roku 1956.
#kostel-narozeni-panny-marie-dobcice

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Děkanský kostel Narození sv. Jana Křtitele románsko-gotického původu z konce 13. stol., upravován ve 14., 15. a 16. stol., věž přistavěna před r. 1620. Obnoven po požáru z r. 1814. Zachovány zbytky gotických fresek a cyklus barokních maleb. Novogotické zařízení s obrazy Ant. Lhoty z 19. stol.

kostel Narození sv. Jana Křtitele

Pozdně gotický, dále upravovaný kostel v Českém Rudolci nahradil staršího předchůdce. Dvoulodí podle vzoru svatojakubského chrámu v Telči vzniklo kolem roku 1480. Kostel upraven barokně a dále v pol. 19. století.
#kostel-narozeni-sv-jana-krtitele-dubne

kostel Navštívení Panny Marie

Farní kostel města Vimperka připomínán za pánů z Janovic roku 1365, část zřejmě starší. Přestavba počátkem 16. stol., úpravy v 18. a 19. stol. V sousedství velká zděná zvonice – městská věž.
#kostel-navstiveni-panny-marie-holubovska-basta