Graficke pismenko Areál kostela se nachází na vyvýšeném místě v historickém jádru obce.

 
Graficke pismenko Jednolodní kostel s pravoúhlým kněžištěm (sklenuté dvěma poli křížové žebrové klenby, svorníky zdobeny pětilistou růží). Na severní straně je valeně klenutá sakristie. Nad sakristií je oratoř, která je otevřena oknem do prostoru kněžiště. Plochostropá loď kostela je přístupna ze severu lomeným portálem skrytým v předsíni ( na jižní straně lodi hodnotné nástěnné malby sv. Kryštofa ze 16. století, na stropě pozdně barokní freska ze života sv. Jakuba). Druhý lomený portál je v ose západní stěny skryt v podvěží. Pozdně gotická věž s dlátkovou střechou je přistavěna k západnímu průčelí.
 
Graficke pismenko Zařízení: rozměrný hlavní portálový oltář se sochami sv. Benedikta, Bernarda, Linharta a Floriána (před pol. 18. století) s obrazem od F.B.Doubka z r. 1914; kazatelna s malovanými obrazy evangelistů z konce 17. století; pozdně gotická kamenná křtitelnice s reliéfními štítky a erby; v podvěží rokokové kartuše s nápisovou tabulkou o postavení a renovaci kostela.
 
Graficke pismenko V blízkosti kostela se nachází areál pozdně barokní fary s hospodářským zázemím z let 1790 - 91. Obdélný, patrový objekt , vstupní průčelí pětiosé, se vstupem ve středu budovy, boční průčelí dvouosá. Areál fary doplňuje hospodářské zázemí (chlévy, kolna, stodola, dvůr), venkovní sklep, zahrada kolem fary s altánkem, předzahrádka, zadní zahrada, přístupovou cesta a ohrazení s brankou a zadní bránou. Jedná se o vzácně dochovaný komplexní celek venkovské fary. Velmi cenný je i autenticky dochovaný interiér včetně architektonických a řemeslných prvků. Fara sloužila a stále slouží svému účelu.

Text: popis
18.8. 2020 - UPČ 1,nakl.Academia1977,PamátkovýkatalogNPÚ,Jaroslav Špiroch