Graficke pismenko Děkanský chrám sv. Bartoloměje stojí od třetí čtvrtiny 14. století na místě kostela sv. Mikuláše ze 12. století (doloženo jeho opevnění valy, příkopy a hradbami v roce 1119), zničeného požárem před polovinou 14. století. Chrám byl poničen za husitských válek v roce 1422 – tehdy se v něm opevnil kališník Žibřid ze Chříště spolu s kališnickými obyvateli Rakovníka a chrám vyhořel při dobývání katolickými vojsky Hanuše z Kolovrat a Aleše ze Šternberka. Zachován zůstal pouze presbytář a část zdí lodi. Loď byla obnovena až r. 1450. Dnešní trojlodní podobu získal chrám na přelomu 15. a 16. století. Z doby Vladislava Jagelonského pochází klenby, většina kamenických detailů oken a západní portál. Kostel byl opakovaně poškozen a vyloupen za třicetileté války v letech 1620, 1634 a 1639. Roku 1727 bylo barokně upraveno vstupní průčelí a doplněn interiér. Do poloviny 19. století bylo postupně odstraňováno opevnění kostela a zasypávány příkopy. Kostel byl naposledy upraven Josefem Mockerem v letech 1885–96, tehdy byly odstraněny některé novější přístavky a barokní úpravy fasády a naopak doplněna dvě točitá schodiště při západním průčelí a řada doplňků, tvaroslovím odkazujících k vladislavské gotice.

Text: historie
15.2. 2009 - Milan Caha (zdroj: Poche E., Umělecké památky Čech, díl 3 (P-Š), Academia, Praha 1980 a Soupis památek, ročník 39. Politický okres rakovnický, II. díl, 1913)