Graficke pismenko Areál se nachází v jižní frontě náměstí, na nároží s Mimoňskou ulicí. Dům v dnešní době tvoří zděný patrový objekt s polovalbovou mansardovou střechou stojící na obdélném půdorysu. Kryta je taškami. Ve střeše najdeme dva vikýře – volská oka. Ve štítě vidíme dvě okna. Boční stěna je se třemi okenními osami. Podélná stěna s pěti okenními osami v patře. Patro je pak odděleno kordonovou římsou. Stěny domu jsou členěny lisenami, v nároží se nachází nepravá bosáž. V ose průčelí je portál s půlkruhovým závěrem, římsovými hlavicemi, na dříku bočních pilastrů plastická pole. V přízemí vpravo je jedno okno v šambráně s uchy a kapkami, vlevo novější empírový portál s přímou nadpražní římsou. Zadní podélná stěna se středním pravoúhlým portálem se světlíkem.

 
Graficke pismenko Síň domu je sklenuta valeně s lunetami, chodba vlevo sklenuta plackami s pasy. Ze síně vedou portálové schody. Patro je plochostropé. Do dvora vlevo zděná brána se segmentovým závěrem. Dům je v současnosti uzpůsoben pro trvalé bydlení. V přízemí se nacházejí drobné provozovny. Dům byl prohlášen kulturní památkou v roce 1965.

Text: popis
28.9. 2019 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz