Památky jihočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kaple sv. Anny

Drobná barokní kaplička sv. Anny, postavena v roce 1818. Kaple stojí při staré cestě na písek, nedaleko Baarovy školy. Kaple je památkově chráněna.
#kaple-sv-anny-putim

kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny vystavěna r. 1914. Vysvěcena v květnu, poutní slavnosti se vzhledem k vypuknutí války již nekonaly. Opravena r. 1939 a v letech 1994-1996. Za války rekvírovaný zvon nahrazen novým roku 1960.
#kaple-sv-anny-dmystice

kaple sv. Anny

Pozdně gotická kaple byla vystavěna v letech 1545–1548 na místě poustevny tehdejším majitelem zvíkovského panství, panem Jindřichem ze Švamberka, za cenu osmdesáti jedné kopy grošů. Obraz světice Anny nad oltářem je barokní, z první poloviny 18. století.
#kaple-sv-anny-svata-anna

kaple sv. Anny

U údajně zázračného pramene nad levým břehem Vltavy pod Rožmberkem byla roku 1679 postavena kaple, ohrazená zdí. Z městečka sem vedla křížová cesta. V současné době částečně opravena, slouží jako psinec sousedního hotelu.
#kaple-sv-anny-studenec

kaple sv. Anny na Kalvárii

Barokní kaple z roku 1702, založena hraběnkou Zuzanou Terezií Renatou Černínovou z Martinic. V r. 1840 byla kaple klasicisticky upravena a zasvěcena sv. Anně. Dnes v chátrajícím stavu s vyhlídkou základních oprav. Objekt je volně přístupný.
#kaple-sv-anny-na-kalvarii

kaple sv. Antonína Paduánského

Kaple byla postavena v l. 1939-1940 podle projektu Ing. Františka Fialy, stavbu financovaly pojišťovna Slavia a Rolnická vzájemná pojišťovna v Praze. Kaple v průběhu času zchátrala až do havarijního stavu. R. 2011 byla díky nadačnímu fondu Karla Klostermanna odkoupena a r. 2012 zrekonstruována.
#kaple-sv-antonina-paduanskeho-javornik

kaple sv. Barbory

Zachovalá kaple z doby kolem r 1680, stavitel Cyprian z Velešína. Byla postavena na jižní hraně opevnění předhradí zdejšího středověkého hradiště u cesty za kostelem sv. Vincence a přilehlým hřbitovem. S prostým vybavením a obrazem sv. Barbory z r. 2000 (starý obraz z r. 1755 v kostele sv.Vavřince).
#kaple-sv-barbory-doudleby

kaple sv. Ducha

Původně dřevěná kaple vznikla na tomto místě po roce 1702. Ve druhé polovině 18. století byla přestavěna Černíny z Chudenic na zděnou osmibokou poutní kapli. V roce 1903 přistavěna obdélníková loď. Oltář s obrazem Seslání Ducha Svatého pochází z 18. století. Křížová cesta ke kapli je z roku 1851.
#kaple-sv-ducha-vlachovo-brezi

kaple sv. Floriána

Barokní kaple sv. Floriána postavena roku 1726. Dřevěná socha sv. Floriána umístěná uvnitř kapličky pochází z 90. let 20. stol., nahradila zničenou sochu původní.
#kaple-sv-floriana-bernartice

kaple sv. Jana a Pavla

Jednolodní románská kaple s hranolovou věží na západě, oltář barokní (kolem r. 1700). Stavba je zřejmě ze stejné doby jako kostel Zvěstování Panně Marii v obci – má s kostelem podobné stavební tvarosloví. Nad lodí zavěšen veliký zvon z r. 1561.
#kaple-sv-jana-a-pavla-dobrs

kaple sv. Jana Křtitele

Kaple sv. Jana Křtitele v Cepu má podobu malého kostelíka a pochází z let 1869-1871. K pravidelným bohoslužbám není využívána. Kolem obce se nachází vyhledávaná rekreační oblast.
#kaple-sv-jana-krtitele-cep

kaple sv. Jana Nepomuckého

Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena u silnice mezi kamenným a železným mostem, v místech zvaných "Na utopené" v roce 1819. V roce 2002 byla při povodni zatopena a v roce 2003 opravena. Kaplička je památkově chráněna.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-putim

kaple sv. Jana Nepomuckého

Jednoduchá obdélníková kaple z 18. století byla zasvěcena čerstvě svatořečenému Janu Nepomuckému. Ve Strakonicích se roku 1718 udal zázrak připisovaný Janu Nepmuckému. Tehdy spadla pod led Rozálie Hodánková a Jan Nepomucký ji prý živou a zdravou zachránil před utonutím. Kaple byla nedávno opravena.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-strakonice

kaple sv. Jana Nepomuckého

Obdélná stavba kaple, na místě starší, z r. 1867
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-habri

kaple sv. Jana Nepomuckého

Původní kaple vystavěna v barokním slohu. Po velkém požáru postavena kaple nová, neoslohová, zasvěcená svatému Janu Nepomuckému – vysvěcena 20. 6. 1897. Na výstavbě se kromě místních obyvatel finančně podílel kníže Bedřich Schwarzenberg s manželkou Kristýnou.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-sobedraz

kaple sv. Jana Nepomuckého

Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1849. Původně stála asi 100 m jižněji, u ústí Hlineckého potoka do Vltavy. Na současné místo přenesena v roce 1968 při výstavbě nového mostu.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-tyn-nad-vltavou

kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple barokního původu, klasicistně upravená, situovaná na bývalém rozcestí u kostela.
#kaple-sv-jana-nepomuckeho-hodusin

kaple sv. Josefa (sv. Alžběty)

