Graficke pismenko Kostel sv. Víta je jednolodní, obdélníková stavba s trojboce uzavřeným presbytářem a při severní straně s obdélníkovou sakristií. V západním průčelí stojí hranolovitá věž s cibulovou bání. Vstup do kostela je z jižní strany čtvercovou předsíní křížově zaklenutou s lunetami. Kostelní loď je obdélníkového půdorysu, zaklenuta valeně s lunetami. Klenební pasy svedeny do pilastrů s hlavicemi a patou. Na západní straně lodi kruchta. Prostor pod kruchtou zaklenut křížovou klenbou. Pod kruchtou zazděny kamenné erby z konce 16. století. Presbytář trojboce zakončen, zaklenut valeně s výsečemi s rovným profilovaným nadpražím. Triumfální oblouk zaklenut valeně se štukovou výzdobou. Jižním směrem z presbytáře valeně zaklenutý oblouk do kaple Panny Marie. Kaple je kryta pultovou šindelovou střechou. Fasáda kaple členěna pouze římsou a půlkulatým okénkem. Po celé klenbě freska. Na osu presbytáře navazuje obdélníková kaple sv. Michala. Východní strana kaple sv. Michala členěna pilastry a uprostřed se slepým půlkulatým vysokým oknem s klenákem. Kaple zaklenuta valeně s lunetami. V podlaze kostelní lodě mramorová náhrobní deska s erbem s nečitelným nápisem. Kostelní věž je šestipatrová, do ní do prvního patra vyzděné schodiště, do ostatních pater vede dřevěné schodiště. Hranolová věž na nárožích rustikovaná. Na třech stranách kulatý ciferník hodin. Nad ciferníky probíhá po celém obvodu profilovaná římsa. Nad římsou cibulovitá báň, zakončená jehlancem s křížkem. Na severní straně je kostel obehnán kamennou neomítnutou zdí. Na západní straně kamenný sokl s laťkovým plotem, zbytek tvoří obytný dům. Jižní strana vyzděna z kamene s tvarovaným plotem z tvarované kulatiny. Před kostelem umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Celková výška čtyři metry. Materiál pískovec. Kostel sv. Víta je památkově chráněn od roku 1963.

Text: popis
4.10. 2018 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz