Graficke pismenko Trojlodní basilika orientovaná k severu stojí na jednom z výběžků hřbetu, lemujícího údolí Mikulášovického potoka, ve kterém leží více než 4 km dlouhé ulicovkové město. Původní renesanční kostel respektoval východní orientaci oltáře: původní presbytář je dnešní mariánská kaple na východě kostela, původní loď se nacházela mezi ní a věží.

 
Graficke pismenko Po přestavbě v polovině 18. století má kostel výrazné hlavní jižní průčelí s monumentálním přístupovým schodištěm od hlavní městské komunikace, završené volutovým štítem s tympanonem, dlouhé trojlodí basilikálního uspořádání, mírně užší, oble zakončený presbytář a věž s vysokou nástavbou, zřízenou při obnově po požáru.
 
Graficke pismenko Zajímavým prvkem jsou boční a závěrová okna, která mají hrotité záklenky. Pokud nedošlo ke změně jejich tvaru při opravě po požáru roku 1841 (ten se ale měl týkat jen věže), máme co do činění s velmi opožděným projevem barokně-gotického historismu, snad podmíněného přizpůsobením se původnímu presbytáři.
 
Graficke pismenko Zařízení kostela pochází převážně z poloviny 18. století a je rokokové.

Text: popis
19.6. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3