Graficke pismenko Barokně upravená architektura z let 1732 – 1742. V jádru (zvláště věž) renesanční stavba postavená po roce 1600. Plány na přestavbu připisovány M. J. Kleinovi. Nástropní malby z konce 19. století od Aloise Baucha z Vidnavy.

 
Graficke pismenko R. Zuber předpokládá, že fara byla ve Vlčicích od jejího založení, tzn. asi od poloviny 13. století. Ke konci 16. století se stali majiteli vlčického statku Maltitzové, kteří drželi nad farou patronátní právo a obec přifařili ke Skorošicím. Osamostatnila se opět až v roce 1678. Kolem roku 1600 dal Jan Maltitz zbourat dřevěný kostel a nechal postavit nový, zděný. Podle vizitační zprávy z roku 1666 měl presbytář kamennou klenbu na dřevěném stropě lodi dal Maltitz namalovat 64 znaků svých předků. Čtyřboká věž měla kopuli a byly na ní hodiny. Stav věže (patrně krovu) byl špatný a proto došlo v roce 1678 k její opravě, kterou provedl za 170 zlatých tesařský mistr Michal Baumgarten z Fořtu. Další oprava věžní báně se uskutečnila v roce 1718. Práce provedli tesařští mistři Franz a Hans Haukové, Karl Eichinger (všichni z Javorníku) pozlatil makovici. V první třetině 18. století přestal kostel vyhovovat počtu duší a také jeho stavební stav byl špatný. Farář Georg Schramm se rozhodl pro jeho rozšíření. Realizaci ztěžovaly spory s vrchností, která odmítala na stavbu přispět. V roce 1732 byla přestavba zahájena. Plán přestavby je připisován biskupskému staviteli M. J. Kleinovi (zemřel v roce 1725) a realizace F. A. Hammerschmiedovi. Vybourána byla zeď na epištolní straně a kostel byl rozšířen, zvýšen a opatřen klenbou. Zvětšena byla i sakristie. Realizace trvala deset let. V roce 1752 vyměnil tesařský mistr Johan Baumgarten střechu. Poté zůstal svatostánek bez větších oprav až do roku 1841, kdy byla položená nová dlažba z lipovského mramoru. Přitom došlo k zazdění vstupu do hrobky Maltitzů, která se nachází uprostřed lodi. Opravu střechy věže provedl v roce 1851 bělopotocký tesařský mistr Josef Schindler. Přibližně na konci 19. století vznikly v klenbách lodi a presbytáře malby, jejichž autorem byl vidnavský malíř Alois Bauch. V roce 1973 – 1976 provedena celková rekonstrukce objektu.

Text: popis
25.8. 2014 - František Kinař - Zdroj: Seznam kulturních nemovitých památek okresu Jeseník (Olomouc 2001)