Graficke pismenko Kostel je jednolodní s čtvercovou lodí, obdélníkovým presbytářem se sakristií po severní straně a s mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Vnějšek je členěn lizénami; obdélníková okna s půlkruhovými záklenky, na jižní straně nároží presbytáře je opěrný pilíř, nad vchodem do sakristie se nachází letopočet 1706. Presbytář je zaklenut křížově, na jeho severní straně hrotitý sanktuář ze 14. století, profil hruškovcem, s výplní zdobenou reliéfním kružbovým motivem; sakristie zaklenuta valeně; loď s okoseným nárožími sklenuta plackou se štukovými zrcadly, stěny členěny koutovými pilastry s římsovými hlavicemi; v podvěží je křížově hřebínková klenba, v patře věže vestavěná kruchta, otevřená do lodi.

 
Graficke pismenko Interiér je převážně rokokový. Tabulový hlavní oltář s původním obrazem sv. Stanislava a sochami světců; sochař. barokizující oltářík sv. Jana Nepomuckého a oltářík sv. Antonína; kazatelna; cínová křtitelnice z roku 1693 s víkem z roku 1802.

Text: popis
1.5. 2011 - rodo chrozit podle E. Pocheho Umělecké památky Čech