Graficke pismenko K obdélné lodi přiléhá na východní straně poloválcová apsida, na západní straně rozměrná hranolová věž, na severní straně drobná předsíň a na jihu sakristie. Z románské části stavby byly při úpravách ve 20. století sejmuty omítky, takže je patrné románské kvádříkové zdivo (řada prvků, např. obloučkové vlysy, byla nahrazena kopiemi) i stavební části později upravené. Pozdější přístavby byly ponechány omítnuté.

 
Graficke pismenko Apsida je nápadná vnějšími lichými arkádami, díky kterým literatura přiřkla výstavbu huti kláštera v Doksanech, kde se podobný motiv rovněž uplatnil.
 
Graficke pismenko Loď je plochostropá. Apsida je zaklenuta konchou.

Text: popis
6.4. 2008 - Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, s. 117.