Víska s velkou věží

Graficke pismenko Chornice leží v Pardubickém kraji na tzv. Malé Hané, což je část Boskovické brázdy mezi řekou Třebůvkou a Boskovicemi. Dominantou obce je dvoulodní gotický kostel sv. Vavřince. Byl vybudován na místě bývalé tvrze a jeho mohutná věž s pozdně gotickou stupňovitou střechou a  čtyřmi vížkami je dobře viditelná ze širokého okolí.

 
Graficke pismenko Historie obce
 
Graficke pismenko Obec Chornice vznikla v době německé kolonizace ve 13. století, první písemná zmínka pochází z roku 1258. Okolní oblast však byla osídlena mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy z neolitu (3000 př. n. l.), z doby bronzové (900 př. n. l.) a z doby Lužické (700 př. n. l.).
 
Graficke pismenko Po roce 1323 náležela ves pánům z Lipé a po dělení majetku roku 1346 ji drželi společně Jindřich, Čeněk a Pertolt z Lipé. Roku 1402 přidělil markrabě Jošt ves Chornice Heraltovi z Kunštátu, jehož nástupce Boček zapsal roku 1418 větší část Chornic a polovinu Derflíku (dnešní Víska u Jevíčka) Janu z Boskovic. Dalším vlastníkem obce byl Beneš z Boskovic, který roku 1502 svůj majetek převedl na Ladislava z Boskovic a na Třebové.
 
Graficke pismenko V následujících letech nejsou o osudu Chornicích žádné písemné zprávy, s výjimkou roku 1546, kdy je jako chornický farář uváděn luteránský kněz Jan Sopouch. Roku 1802 byla v obci zřízena zákupní rychta.
 
Graficke pismenko Kostel na tvrzi
 
Graficke pismenko Pravděpodobně již ve 14. století stávala v obci tvrz s mohutnou kamennou věží. V dobách ohrožení se stávala útočištěm místních obyvatel, plnila tedy funkci správní i obrannou. V průběhu let však Chornice přestaly být samostatným panstvím a tvrz ztratila svůj význam. V roce 1578 byla věž upravena a v roce 1701 byla využita jako základ pro stavbu nového kostela, který byl po dokončení zasvěcen sv. Vavřinci. Zachováno bylo také mohutné obvodové zdivo, které je dnes součástí hřbitovní zdi.
 
Graficke pismenko Roku 1731 prošel kostel celkovou renovací a o devatenáct let později k němu byla přistavěna kaple Panny Marie se sakristií. V roce 1908 zasáhl kostel požár a shořela také střecha věže. Do dnešní podoby chrám uvedla firma Mackerle z Jevíčka. Oprava probíhala v letech 1908-1911 a věž při ní byla o několik metrů snížena.
 
Graficke pismenko Kromě věže má kostel sv. Vavřince také cenný mariánský oltář s barokními sochami sv. Zachariáše a sv. Alžběty z dílny sochaře Jiřího Františka Pacáka. V hlavní lodi se dále nacházejí plastiky „Ecce homo“, sv. Vavřinec a rokoková socha Panny Marie. Morový sloup před kostelem z roku 1735 je taktéž dílem J. F. Pacáka.
 
Graficke pismenko Dvacáté století
 
Graficke pismenko Před druhou světovou válkou byly Chornice německou obcí a psaly se německy – Kornitz. Ještě v polovině roku 1945 bylo německých obyvatel 968 a českých jen 121. Po válce bylo německé obyvatelstvo odsunuto a obec nově osídlena. Roku 1976 pak byly k Chornicím přičleněny tři sousední obce, které se osamostatnily až počátkem devadesátých let. V současné době v obci trvale žije 831 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni především v zemědělství a v místní továrně Kras Chornice, která vyrábí a opravuje padáky. Římskokatolická farnost Chornice patří do děkanátu Svitavy a do Olomoucké arcidiecéze. Skládá se ze vsí Chornice, Vrážné a Bezděčí. Pouť se v Chornicích slaví na svátek sv. Vavřince, tedy vždy v neděli kolem 10. srpna.

Text: historie
15.7. 2005 - Robert Šimek, s využitím archivu obce Chornice