Graficke pismenko Kostel, původně trojlodní gotická stavba, v průběhu staletí několikrát vyhořel a poté byl přestavován. Dnes je jednolodní stavbou s pětiboce zakončeným gotickým presbytářem s opěráky a se dvěma hranolovými věžemi po stranách. V koutě mezi presbytářem a severní věží je schodiště, na severní straně lodi je renesanční předsíňka, na jižní straně je předsíň s pravoúhlým kamenným renesančním portálem, na nárožích předsíně jsou toskánské sloupy. Věže po stranách presbytáře jsou zděné, zakončené dřevěným bedněním a dřevěnými cibulovitými báněmi. Ve věžích je zavěšeno celkem 6 zvonů. Západní průčelí kostela má barokně vykrojený štít a předstupuje před něj novogotická předsíň. V předsíni nad vchodem do chrámové lodi je pískovcový znak rodu Smiřických. Presbytář je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby a paprsčitě v závěru, žebra vybíhají z konzol majících podobu zvířecích masek. Na severní stěně presbytáře je pozdně gotický (2. pol. 15. stol.) bohatě zdobený sanktuář, po stranách se soškami andělů pod baldachýny. V jižní stěně je kamenný sedlový portál s hluboce vyžlabeným ostěním, v severní stěně je renesanční pravoúhlý portál s nadpražní římsou.

 
Graficke pismenko Loď je sklenuta čtyřmi poli křížových hřebínkových kleneb, stěny člení polopilíře s kamennými římsami. Při západní a severní stěně lodi je kruchta, nesená toskánskými sloupy, podklenutá křížovou hřebínkovou klenbou s plochými kamennými římsovými konzolami. Trimfální oblouk je hrotitý. Do jižní předsíně vede renesanční kamenný hrotitý portál s profilovaným ostěním, hlavní, západní portál kostela je kamenný, půlkruhový, z 2. pol. 16. stol. pískovcová deska se znaky Smiřických a Hedviky z Hasenburku.
 
Graficke pismenko Vybavení kostela pochází převážně z 18. a 19. století – hlavní oltář je z poloviny 18. století, rámový, se dvěma sochami andělů. Obraz je novodobý. U oltáře socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. století a socha sv. Jana Křtitele. Na bočním oltáři obraz Sv. rodiny od G. Vacka (19. stol.). Kazatelna pochází z 2. pol. 18. stol., je zdobená figurálními reliéfy a sochami evangelistů. Křtitelnice od O. Ptáčka byla vyrobena roku 1463 (bez výzdoby); s víkem z r. 1603. Pískovcový epitaf Smiřických z 2. pol. 16. stol. – v renesanční edikule reliéf donátorů pod krucifixem. V kostele jsou také bronzové náhrobníky z let 1591 a 1653.

Text: popis
23.1. 2014 - E.H. podle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2., Academia 1978