Graficke pismenko Starobylá ves Lepějovice patřila k nejstarším v kraji. Je prvně zmiňována již r. 1167 jako majetek premonstrátského kláštera v Litomyšli a v polovině 14. století je doložen i farní kostel se jmenovitě uvedeným farářem. Již v té době byla ves rozdělena na dvě části; jedna část s tvrzí byla majetkem olomouckého biskupa, druhá byla zřejmě majetkem rytířským, avšak z doby předhusitské se o ní nedochovaly žádné zprávy. Kolem r. 1437 byly obě části spojeny do vlastnictví rytíře Bohuňka ze Svinčan. Posledním obyvatelem lepějovické tvrze byl Václav Lepějovský ze Zásmuk, který r. 1491 přikoupil ves a strategicky výhodnější tvrz ve Valech, na niž přesídlil, zatímco lepějovická zůstala opuštěna a zanikla. Když r. 1513 koupili Valy s Lepějovicemi rytíři Dobřenští z Dobřenic, začali na panství budovat rybníky, jimž padla za oběť značná část lepějovických pozemků. Koncem 16. století tak ze vsi zůstal jen kostel a dva velké grunty. Za třicetileté války byly sice Lepějovice vypáleny, ale oba grunty i kostel byly brzy obnoveny. Zanikly však neudržované rybníky.

 
Graficke pismenko K zásadní změně došlo po r. 1703, kdy byly Valy s Lepějovicemi připojeny k choltickému panství. V r. 1706 nechal choltický hrabě Thun rozparcelovat sousední nerentabilní dvůr Veselí a k novým usedlostem byla připojena i lepějovická pole. Lepějovičtí hospodáři přesídlili na nové grunty ve Veselí a Lepějovice jako ves počátkem 18. století zanikly. Na místě jednoho z gruntů pak vyrostla v polovině 18. století barokní myslivna.
 
Graficke pismenko U kostela vznikla koncem 17. století barokní budova původně jako domek pro kostelníka a hrobníka, od konce 18. století sloužila do r. 1829 jako škola a poté se stala hájovnou. Objekt byl r. 1969 zbořen a na jeho místě je nyní parkoviště pro návštěvníky hřbitova.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Michaela archanděla zůstal opuštěn na hřbitově a stal se samotou v lese. Po poškození v třicetileté válce byl důkladně přestavěn až r. 1819 a při další opravě r. 1889 do něj firma Schiffner instalovala nové varhany. Dnes je to jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem a sakristií na severní straně. Vnitřek je plochostropý se širokým triumfálním obloukem. Hlavní oltář se soudobým obrazem pochází z konce 17. století, na severní straně lodi se pak dochoval hodnotný a rozměrný obraz sv. Tomáše Akvinského z 1. poloviny 18. století.
 
Graficke pismenko V současnosti je lepějovický kostel sv. Michaela archanděla filiálním kostelem farnosti Choltice, avšak k církevním účelům není využíván a je trvale uzavřen. Plně funkční však zůstává přilehlý hřbitov.

Text: historie
4.6. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: informace na vstupu do kostela a různé internetové stránky)