popis z pera Antonína Podlahy

Graficke pismenko Jest to malá svatyňka uprostřed vsi, obklopená bývalým hřbitovem. Průčelní štít jest trojhranný, neozdobný. Střecha tašková; na ní vížka jehlancové, plechem pobitá. Presbytář třemi boky zakončený má žebrovou klenbu ve dvou polích. Žebra vybíhají z jednoduchých konsol; v jednom svorníku spatřuje se bezvousá hlava vlasy obklopená, druhý svorník jest dutý.

 
Graficke pismenko Hlavní otářík jest pseudogotický, zhotovený od bratří Bušku v Sychrově. Obraz „Sv. archanděl Michael potírá ďábla“ maloval F. Herčík 1897. Po stranách na konsolkách stojí sošky andělů.
 
Graficke pismenko Ve zdi na straně evangelijní jest sanktuářík s tympanonem ohraničeným prohnutými boky, jež jsou posázeny kraby a vybíhají ve fialu; v tympanonu vytesána hlava Kristova.
 
Graficke pismenko Ve zdi na straně epištolní jest obdélníkový výklenek sediliový, v němž uprostřed hořejší strany jest konsola, na niž vytesáno poprsí muže s dlouhými kníry.
 
Graficke pismenko Okna v presbytáři jsou čtyři, hrotitá, bez kružeb. Dvě z nich mají sklomalby „Sv. Vojtěch" a „Sv. Prokop", zhotovené r. 1897 Pazderou nákladem faráře Fr. Blažka.
 
Graficke pismenko Loď jest obdélníková, má klenbu z r. 1856 o dvou polích křížových bez kružeb; klenba spočívá na přístěných pilastrech s římsovými hlavicemi. V bocích lodi po dvou oknech hrotitých bez kružeb.
 
Graficke pismenko Po stranách vítězného oblouku stojí pseudogotické oltáříky se zmíněnými výše obrazy od Hellicha.
 
Graficke pismenko Kazatelna nová; ve výplních pěkně na dřevě malované obrazy Krista a čtyř evangelistův.

Text: popis
7.3. 2014 - Antonín Podlaha: Posvátná místa království Českého; Díl 5., Vikariát Libocký, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1911