Graficke pismenko V Jincích stál původně gotický kostel, patrně alespoň zčásti dřevěný. O současnou stavbu se zasloužil majitel panství František Karel Wratislav z Mitrovic, který v 1. polovině 18. stol. nechal postavit barokní kostel sv. Mikuláše. Je to jednolodní obdélná stavba s obdélným presbytářem a přilehlou sakristií. K průčelí kostela je připojena dřevěná krytá chodba vedoucí do sousední barokní márnice na kruhovém půdorysu. Nad západním průčelím je věž. Kostelní loď je sklenuta plackou, zatímco presbytář a sakristie valeně. Ve stěně sakristie je zazděn drobný gotický sanktuář. Hlavní oltář a kazatelna jsou barokní z doby po r. 1720. Na severní straně lodi je barokní oltář sv. Josefa, pocházející původně ze zámecké kaple, s novým obrazem z r. 1939 a barokní oltář sv. Václava s rokokovým obrazem Svaté rodiny na stěně. Na jižní straně lodi se nachází barokní oltář sv. Kříže s plastickou skupinou Ukřižování a oltář sv. Jana Nepomuckého, oba z doby založení kostela. Varhany barokního typu zhotovené varhanářem Em. Petrem byly instalovány r. 1896. V r. 2016 byla provedena oprava pláště budovy.

 
Graficke pismenko Kostel sv. Mikuláše je kostelem farním a konají se v něm pravidelné bohoslužby.

Text: historie
20.8. 2016 - Jiří Špaček (zdroj: Umělecké památky Čech 1, Academia 1977 a stránky cs.wikipedia.org)