Graficke pismenko Kostel sv. Václava v Chotusicích je podélná orientovaná stavba s pravoúhlým zakončeným presbytářem a s hranolovou věží. V přízemí věže, v ose kostela, se nachází sakristie. Věž je v barokním stylu z doby přestavby kostela. Sakristie (původní gotický presbytář) je zaklenuta jedním polem křížové žebrové klenby s jednoduchým kruhovým svorníkem a různě tvarovanými klínovými konzolami. Při severovýchodním koutě je obdélný výklenek sanktuária lemovaný kamenným profilem završeným kytkou. Současný presbytář (původní loď) je zaklenutý valenou klenbou s výsečemi, loď je plochostropá. V jižní stěně presbytáře byl při opravách r. 2001 odhalen hrotitý gotický portál, v nové fasádě však není prezentován.

 
Graficke pismenko Zařízení interiéru kostela z konce 18. století a mladší. Soupis památek uvádí šest zvonů, vesměs rekvírovaných za 1. světové války – jeden datován do r. 1719, dva 1731, dva 1736 a jeden bez datace.
 
Graficke pismenko Nad jednoduchým obdélným hlavním portálem s letopočtem 1716 je umístěn alianční erb Jana Františka Josefa Thuna (1686-1720) a jeho manželky Marie Filipiny z Harrachu (1693-1763) datovaný chronogramem též do roku 1716, nad erbem v nice barokní socha sv. Václava. Kostel býval obklopen hřbitovem, z něhož zůstala zeď obklopující kostel. V ohradní zdi jsou druhotně osazeny renesanční a barokní náhrobníky. Před kostelem stojí bývalá hřbitovní brána se sochami sv. Rocha a sv. Floriána.

Text: popis
28.10. 2014 - Pavel Vítek – zdroj: http://www.chotusice.cz/historie-obce.html