Graficke pismenko V obci původně stával starší gotický kostel, o kterém pochází první písemné zmínky z 2. poloviny 14. století, avšak kostel byl dosti poškozen za husitských válek, a tak se nám původní kostel nedochoval. O existenci tohoto kostela vypovídá i pečeť uložená v Národním muzeu v Praze.

 
Graficke pismenko Současný roubený kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1533, kdy byl za přispění bohatých rolníků z blízké obce Blažkova postaven šlechticem a jeho synem Janem Koltačkou z Blažkova. Poté byl kostel i s pozemky darován farnosti. O této události svědčí i nápis na jednom z trámů: "Leta Panie 1553 vystawjen jest kostel Slawonowsky". Na stavbě se podíleli tři stavební mistři, z Lipska, Opavy a Hlohovy. Kostel dnes náležející církvi římskokatolické náležel dříve utrakvistům a byl zasvěcen sv. Martinu. Roku 1683 bylo zasvěcení změněno, společně s instalováním nového oltáře sv. Jana Křtitele. Roubený kostel má obdélnou loď s pravoúhle zakončeným kněžištěm na východ. Naproti kněžišti se nachází kůr s varhany. Na severní straně presbyteria je malá sakristie. Za vstupem kostela je předsíň s nižším stropem. Střechu lodi i zvonice tvoří šindele, na hřebeni lodi se nachází také ještě malá zvonička. Interiér kostela je bohatě zdobený nástěnnými i nástropními malbami. Většina výzdoby kostela pochází z roku 1705, avšak výzdoba byla později dosti poškozena a následně také při jedné opravě v roce 1833 zabílena. Dále byla též zazděna okna z dob utrakvistů, roku 1894 proběhla celková oprava a byl též obnoven nápis nad vchodem kostela. V opravách se postupovalo dále a tak byla na počátku 20. století vyměněna celá střecha, opravena dlažba, atd… Původní malby a výzdoba byly odkryty i následně zrestaurovány roku 1969. V roce 1975 byl ještě odstraněn hlavní oltář a bylo zbudováno nové pódium pro kněze.
 
Graficke pismenko Vstup na hřbitov s kostelem je zajištěn díky kamenné bráně, kterou tvoří zvonice, v které jsou umístěny tři mistrovská díla, tři zvony z let 1561, 1770 a 1950. Zvon z roku 1561 je odborníky považován za klenot zvonařského umění. Největší zvon má průměr 1230 mm, prostřední 1022 mm a malý zvon má průměr 836 mm. Tento soubor je dle vyjádření znalců zcela ojedinělý a tvoří vysoce cenný komplet.
 
Graficke pismenko V kostele se konají bohoslužby, svatby, pohřby, křty, krom toho je pro svou unikátnost vyhledávaným cílem našich i zahraničních turistů. Nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 byl kostel prohlášen za národní kulturní památku.

Text: historie
20.8. 2007 - Ivo Dvořák