Původní špitální kapli pod vyšebrodským klášterem založil roku 1347 Petr I. z Rožmberka. Roku 1678 byla pronikavě barokně přestavěna, 1785 změněna v sýpku, 1816 nově zasvěcena současnému patronu.
#kaple-sv-josefa-sv-alzbety

kaple sv. Kříže

Kaple pocházející z roku 1702, s portálem z roku 1586
#kaple-sv-krize-slavonice

kaple sv. Kříže (Pravoslavný chrám Povýšení sv. Kříže)

Kaple je součástí špitálu, stojícího zde snad již v předhusitské době na místě archeology prokázaného starého pohřebiště. První zmínky o špitálu, jehož vlastníkem bylo město Tábor jsou z let 1443-1444. Kaple byla založena v roce 1718.
#kaple-sv-krize-pravoslavny-chram-povyseni-sv-krize

kaple sv. Martina

Barokní kaple na bývalém krumlovském městském hřbitově byla postavena na místě staršího objektu roku 1717. Sloužila i jezuitskému domu nemocných, který stál v sousedství. Hřbitov zanikl 1892, kapli od roku 1969 užívá Církev československá husitská.
#kaple-sv-martina

kaple sv. Maří Magdaleny

Raně barokní osmiboká kaple, postavená v letech 1660–63 na náklady hraběte Buquoye u léčivého pramene. Patrocinium připomíná památku jeho matky. Lázně fungovaly do 30. let 20. století, po roce 1948 kaple opuštěna a zdevastována. Stavba i pramen obnoveny 2005. Severní konec lipové aleje z Lomce.
#kaple-sv-mari-magdaleny-lazen

kaple sv. Prokopa

Původně gotická kaple na levém břehu Vltavy v Loučovicích byla založena roku 1361 společně s kostelem na protější straně řeky. Současná podoba pochází z přestavby v 16. století, dnes bez využití.
#kaple-sv-prokopa-loucovice

kaple sv. Rocha a Šebestiána

Bývalý bratrský hřbitov na severu historické části města vznikl za Krajířů v 16. století. Obnoven po moru 1680, kdy byla postavena kaple sv. Rocha a Šebestiána. Dosud hlavní dačické pohřebiště, v severní části zachováno 10 náhrobků z 16. století.
#kaple-sv-rocha-a-sebestiana

kaple sv. Rozálie

Kaple z 2. pol. 17. stol. zasvěcená svaté Rozálii. V roce 1882 došlo k její rekonstrukci, další obnova následovala počátkem 90. let minulého století.
#kaple-sv-rozalie

kaple sv. Víta

Pozdně barokní kaple postavená podle projektu V. Habely z Hluboké 1761 na místě borovice, na níž byl zavěšen obrázek nad zázračnou studánkou. Na kopuli freska J. F. Prokyše s vyobrazením krále Jindřicha jak odevzdává sv. Václavu rameno sv. Víta.
#kaple-sv-vita-trebon

kaplička

Místní část Kostelce nad Vltavou. Patřila stejně jako Kostelec k majetku benediktinského kláštera na Břevnově. Barokní kaplička pochází z roku 1872. Obec vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
#kaplicka-zahradka-pisek

Kardašova Řečice

Přesné datum vzniku zámku není známo. První písemná zmínka o něm je z r.1740, kdy však již stál. V 18. a 19. stol. prošel několika stavebními úpravami. Od r. 1930 ve vlastnictví řádu Školských sester. V 90.letech 20.st. v restituci řádu navrácen.
#zamek-kardasova-recice

Karlov

Lovecký zámeček byl postaven v pol. 18. stol. Karlem Gottliebem von Bisingen.V letech 1783–1842 se jeho majiteli stali Vratislavové z Mitrovic a po nich Schwarzenberkové. Od roku 1950 je využíván k potřebám dětského tábora.
#zamek-karlov-smetanova-lhota

kašna

Barokní žulová kašna, vybudovaná před polovinou 18. století. Na severovýchodním nároží nádrže je vytesáno datum 1759, což je pravděpodobně datum opravy. Původnímu účelu sloužila do vybudování vodovodu r. 1915, dnes dominanta náměstí.
#technicka-pamatka-kasna-tyn-nad-vltavou